B1.lt — Taisyklės

 


Produkto naudojimo tvarka

 

 1. Bendrosios sąlygos
  • Šios Naudojimosi sąlygos (toliau — Sąlygos) ir Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau — Politika) (toliau kartu — Taisyklės) yra teisinis susitarimas tarp UAB „B1.lt“, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 304868214, registracijos adresas Taikos pr. 52c, Klaipėda, Lietuva (toliau — Bendrovė), kaip B1.lt buhalterinės apskaitos programos (toliau — B1) savininkės ir administratorės, ir Jūsų, kaip B1 apskaitos programos naudotojo (toliau — Naudotojas).
  • Taisyklės nustato naudojimąsi B1 apskaitos programa pagrindines sąlygas. Naudodamiesi B1 Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir patvirtiname, kad esate susipažinę su Politika. Jeigu su Sąlygomis ar Politika nesutinkate, Jūs negalite naudotis B1 apskaitos programa ar kitomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
  • Taisyklės taip pat nustato naudojimosi B1.lt Enciklopedija (toliau – B1 Wiki) pagrindines sąlygas. Naudodamiesi B1 Wiki Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir patvirtinate, kad esate susipažinę su Politika. Jeigu su Sąlygomis ar Politika nesutinkate, Jūs negalite naudotis B1 Wiki.
 1. Registracija 
  • Norėdami naudotis B1 apskaitos programa privalote registruotis B1.lt interneto svetainėje. Po registracijos įsipareigojate laikyti savo prisijungimo duomenis paslaptyje.
  • B1 Wiki pateikiama informacija yra laisvai prieinama visiems B1.lt lankytojams, tačiau teisė prisidėti prie B1 Wiki žinyno plėtojimo įkeliant savo straipsnius, taip pat teisė komentuoti B1 Wiki paskelbtus straipsnius suteikiama tik B1 platformoje registruotiems Naudotojams.
  • Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Kliento pateiktus duomenis ar ištrinti / apriboti Kliento paskyrą, jei Kliento pateikti duomenys neatitinka galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų arba Bendrovė nustato, kad duomenys yra netikslūs, netinkami ar kitaip nepageidaujami.
 1. Mokėjimo sąlygos
  • Norėdami naudotis B1 apskaitos programa turite už tai sumokėti iš anksto.
  • Sumokėti pinigai nuskaičiuojami nuo B1 apskaitos programos balanso sąskaitos kasdien pagal Naudotojo pasirinktas paslaugas ir atgal negrąžinami. Jeigu kliento pinigų likučio nepakanka padengti paslaugų mokesčiui, balansas tampa minusinis ir padengiamas su sekančiu mokėjimu.
  • Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra neapdoroti mokėjimų ir neteikti prieigos prie B1 apskaitos programos arba riboti mokėjimų skaičių ir maksimalią mokėjimo sumą konkrečiam asmeniui ar visai B1 apskaitos programoje esančių klientų bazei.
  • Bendrovė pasilieka teisę keisti B1 apskaitos programos naudojimo sąlygas ir kainas.
 1. Intelektinė nuosavybė
  • Bendrovė suteikia Naudotojui ribotą, neišskirtinę ir neperleidžiamą licenciją naudotis B1 apskaitos programa Bendrovės nustatyta tvarka, sąlygomis ir būdais.
  • Bendrovei priklauso visos turtinės teisės į B1 apskaitos programą, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių turtines teises į programinį kodą, išimtines teises į išradimus, patentus, vartotojo grafinės sąsajos dizainą, tekstus, garsus, interaktyvias funkcijas. Nurodytų B1 apskaitos programos elementų apsaugai kartu ir atskirai taikomi teisės aktai, apibrėžiantys intelektinės nuosavybės apsaugą. Šių elementų naudojimas be Bendrovės sutikimo yra draudžiamas.
  • Bendrovės juridinio asmens pavadinimas, prekių ženklas B1, logotipai ir kiti komerciniai identifikatoriai, kuriuos Bendrovė naudoja, yra išimtinai bendrovės nuosavybė, nepriklausomai nuo to, ar jie yra registruoti, ar ne. Šių ženklų ar pavadinimų naudojimas be Bendrovės sutikimo yra draudžiamas.
  • Bendrovei taip pat priklauso autorių turtinės teisės į B1 Wiki paskelbtus straipsnius. Naudotojai, kurie prisideda prie B1 Wiki plėtojimo įkeldami savo straipsnius, perduoda Bendrovei visas autorių turtines teises į šiuos straipsnius. Autorių turtinės teisės Bendrovei pereina nuo straipsnio paskelbimo B1 Wiki momento visam jų galiojimo terminui visose teritorijose, kuriose apsauga suteikiama ar gali būti suteikta, ir visa apimtimi.
  • B1 Wiki paskelbtus straipsnius bei vaizdinę medžiagą skelbti trečiųjų asmenų interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse galima tik gavus Bendrovės leidimą ir pateikus nuorodą į šaltinį.
 1. Naudotojų teisės ir pareigos
  • Naudotojas, naudodamasis B1 apskaitos programa ir B1 Wiki, prisiima atsakomybę pagal Taisykles ir kitas galimas taisykles, kurios patalpintos Bendrovės internetinėje svetainėje www.b1.lt ir įsipareigoja naudoti B1 apskaitos programą ir B1 Wiki nurodytomis sąlygomis.
  • Naudotojas turi teisę:
   • Pakeisti jam suteiktą prisijungimo vardą, slaptažodį ir el. pašto adresą;
   • Reikalauti savo paskyros blokavimo arba jos atsisakyti;
   • Kreiptis el. paštu [email protected] su reikalavimu nepagrįstai nedelsiant ištrinti su juo susijusius asmens duomenis;
   • Atspausdinti arba išsaugoti elektroniniame formate Naudotojui skirtus dokumentus ir duomenis;
   • Gauti atlygį už pakviestus mokančius klientus, vadovaujantis partnerystės programos sąlygomis;
   • Naudoti B1 apskaitos programą pagal taisykles, nurodytas kainų puslapyje ir bendruosiuose aprašymuose.
  • Naudotojas įsipareigoja:
   • Praradęs savo prisijungimo duomenis arba kai jie yra atskleisti ne dėl jo kaltės, nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę el. paštu ;
   • Reguliariai sekti Sąlygų ir Politikos pakeitimus;
   • Naudoti B1 apskaitos programą tik tokiu būdu, kuris neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įskaitant galiojančius apribojimus dėl intelektinės nuosavybės teisių.
  • B1 apskaitos programos ir B1 Wiki Naudotojui yra draudžiama:
   • Registracijos proceso metu pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją apie save ar neatnaujinti informacijos jai pasikeitus;
   • Be Bendrovės sutikimo adaptuoti B1 apskaitos programą kitoms platformoms negu ji yra pritaikyta;
   • Bet kokiais būdais techniškai ir kenkėjiškai trikdyti B1 apskaitos programos darbą;
   • Pažeisti kitų B1 apskaitos programos naudotojų teises į privatumą ir (arba) kitas teises arba rinkti duomenis ir informaciją apie naudotojus be jų išankstinio sutikimo, nesvarbu kokiomis priemonės tai būtų atliekama;
   • Be Bendrovės sutikimo naudoti B1 bet kokiai veiklai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai neatitinka B1 apskaitos programos paskirčiai (tvarkyti buhalterinę apskaitą ar jos dalį);
   • Nepagrįstai apkrauti serverį, įskaitant, bet neapsiribojant, didelės apimties nebuhalterinių duomenų saugojimą, nepagrįstai didelio skaičiaus operacijų vykdymą sąmoningai siekiant aprausti sistemą bei nemokamų paslaugų kopijų kūrimą;
   • Naudoti B1 apskaitos programą ne pagal paskirtį arba nenaudoti reikšmingą laiką.
  • B1 Wiki komentarų sistema leidžia Naudotojams išsakyti nuomonę apie paskelbtus straipsnius, paskelbti ta pačia tema turimą papildomą informaciją arba pasidalinti idėjomis, tačiau straipsnius komentuojantys asmenys privalo laikytis komentavimo taisyklių. Komentarų skiltyje draudžiama: 
   • necenzūrinė leksika
   • įžeidžiantys ir grasinantys komentarai;
   • tautinę, rasinę, religinę ir kitą neapykantą skatinantys komentarai;
   • reklama. 
  • Bendrovė pasilieka teisę ištrinti komentarus, pažeidžiančius nurodytas taisykles, taip pat komentarus, kurie yra nesusiję su komentuojamo straipsnio tema. Komentarai, reklamuojantys paslaugas, prekes ar interneto svetaines bus nedelsiant trinami. Bendrovė neredaguoja komentarų ir už juos neatsako. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę Naudotojai.
  • Visi aukščiau nurodyti veiksmai gali būti pagrindas blokuoti Naudotojo paskyrą. Priklausomai nuo veiksmų, jie gali būti įvertinti ir kaip civilinės, administracinės ar baudžiamosios teisės pažeidimai ir dėl jų gali būti kreipiamasi į teismą ar atitinkamas institucijas.
 1. Garantijos ir atsakomybės 
  • Bendrovė įsipareigoja teikiant paslaugas Naudotojui veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai.
  • Bendrovė neprisiima atsakomybės dėl B1 apskaitos programos ir B1 Wiki veikimo sutrikimų ir klaidų. Bendrovė taip pat bet kuriuo metu gali taisyti, modifikuoti, tobulinti ar atlikti kitokius būtinus pakeitimus B1 apskaitos programoje ir B1 Wiki, kurie gali sustabdyti B1 apskaitos programos ir B1 Wiki veikimą. Nepaisant to, Bendrovė įsipareigoja šalinti atsiradusius B1 apskaitos programos ir B1 Wiki veiklos sutrikimus per protingą terminą.
  • Bendrovė neužtikrina nepertraukiamos B1 apskaitos programos ir B1 Wiki veiklos, kadangi veiklą gali įtakoti daugybė veiksnių, kurių Bendrovė negali įtakoti. Bendrovė dės visas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį B1 apskaitos programos ir B1 Wiki veikimą. Sistemos veiklos sutrikimais nėra laikomi atvejai, kai laikinai (ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms) ribojamas prisijungimas prie B1 apskaitos programos ir B1 Wiki dėl tvarkymo darbų ir kitais atvejais, prieš tai informavus Naudotoją.
  • B1 apskaitos programai taikoma 99,9% metinio pasiekiamumo garantija. Jei pasiekiamumas yra mažesnis, per 7 kalendorines dienas, Bendrovė įsipareigoja kompensuoti 1 dienos mokestį už kiekvieną 0,1% pasiekiamumo normos nukrypimą.
  • Bendrovė neatsako už B1 apskaitos programoje ir B1 Wiki paskelbtą informaciją, jos tikslumą ar klaidingumą, ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis. Naudotojas supranta ir sutinka, kad B1 apskaitos programoje ir B1 Wiki paskelbta informacija jis naudojasi savo nuožiūra ir prisiima visą su tuo susijusią riziką.
  • Bendrovė įsipareigoja be Naudotojo sutikimo nenaudoti ir neplatinti B1 apskaitos programoje esančios Naudotojo konfidencialios informacijos (tai informacija, kurią naudotojas pateikia, įveda ar kitais būdais įkelia į B1 apskaitos programą). Taip pat neleisti minėtų veiksmų atlikti bet kurioms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
  • Bendrovė įsipareigoja palaikyti B1 apskaitos programos dokumentacijos aktualumą ir informuoti Naudotoją apie esminius pakeitimus.
  • Bendrovė garantuoja, kad užtikrins duomenų bazių vientisumą, kol Naudotojas naudojasi mokamomis paslaugomis. Bendrovė turi teisę pašalinti / ištrinti duomenų bazes, kurių visi vartotojai daugiau negu 14 kalendorinių dienų neturi mokamų paslaugų.
  • Bendrovė turi teisę prieiti prie jos duomenų bazėse saugomų Naudotojo duomenų konsultuojant Naudotoją arba vykdant statistinius tyrimus.
  • Naudotojas yra atsakingas už žalą, kilusią Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims dėl Naudotojo veiksmų netinkamai naudojantis B1 apskaitos programa.
 1. Ginčų sprendimas 
  • Už netikslios ir vienpusiškos informacijos paviešinimą apie Bendrovę ar jos teikiamas paslaugas, dėl kurios gali kilti žala dalykinei reputacijai — gresia teisinė atsakomybė. 
  • Ginčai tarp Bendrovės ir Naudotojo dėl B1 apskaitos programos ir B1 Wiki naudojimo yra sprendžiami derybų keliu. Ginčo neišsprendus derybų keliu, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
  • Ginčai dėl duomenų bazės nuosavybės sprendžiami asmeniui mokančiam už duomenų bazę naudai. 
  • Visi ginčai yra priskiriami Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai ir sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
 1. Kontaktinė informacija 
  • Su Bendrovės atstovais galima susisiekti elektroniniu paštu ar kitais būdais, nurodytais jos internetiniame puslapyje www.b1.lt.
 1. Atnaujinimai 
  • Bendrovė bet kuriuo metu gali pakeisti Taisykles. Bet kuris pakeitimas, išskyrus pakeitimus, susijusius su kainodara, pradedamas taikyti iš karto nuo jo paskelbimo ir atnaujinimo. Su kainodara susiję pakeitimai pradedami taikyti po 30 dienų nuo kainodaros atnaujinimo. B1 apskaitos programos ir B1 Wiki naudojimas po pakeitimo reiškia sutikimą su jų pakeitimu.

Rekomendacijos