Sandėlis: Pirkimai

Pirkimai

Pirkimo dokumentų, prekių grąžinimo registravimo forma. Šioje lentelėje galima filtruoti dokumentus pagal datą, operacijos rūšį, darbuotoją, klientą ir t.t.

 • Sąskaitos duomenys: pasirenkamas sandėlis, operacijos rūšis, tiekėjas, darbuotojas, PVM tarifas ir pan.
 • Pirkimo pozicijos: pasirenkamas sandėlis, prekės/paslaugos, įvedami perkami jų kiekiai, kainos ir pan.
 • EUR: visos sumos (išskyrus PVM suma) yra suskaičiuojamos iš suvestų pozicijų.
  • PVM suma – įrašoma dokumento PVM suma (svarbu atkreiptį dėmesį, kad PVM suma sutaptų su apskaičiuota PVM suma);
  • PVM data – įrašoma PVM taikymo data;
  • Apsk. PVM – paspaudus rodyklę automatiškai į „PVM suma“ perkeliama apskaičiuota PVM suma.
  • Suma be PVM / Suma su PVM / Nuolaida % / Nuolaida – laukai pildomi automatiškai pagal įvestą pirkimo pozicijų informaciją.
 • Pridėtinės išlaidos: šioje kortelėje suvedamos visos savikainą didinančios išlaidos. Pildoma, kai yra suvestas visas pirkimo dokumentas, t.y. suvedate visas pirkimo pozicijas.
  • Pridėtinės iš pirkimų - pasirenkama sąskaita iš kitų sąskaitų pirkimo pozicijos, pvz.: kai transporto išlaidos yra kitoje sąskaitoje.
  • Pridėtinės iš BZ - iš bendro žurnalo įrašus, pvz muito mokestis ir kt.
  • Pirkimo pozicijos - matomos visos suvestos prekės/paslaugos, jų kiekiai, kainos ir pan. 

Kaip registruoti pirkimų sąskaitas, kai perkamos prekės iš ES? (FR0600)

Klientai→ Klientai
Kad pirkimai iš ES patektų į atitinkamus laukus FR0600 formoje, kliento kortelėje pažymėkite požymį „ES narė“. Laukelyje „PVM kodas“ įrašykite PVM kodą.

Sandėlis → Pirkimai

Laukelyje „PVM tarifas“ nurodykite 0 PVM. Skola klientui nebus didinama, taip pat į DKBendras žurnalas bus neįrašomos menamos PVM sumos, bet ateis į deklaracijos tinkamus laukus.
Registruojant sąskaitas, kiekvienai prekei galima nustatyti požymį „PVM registro požymis“, kuriame vartotojas pasirenka ar tai - ES prekė arba ES paslauga, ne ES prekė. Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.
Pastaba. Jei laukas „PVM registras“ neatsiranda, patikrinkite kliento informacijoje ar visi laukai užpildyti teisingai.

Kaip užregistruoti pirkimą kita valiuta?

Parametrai Buhalterija
Įvedame kor. sąskaitas (paveiksle pateiktos pavyzdinės kor. sąskaitos) ir įrašą išsaugome.

Sandėlis Prekyba

Registruojant pirkimo dokumentą, pasirinkite prekei reikiamą valiutą.

Banko žinyne kiekvienai valiutai pasirenkama atskira kor. sąskaita.  Vykdant apmokėjimą per banką už prekes kita valiuta, galima iškart sudengti norimą dokumentą, lauke „Dengiamo dokumento Nr.“ pasirinkus norimą sudengti dokumentą.

Jeigu jūs dengiate kintančios valiutos dokumentus, tai valiutų skirtumai surašomi automatiškai. Taip pat valiutų skirtumo santykio pokytį reikia suskaičiuoti kiekvieno mėnesio paskutinę dieną per banką (kintančios valiutos).

Valiutų kursų perskaičiavime galima pažymėti kelias kor. sąskaitas ir joms suskaičiuoti valiutų kursų svyravimą, kuriame galima peržiūrėti, kokie valiutos kurso perskaičiavimai buvo skaičiuoti.

Kaip teisingai suvesti pridėtines išlaidas?

Sandėlis → Pirkimai
Suvesti pridėtines išlaidas galima, kai yra įvestas visas pirkimo dokumentas, t.y. suvestos visos pirkimo pozicijos.

Užpildomas vienas ar keli savikainos didinimo atvejis:

 1. Įrašoma suma, jei pridėtinės išlaidos yra toje pačioje sąskaitoje pvz.: pristatymo išlaidos, importas ir pan. Pastaba: šios išlaidos netraukiamos į  sąskaitą.
 2. Pasirenkamos iš kitų sąskaitų pirkimo pozicijos, pvz.: kai pristatymas yra kitoje sąskaitoje. Pastaba: šios išlaidos turi būti užpajamuotos kaip prekės, ne kaip paslaugos.
 3. Pasirenkamas bendro žurnalo įrašas, pvz.: muito mokestis ir pan.

Viską užpildžius - nuspaudžiamas mygtukas surašyti savikainas. Jei reikia, galima atitinkamai ištrinti surašytas savikainas.

Surašius savikainas pirkimo pozicijose matosi stulpelis, kuriame galima matyti, kaip pasikeitė savikainos suma.

Jei surašant savikainas gaunate pranešimą, kad nėra pozicijos =1 ..., tai reikia pirkimo pozicijas išdalinti: viena eilutė - 1 kiekis, ir kita eilutė - visos kitos, nes paklaidos išlyginimui reikalinga pirkimo pozicija, kurios kiekis lygus 1.

 

 

Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą (kreditinė sąskaita)?

Galimi du variantai:

1. Žinynai→ Sandėlio →Operacijos rūšys ir Sandėlis → Pirkimai
Jeigu tai tik nuolaidos, ar paslaugos, kurios neįtakoja prekių liukučius, galima registruoti grąžinimą (Kreditinė arba nuolaidos). Formuojant tokį pirkimą sumos įvedamos su minuso ženklu.

akcijos

2. Sandėlis → Prekyba
Jeigu turi sumažėti prekių likutis - turi būti registruojama operacija susikūrus Operacijos rūšys per Sandėlis → Prekyba modulį.
Registruojant dokumentus su šia operacija sumažės skola tiekėjui ir pirkimo PVM, o prekės bus nurašytos iš tos korespondencinės sąskaitos, į kurią ji buvo padėta pirkimo metu (pagal pirkimo operacijos rūšį naudojamas kor.sąskaitas arba pagal prekės kortelėje priskirtas kor.sąskaitas).
Uždėjus varnelę Prioritetas? -  buhalterinis įrašas bus įrašytas į Operacijos rūšys lauke Kredito kor. sąskaita nurodytą kor. sąskaitą.
Rinkdamiesi grąžinamas prekes, jas turime surasti sandėlio likučiuose. Į grąžinimo dokumentą grąžinamos prekės atkeliamos jų įsigijimo kaina.

kredit

 

Registruojant pirkimo dokumentą atsiranda paklaida dėl PVM, tarkim skiriasi 1 centu.
Pirkimo dokumento PVM suma gali būti įrašoma ranka į lauką „PVM suma“, kokia PVM suma yra užfiksuota šiame lauke, tokia suma ir registruojasi apskaitoje. Sistema tik suskaičiuoja ir praneša, kad skiriasi su apskaičiuotu.
PVM registrai ir teisingas PVM išskaitymas (reprezentacija, neleidžiami atskaitymai, pirkimas pagal 96 str.)

Gal būti keli pirkimo dokumento PVM registravimai apskaitoje, tačiau į PVM registrus i.SAF formuojamame faile turi patekti pirminė informacija, o ne taip, kaip yra apskaityta apskaitoje. Sistemoje yra realizuoti šie PVM įskaitymo būdai:

 1. Reprezentacinių sąnaudų pirkimas;
 2. Neleidžiamų atskaitymų pirkimas;
 3. Mišrių atskaitymų pirkimas;
 4. Pirkimas pagal PVM 96 str.

Reprezentacinių sąnaudų pirkimas

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą. Sistema=>Parametrai=>Buhalterija. Su šia sąskaita bus surašyti 25% reprezentacinių sąnaudų bei PVM sumų.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Suskaičiuoti reprezentaciją:

B1.lt pirkimai reprezentacijai

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti suskaičiuotą reprezentaciją.
 • Kokios sumos surašytos, galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra REP.

 

Neleidžiamų atskaitymų pirkimas

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą. Sistema Parametrai Buhalterija.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į neleidžiamus:

pvm_ne

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą. Ši suma bus įrašyta į neleidžiamus atskaitymus ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_ne2

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM neleidžiamus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-N.

 

Mišrių atskaitymų pirkimas

 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į kitas:

pvm_kiti

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą ir nurodote, į kokią kor. sąskaitą perkelti sumą ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_kiti2

 

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM į kitus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-M.

 

Pirkimas pagal PVM 96 str.

 • Pirmiausia reikia nustatyti PVM st. 96 straipsnio surašymui korespondentinę sąskaitą. Sistema Parametrai Buhalterija.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Surašyti 96 str. PVM:

pvm_96

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti 96 str. PVM.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM96.
Kodėl neleidžia kopijuoti pirkimo dokumento, rodo klaidą "Klaida kopijuojant. Neunikalus įrašas."
 • Pirmą kartą kopijuojant automatiškai sukuriamas dok. numeris - šios dienos data;
 • Turite pakeisti numerį į jums reikalingą;
 • Nepakeitus - kopijuojant tą pačią dieną sekantį dokumentą, bus rodomas šios klaidos pranešimas.
Gaunu klaidos pranešimą: "Negali būti paslaugos įtrauktos į atsargų sąskaitą." Ką darau ne taip?
Kai registruojate paslaugų pirkimą, iš operacijos ateina kor. sąskaita atsargų, todėl rodomas šis pranešimas. Galite pirkimo pozicijoje pakeisti kor. sąskaitą, t.y. įrašyti kor. sąskaitą į stulpelį „Kor. sąskaitos“.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą rinkti kor. sąskaitų, galite kortelėje įrašyti kor. sąskaitas. Kai registruosite tokį pirkimą, ar pardavimą kor. sąskaita bus imama iš prekės kortelės.
Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?

Sandėlis → Pirkimai

Užregistruokite sąskaitą kokia data sąskaita išrašyta. T.y. į lauką „Pirkimo data“ įrašykite dokumento datą. Dešiniajame kampe PVM data įrašykite datą, kurią norėsite, kad ateitų į FR0600 ir kokia data norite atskaityti PVM.

Pastaba. Apskaitoje sąskaita suvaikščios pagal PVM datą, į iSaf ateis dvi datos, dokumento data ir PVM atskaitymo data. Formuojant pirkimo ataskaitas dokumentas nueis į ataskaitas pagal dokumento datą.

Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?
Pirma užregistruokite pirkimą su 96 str., spauskite mygtuką „Išskaičiavimai“ ir „Surašyti 96 str. PVM“. Kai užregistruojate pozicijas su 96 str. ir surašote PVM pagal 96 str., užregistruokite pirktas prekes ar paslaugas su paprastu PVM.
Kaip užregistruoti trumpalaikį turtą ar suformuoti ataskaitą?

Yra ataskaita, kurioje galite matyti įmonės įsigytą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir kuriam darbuotojui jis yra priskirtas. Darbuotojas, jam priskirtą turtą, gali matyti savo darbuotojo paskyroje. Vadovas dabar gali matyti – kiek kompiuterių, stalų, telefonų ir t.t. faktiškai yra įmonėje.

 

1. Užregistruokite turtą ir priskirkite darbuotojui.

Turtas Mažavertis turtas Mažavertis turtas

Aprašykite reikiamus laukus.

2. Taip pat galite užregistruoti turtą registruodami pirkimą.

Sandėlis Pirkimai

Suformuotame pirkimo dokumente prie „Pirkimo pozicijos“ paspauskite mygtuką „Perkelti į mažavertį turtą“ ir aprašykite reikiamus laukus.

3. Priskirtą turtą galite pamatyti ataskaitoje.

Turtas → Bendra ataskaita

4. Darbuotojas prisijungęs prie darbuotojo kabineto, taip pat gali matyti jam išduotą turtą.

Paskyra → Darbuotojo kabinetas → Išduotas inventorius

Kaip užregistruoti pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?
1.Atskaitingam asmeniui sukurkite kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2.Sukurkite tam pirkimui operaciją

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašykite į operaciją reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Įtraukti į PVM registrą“ ir „Pirkimas“.

3.Užregistruokite pirkimo dokumentą.
Sandėlis → Pirkimai

Spauskite „+“, operaciją lauke naudokite naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildykite avansinį darbuotoją.
Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.
Pastaba. Registruojant pirkimą per kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidarys ir atsistos skola ant atskaitingo asmens.
Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Kaip užregistruoti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

1. Atskaitingam asmeniui sukurkite kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2. Sukurkite tam pirkimui operaciją.

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašykite į operaciją reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“ ir „Pirkimas“.

3. Užregistruokite pirkimo dokumentą.

Sandėlis Pirkimai

Spauskite „+“, operaciją lauke naudokite naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildykite avansinį darbuotoją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

Pastaba. Registruojant pirkimą per kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidarys ir atsistos skola ant  atskaitingo asmens.

Kaip užregistruoti sąskaitą su DI pagalba?

1. Įkelkite sąskaitą į B1.lt sistemą.

Sandėlis Pirkimai

Įkėlimas vykdomas keliais būdais, paspauskite mygtuką „+ Pridėti failą“ (raskite dokumentą savo kompiuteryje) arba atitemkite failą ir įdėkite į „+ Pridėti failą“ lauką.

2. Atpažinkite duomenis.

Kai failas įkeltas, paspauskite ant jo vieną kartą.

Užpildykite lauką Tipas“ - Pirkimas“ ir spauskite žalią mygtuką Atpažinti duomenis“

Pastaba. Kurių laukų programa neatpažino, galite užregistuoti ranka.
3. Įtraukite į apskaitą dokumentą.

Paspauskite mygtuką Įtraukti į apskaitą“

Paspaudus šį mygtuką, programa sukurs buhalterinį įrašą ir pirkimo dokumento failą prisegs prie pirkimo dokumento. Kol kas programa neatpažįsta Pirkimo pozicijos“, užregistruokite šį įrašą ranka.

Kai dokumentas užregistruotas, išsaugokite jį ir patikrinkite kokie kor. įrašai užsiregistravo.

Kaip užregistruoti kuro pirkimą, nenaudojant skaičiavimo mašinėlės?

Sandėlis → Pirkimai

Spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus. Prie Pirkimo pozicijos“ pasirinkite prekę, kurią norite užpajamuoti, pvz. „benzinas“. Įrašykite kiekį ir į lauką Suma su PVM“ įrašykite galutinę sumą iš čekio, t.y. sumą su PVM. Jei turite galutinę sumą be PVM, galite šią reikšmę įrašyti į lauką Suma su nuolaida be PVM“.

Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atisdariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.

Kaip užregistruoti gautą sąskaitą (pirkimą) paslaugų iš trečiųjų šalių, kad sumos patektų į FR0600 deklaraciją?

Registruojant sąskaitą nurodykite PVM registro požymį prie pozicijos: "ES paslaugos, ne ES prekės".

Pastaba. Sumos pateks į deklaraciją FR0600, jei teisingai bus nurodytas požymis prie kliento – Užsienis.

Kaip užregistruoti kreditinę sąskaitą už grąžintą prekę, įsigytą GBP ar kita valiuta?
Savikaina nesutampa dėl valiutos svyravimo skirtumo, todėl kreditinę siūlytume įvesti kaip paslaugą, o prekę nurašyti aktu eurais, tada atsiradusi valiutų skirtumą įvesti per bendrą žurnalą.
Kaip užregistruoti pirkimą, kad nepatektų į iSAF?

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją Pirkimas, ne į i.SAF su reikiamais nustatymais.

Registruojant pirkimą pasirinkite naujai sukurtą operaciją. Taip užregstruota sąskaita nepateks į iSAF.