B1.lt — Taisyklės

 


Produkto naudojimo tvarka

 

 1. Bendrosios sąlygos 
 • Šios Naudojimosi sąlygos (toliau — Sąlygos) ir Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau — Politika) (toliau kartu — Taisyklės) yra teisinis susitarimas tarp UAB „B1.lt“, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 304868214, registracijos adresas Taikos pr. 52c, Klaipėda, Lietuva (toliau — Bendrovė), kaip B1.lt sistemos (toliau — B1) savininkės ir administratorės, ir Jūsų, kaip B1 vartotojo (toliau — Klientas).
 • Taisyklės nustato naudojimąsi B1. Naudodamiesi B1 Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir patvirtiname, kad esate susipažinę su Politika. Jeigu su Sąlygomis ar Politika nesutinkate, Jūs negalite naudotis B1 ar kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
 1. Registracija 
 • Klientas, norėdamas naudotis B1, privalo atlikti registraciją B1 platformoje. Po registracijos Klientas įsipareigoja laikyti savo prisijungimo duomenis paslaptyje.
 • Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Kliento pateiktus duomenis ar ištrinti / apriboti Kliento paskyrą, jei Kliento pateikti duomenys neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų arba Bendrovė nustato, kad duomenys yra netikslūs, netinkami ar kitaip nepageidaujami.
 1. B1 teikiamos paslaugos 
 • B1 yra buhalterinės apskaitos programa (toliau — Paslaugos).
 1. Mokėjimo sąlygos
 • Norėdamas naudotis B1 Paslaugomis Klientas turi už jas apmokėti iš anksto.
 • Sumokėti pinigai nuskaičiuojami nuo B1 balanso sąskaitos kasdien pagal Kliento pasirinktą planą ir atgal negrąžinami.
 • Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra neapdoroti mokėjimų ir neteikti Paslaugų arba riboti mokėjimų skaičių ir maksimalią mokėjimo sumą konkrečiam asmeniui ar visai B1 klientų bazei.
 • Bendrovė pasilieką teisę keisti Paslaugų sąlygas ir kainas.
 1. Intelektinė nuosavybė
 • Bendrovė suteikia klientams tik ribotą, neišskirtinę ir neperleidžiamą licenciją naudotis B1 Bendrovės nustatyta tvarka, sąlygomis ir būdais. Norint išvengti nesusipratimu, prabrėžtina, kad ši licencija nesuteikia jokių teisių į Bendrovės ar B1 vardą ar bet kokį Bendrovės sukurtą ar platinamą turinį.
 • Bendrovei nuosavybės teise priklauso B1, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės teise į algoritmus ir metodus, išradimus, patentus ir patentų paraiškas, autorių teises, grafiką, tekstus, garsus, muziką, dizainą, specifikacijas, duomenis, techninius duomenis, interaktyvias funkcijas, programinę įrangą, failus, sąsajas ir susijusias komercines paslaptis (toliau — intelektinė nuosavybė). Nurodytų B1 elementų apsaugai kartu ir atskirai taikomi teisės aktai, apibrėžiantys intelektinės nuosavybės apsaugą.
 • Prekės ženklas B1, logotipai ir kiti komerciniai identifikatoriai, kuriuos Bendrovė naudoja, yra Bendrovės prekės ženklai ir / ar firminiai pavadinimai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra registruoti, ar ne. Šių ženklų ar pavadinimų naudojimas be Bendrovės sutikimo yra neleistinas.
 1. Klientų teisės ir pareigos
 • Klientas, naudodamasis B1, prisiima atsakomybę pagal Taisykles ir kitas galimas taisykles, kurios patalpintos Bendrovės internetinėje svetainėje www.b1.lt ir įsipareigoja naudoti B1 nurodytomis sąlygomis.
 • Klientas taip pat turi teisę:
  • Pakeisti jam suteiktą prisijungimo vardą, slaptažodį ir el. pašto adresą;
  • Reikalauti savo paskyros blokavimo arba jos atsisakyti;
  • Kreiptis el. paštu info@b1.lt su reikalavimu nepagrįstai nedelsiant ištrinti su juo susijusius asmens duomenis;
  • Atspausdinti arba išsaugoti elektroniniame formate Klientui skirtus dokumentus ir duomenis;
  • Naudotis B1 pagal taisykles, nurodytas kainų puslapyje ir bendruosiuose aprašymuose.
 • Klientas įsipareigoja:
  • Praradęs savo prisijungimo prie B1 duomenis arba kai jie yra atskleisti ne dėl jo kaltės, nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę el. paštu 
  • Reguliariai sekti Sąlygų ir Politikos pakeitimus;
  • Sąžiningai naudotis produktu.
 • Kai kurie veiksmai yra uždrausti naudojantis B1 ir gali būti pagrindas blokuoti Kliento paskyra. Priklausomai nuo veiksmų, jie gali būti įvertinti ir kaip civilinės, administracinės ar baudžiamosios teisės pažeidimai ir dėl jų gali būti kreipiamasi į teismą ar atitinkamas institucijas. Pateikiamas sąrašas apibrėžia dalį, tačiau ne visas, įmanomas veiklas, kurių Klientas negali atlikinėti naudodamas B1.
  • Pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją apie save ar neatnaujinti informacijos vos jai pasikeitus;
  • Kopijuoti, modifikuoti, versti, pritaikyti, nagrinėti, ardyti ar kitaip pakeisti ir pritaikyti B1 ar kurią jos dalį Bendrovės nenustatytoms funkcijoms atlikti;
  • Be Bendrovės sutikimo adaptuoti B1 kitoms platformoms negu ji yra pritaikyta;
  • Bet kokiais būdais trukdyti B1 teikti paslaugas, nesvarbu nuo trukdymo turinio. Bet koks šių taisyklių pažeidimas gali būti suprantamas, kaip Bendrovės ar B1 veiklos trikdymas;
  • Bet kokiais būdais techniškai ir kenkėjiškai trikdyti B1 darbą, įskaitant, bet neapsiribojant, apkrėsti B1 programą, serverius, techninę ir programinę įrangą ar telekomunikacinius įrenginius virusais ar kitomis kenkėjiškomis programomis ir keisti B1 programinį kodą;
  • Pažeisti kitų vartotojų teises į privatumą ir (arba) kitas teises arba rinkti duomenis ir informaciją apie naudotojus be jų išankstinio sutikimo, nesvarbu kokiomis priemonės tai būtų atliekama;
  • Naudoti B1 nelegaliems ar Bendrovės nenustatytiems tikslams;
  • Be Bendrovės sutikimo naudoti B1 komerciniai veiklai ar kitai veiklai, įskaitant atlygintiną, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai neatitinka Bendrovės nustatytų B1 funkcijų;
  • Nepagrįstas serverio apkrovimas, produkto naudojimas ne pagal paskirtį arba nenaudojimas reikšmingą laiką, gali būti laikomas nesąžiningu produkto naudojimu, dėl kurio Kliento paskyra gali būti blokuojama.
 1. Garantijos ir atsakomybės
 • Bendrovė įsipareigoja teikiant paslaugas Klientui veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai.
 • Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl B1 veikimo sutrikimų ir klaidų. Bendrovė taip pat bet kuriuo metu gali taisyti, modifikuoti, tobulinti ar atlikti kitokius būtinus pakeitimus B1 sistemoje, kurie gali sustabdyti B1 Paslaugų teikimą. Nepaisant to, Bendrovė įsipareigoja šalinti atsiradusius B1 sutrikimus per protingą terminą.
 • Bendrovė neužtikrina nepertraukiamos B1 veiklos, kadangi veiklą gali įtakoti daugybė veiksnių, kurių Bendrovė įtakos nedaro. Bendrovė dės visas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį B1 veikimą. Sistemos veiklos sutrikimais nėra laikomi atvejai, kai B1 laikinai (ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms) riboja prisijungimą prie B1 dėl B1 tvarkymo darbų ir kitais atvejais, prieš tai informavus Klientą.
 • Bendrovė neatsako už informaciją, teikiamą per B1, ir jos tinkamumą ir negali garantuoti ir dėl jos tikslumo. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už galimas klaidas, nepriklausomai ar jos būtų kilusios dėl jos pačios ar trečiųjų asmenų kaltės.
 • Bendrovė įsipareigoja be Kliento sutikimo nenaudoti ir neplatinti B1 esančios Kliento konfidencialios informacijos (tai informacija, kurią klientas pateikia, įveda ar kitais būdais įkelia į B1). Taip pat neleisti minėtų veiksmų atlikti bet kurioms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
 • Bendrovė įsipareigoja palaikyti B1 dokumentacijos aktualumą ir informuoti Klientą apie esminius pakeitimus.
 • Bendrovė garantuoja, kad užtikrins duomenų bazių vientisumą, kol Klientas naudojasi mokamomis paslaugomis. Bendrovė turi teisę pašalinti / ištrinti duomenų bazes, kurių visi vartotojai daugiau negu 14 kalendorinių dienų neturi mokamų paslaugų.
 • Bendrovė turi teisę prieiti prie Kliento B1 saugomų duomenų konsultuojant Klientą arba vykdant statistinius tyrimus.
 1. Ginčų sprendimas
 • Ginčai, susiję su B1 ar Bendrove, yra sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo toliau ginčas sprendžiamas nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
 • Visi ginčai yra priskiriami Lietuvos Respublikos jurisdikcijai ir sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
 1. Kontaktinė informacija
 • Su Bendrovės atstovais galima susisiekti elektroniniu paštu ar kitais būdais, nurodytais jos internetiniame puslapyje www.b1.lt.
 1. Atnaujinimai
 • Bendrovė bet kuriuo metu gali pakeisti Taisykles. Bet kuris pakeitimais pradedamas taikyti iš karto nuo jo paskelbimo ir atnaujinimo. B1 naudojimas po pakeitimo reiškia sutikimą su jų pakeitimu.