Atsargų apskaita, pirkimo ir pardavimo dokumentų registras

Sandėlis


Daugiau follower'ių = kietesni komiksai

Sekite Instagram

Prekyba

Įvykusių pardavimų imonėje registravimas

Kliento kainos

Individualios kainos priskyrimas kiekvienam klientui

Automatinės sąskaitos

Sąskaitų generavimas pagal sudarytas sutartis su klientais

Pirkimai

Įvykdytų pirkimų įmonėje registravimas

Pardavimų grąžinimai

Klientams parduotų prekių gražinimo registravimas

Prekių likučiai

Esamas prekių likutis įmonėje šiai dienai

Prekės judėjimas

Pasirinktos prekės judėjimas pasirinktame sandėlyje

Konsignaciniai likučiai

Perduotų prekių likučiai pagal konsignaciją

Inventorizacija

Likučių faktinis ir buhalterinis sutikrinimas

Perkainojimas

Pasirinktų prekių perkainavimas pagal pasirinktą būdą

Judėjimo patvirtinimas

Vidinio įrašo tarp sandėlių patvirtinimas

Elektroninė prekyba

Integruotų programoje elektroninių parduotuvių prekyba

Kasos pardavimai

Integruotų programoje kasos aparatų pardavimai

Video medžiaga

Sandėlio valdymo mokomoji medžiaga

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai
 

Prekyba

Pardavimo dokumentų, nurašymų, komercinių pasiūlymų, vidinių perkėlimų ir įsigytų prekių grąžinimo registravimas. Dokumento registravimui užpildyti reikiamą ir papildoma informaciją:

 • Sandėlys: pasirinkti sandėlį kuriame prekės likutis pasikeis;
 • Operacijos rūšis: įvesti jau žinynuose sukurtą operacijos rūšį;
 • Pard. data: įvesti datą, kuriai dokumentas yra išrašomas;
 • Serija: užsipildo automatiškai, pagal pasirinktą operacijos rūšį, galima koreguoti;
 • Numeris: užsipildo automatiškai, pagal pasirinktą operacijos rūšį, galima koreguoti;
 • Klientas: pasirinkti kam išrašomas registruojamas dokumentas;
 • Apmokėti iki: nustatyti datą iki kada turi būti sumokėta suma už prekes ar paslaugas, data matosi ant atspausdintos sąskaitos;
 • Mokėtojas: užpildyti tik tokiu atveju, jei mokėtojas yra kitas klientas, nei sąskaitos gavėjas;
 • PVM tarifas: pasirinkti reikiamą tarifą, kad būtų skaičiuojamas PVM; 
 • Valiuta: pasirinkti kokia valiuta rašomas dokumentas. Automatiškai ateina ta valiuta kuri nustatytą pagrindine;
 • Būsena: pridėti pastabą, parinkti sukurtą būseną, parinkti užrakinimo datą bei kada buvo perduotas dokumentas buhalterijai;
 • Papildoma informacija: prie dokumento įrašyti užsakymo numerį ir transakcijos ID;
 • Pardavimo pozicijos: įvesti prekių ar paslaugų kiekį ir kainas;
 • Nuolaida: pritaikyti įvestą nuolaidą kiekvienai pardavimo pozicijos eilutei;

Užpildžius visus reikiamus langelius galima dokumentą išsaugoti, kurti kasos pajamų orderį, spausdinti dokumentą reikiamu jau programoje paruoštu šablonu:

 • Sąskaitos: PVM sąskaita faktūra (96str. arba trumpa); Sąskaita faktūra;
 • Sąskaitos su keliomis kalbomis: PVM sąskaita faktūra (liet. + angl. arba liet. + rus.); Sąskaita faktūra (liet. + angl. arba liet. + rus.)
 • Sąskaitos pasirinktai valiutai: PVM sąskaita faktūra; Sąskaita faktūra;
 • Sąskaitos su kodais: PVM sąskaita faktūra (su barkodais; su sandėlio kodais); Sąskaita faktūra (su barkodais; su sandėlio kodais);
 • Priėmimo - pardavimo aktai: PVM prekių arba paslaugų; PVM prekių su prekės kortelių pavadinimais; prekių arba paslaugų; prekių su kortelių pavadinimais
 • Važtaraščiai: važtaraštis; važtaraštis su prekės kortelės kainomis.
Dokumentus spausdinti galima .PDF, .DOC, .EXCEL formatais, taip pat esant poreikiui prieš spausdinant galima pasirinkti grupavimą:
 • Grupuoti vienodas prekes: sugrupuoti vienodas prekes su tokia pačia kaina;
 • Sumuojama, kaip vienas vienetas: sugrupuoti prekes su vienodu prierašu.

Ekspertas plano vartotojai turi galimybe naudotis failų saugykla ir prie sukurto dokumento pridėti reikiamą papildomą dokumentą, taip pat gali tiesiai iš programos dokumentą nusiųsti elektroniniu paštu.

Klientų kainos

Esamų klientų sąrašas kuriame konkrečiam klientui priskiriamos individualios prekių ar paslaugų kainos:

 • Klientai: sąrašas iš kurio galima parinkti klientą;
 • Kliento kainos: parenkamos prekės pagal esamus filtrus, kurioms norima nustatyti individuolią kainą klientui. Galima nustatyti visoms parinktoms prekėms vienodą kainą, pridėti arba atimti vienodą sumą, procentą;
 • Ištrinti kainas: panaikinti priskirtas individualias kainas. Ištrynus, kito pardavimo metu, klientui bus naudojamos bazinės kainos.

Automatinis sąskaitų išrašymas

Pagal sutartyse su klientu aprašytas taisykles automatiškai išrašyti sąskaitas klientams:

 • Sąskaitos data: įrašyti datą kuriai dienai turi būti išrašomos sąskaitos;
 • Darbuotojas: pasirenkamas darbuotojas, kuris išrašo sąskaitas;
 • Automatinis sąskaitų išrašymas: pažymėti sutartis, kurioms reikia išrašyti sąskaitas (apačioje galitma pasirinkti "Visi", tada pasižymės visos įvestos sutartys) 
 • Generuoti:  išrašomos sąskaitos, pagal pasirinktas sutartis.

Pirkimai

Pirkimo, pradinio likučio įkėlimo, avansinio pirkimo ir pertekliaus registravimas. Dokumento registravimui užpildyti reikiamą ir papildoma informaciją:

 • Sąskaitos duomenys: suvesti pagrindinę informaciją;
 • Sandėlys: pasirinkti sandėlį kuriame prekės likutis pasikeis;
 • Operacijos rūšis: įvesti jau žinynuose sukurtą operacijos rūšį;
 • Tiekėjas: pasirinkti iš ko gautos, prekės ar paslaugos, jei nėra buhalterijoje jau užregistruoto tiekėjo jį galite surasti iš viešųjų šaltinių vedant įmonės kodą ar pavadinimą. Pasirinkus tiekėją iš viešųjų šaltinių jo kortelė automatišakai susikurs modulyje "Klientai";
 • Dokumento serija: įvesti dokumento seriją;
 • Numeris: įvesti dokumento numerį;
 • Avansinis darbuotojas: priskirti darbuotoją, jei pirkimas buvo už grynus pinigus;
 • Avanso data: įrašyti datą, kada įvyko pirkimas už grynus pinigus;
 • Valiuta: pasirinkti kokia valiuta registruojamas dokumentas. Automatiškai ateina ta valiuta kuri nustatytą pagrindine;
 • Apmokėti iki: nustatyti datą iki kada turi būti sumokėta suma už prekes ar paslaugas, data matosi ant atspausdintos sąskaitos;
 • PVM tarifas: pasirinkti reikiamą tarifą, kad būtų skaičiuojamas PVM; 
 • Darbuotojas: įrašyti darbuotoją, kuris gavo dokumentą kurį registruoja;
 • Užrakinta: įrašyti datą nuo kada nebegalima dokumento koreguoti. Prieš užrakinant dokumentą įsitikinkite, kad daugiau jo koreguoti nebereikės.
 • Būsena: parinkti žinynuose sukurtą būseną;
 • Pastabos: įvesti papildomą pastabą apie dokumentą;
 • Pirkimo pozicijos: įvesti prekių ar paslaugų kiekį ir kainas;
  • Pridėtinės išlaidos: suvesti visas savikainą didinančios išlaidas. Pildoma, kai yra suvestas visas pirkimo dokumentas su pirkimo pozicojmis.
   • Pridėtinės iš pirkimų - pasirinkti prekę arba paslaugą iš kitų sąskaitų pirkimo pozicijos;
   • Pridėtinės iš BZ - pasirinkti įrašus iš bendro žurnalo; 
   • Pirkimo pozicijos - matomos visos suvestos prekės/paslaugos, jų kiekiai, kainos ir pan. 
 • PASTABA: tik suvedus visą informaciją ir užpildžius pirkimo pozicijas galima parinkti reikiamą išskaičiavimą arba jį panaikinti:

  • Iš PVM į neleidžiamus;
  • Ištrinit PVM neleidžiamus;
  • Iš PVM į kitus;
  • Ištrinti PVM į kitus;
  • Suskaičiuoti reprezentaciją;
  • Ištrinti suskaičiuotą reprezintaciją;
  • Surašyti 96str. PVM;
  • Ištrinti 96str. PVM.

  Užregitravus dokumentą galima sugeneruoti failą norimu formatu .PDF, .DOC, .EXCEL,  taip pat atsispausdinti norimą šabloną:

  • Važtaraštis;
  • Važtaraštis su pirkimo kainomis;
  • Važtaraštis su pardavimo kainomis;
  • Nurašymą.

  Ekspertas plano vartotojai turi galimybe naudotis failų saugykla ir prie sukurto dokumento pridėti reikiamą papildomą dokumentą.

Pardavimų grąžinimai

Prekių ar paslaugų grąžinimai ir jų registravimas. Matomi vis jau įmonėje registruoti grąžinimai, juos galima filtruoti pagal pasirinktą laukelį, taip pat redaguoti, trinti ar įvesti naują:

 • Sandėlys: pasirinkti sandėlį į kurį bus gražinama prekė. Tai turi būti tas pats sandėlys iš kurio yra parduota prekė;
 • Operacija: pasirinti jau sukurtą operacija kuri atitinka atliekamą veiksmą;
 • Dokumento serija: užsipildo pagal operacijos rūšiai priskirtą seriją;
 • Numeris: užsipildo pagal operacijos rūšiai priskirtą seriją;
 • Grąžinimo pozicija: pasirinkti "Kreditinis" arba "Debetinis";
 • Tiekėjas: įrašyti pirkėją, kuris grąžiną prekę;
 • Valiuta: pasirinkti valiuta kuria yra vykdomas grąžinimas, tai turi būti ta pati valiuta kuria buvo parduota prekė;
 • Grąžinimo pozicijos: supildoma informacija kas ir kiek yra grąžinama. Galima informacija koreguoti bei ištrinti.

Prekių likučiai

Peržiūrėti esamus likučius įmonėje. Pateikiami vis prekių likučiai, juos galima filtruoti pagal esamus laukelius, taip pat peržiūrėti ir matyti tik pasirinktame sandėlyje esantį likutį, arba peržiūrėti kuriuose sandėliuose turite pasirinktos prekės likutį. Likučiai rodomi tai dienai kurią žiūrite šį modulį.

Prekės judėjimas

Peržiūrėti pasirinktos prekės pasirinktame sandėlyje judėjimą nuo pasirinktos datos. Rodomas judėjimas bus iki dienos kurią yra tikrinamas.  Ataskaitą galima sugeneruoti norimu formatu .PDF, .DOC, .EXCEL,  taip pat atsispausdinti.

Konsignaciniai likučiai

Peržiūrėti visus konsignacinius pirkimus ir pardavimus. Galima filtruoti pagal esmaus laukelius, taip pat galima sukurti dokumentą, jei įvyko pokytis.

Inventorizacija

Faktinis prekių sutikrinimas su apskaitos duomenimis. Galima matyti visas atlikas inventorizacijas, jas redaguoti, užrakinti ir kurti.

 • Bendra informacija: užpildoma data kada vykdoma inventorizacija ir numeris;
 • Požymiai: pasirenkami požymiai pagal kuriuos norima atlikti inventorizaciją;
 • Generuoti likučius: pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruojami likučiai ir vykdoma inventorizacija;
 • Inventorizacijos pozicijos: matomi esami likučiai ir suvedamas faktiškai rastas kiekis;
 • Spausdinti: faktinio ir buhalterinio inventorizacijos akto spausdinimas;
 • Užrakinta: atlikus inventorizaciją galima užrakinti dokmentus, kad apsaugoti duomenis nuo tyčinio arba netyčinio koregavimo.
 • Veiksmai: sukurti reikiamą aktą pagal inventorizacijos rezultatus:
  • prekių pertekliaus aktą;
  • prekių nurašymo aktą. 
 • Spausdinti: suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą. Taip pat aktą galima sugeneruoti norimu formatu .PDF, .DOC, .EXCEL

Perkainojimas

Atlikti prekės/paslaugos perkainojimą. Prekes perkainojimui galima atrinkti pagal požymius, grupes, prekes ir gamintojus. Lentelėje "Perkainotos prekės" galima patikrinti kokios prekės ir kada buvo perkainotos. Galima pasirinkti koks tai bus perkainojimas:

 • Fiksuota kaina;
 • Procentas nuo savikainos;
 • Bazinė kaina. Pridėti (-atimti).

Vidinio judėjimo patvirtinimas

Patvirtinti įvykusį vidinį prekių jūdėjimą tarp įmonės sandėliu kuris buvo užregistruotas per modulį "Prekyba".

 • Vidinio judėjimo patvirtinimas: sąrašas vidinio judėjimo operacijų. Galima filtruoti pagal datą ir sandėlį. Pasirinkus įrašą patikrinti poziciją ir patvirtinti.

Kasos pardavimai

Programoje integruotos kasos pardavimai. Matomi visi įvytkę pardavimai per kasą, galima įrašus fitruoti pagal esamus laukus. Automatiškai nurašomos prekės iš sandėlio po atlikto pardavimo, taip pat galima rankiniu būdu pataisyti, nurašyti arba ištrinti.

Elektroninė prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvių kurios yra suintegruotos su programa. Importuotus užsakymus galima filtruoti pagal: paskyros ID, užsakymo datą, pirkėją ir kitus laukelius. Užsąkymą galima peržiūrėti arba ištrinti. Pasirinktame įraše pateikiama:

 • Pagrindinė informacija: užsakymo data, numeris, suma, valiuta, bei pirkėjo paliktos pastabos. Šios informacijos redaguoti negalima.
 • Pirkėjas: pirkėjo vardas pavardė,elektroninis paštas, pristatymo adresas. Šios informacijos redaguoti negalima.
 • Mokėtojas - informacija apie mokėtoją;
 • Buhalterinė informacija: informacija apie suformuotą pardavimo ir nurašymo dokumentą pagal elektroninės prekybos užsąkymą. Dokumentus galima peržiūrėti ir koreguoti.

Pastaba: jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašomą prekę ranka. Šių užsakymų pagrindu sugeneruojami dokumentai užsiregistruoja modulyje "Prekyba" su korespondentinėmis sąskaitomis. 

Dažnai užduodami klausimai

Prekyba

Kaip atsispausdinti išankstinio mokėjimo sąskaitą?

Norėdami atspausdinti sąskaitą, nustatykite pradinius parametrus.
1. Sukurkite operacijos rūšį
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

2. Sukurtą operaciją sujunkite su seriją
Žinynai → Sandėlio → Dok. serijos
Jei žymėjimo „Spausdinti sąskaitą?“ prie operacijos rūšies nebus, tada galėsite atsispausdinti tik komercinį pasiūlymą ar išankstinę sąskaitą.

3. Suformuokite išankstinę sąskaitą
Sandėlis → Prekyba

Išrašius sąskaitą rodoma klaida "Neteisingai užpildytos kor. sąskaitos". Kodėl?
Yra neteisingai aprašyta operacijos rūšis, nurodyta tik viena iš dvejybiniam įrašui reikalinga pusė (nurodytas pvz. tik debeto ar kredito kor. sąskaita). Pasitikrinkite kor. sąskaitas "Operacijų rūšys".
Kaip išsiųsti sąskaitą el. paštu tiesiai iš B1.lt programos?
Sandėlis → Prekyba
Modulyje suformavę pardavimo dokumentą paspauskite mygtuką „Siųsti el. paštu“.

Atsidariusiame lange pasirinkite norimą spausdinimo šabloną, kalbą, formatą, nurodykite el. paštą (jei prie kliento nurodytas el. paštas, jis ateis iš kliento kortelės), jei reikia „Kopiją sau“ pažymėkite varnele, ir palikite norimą žinutę. Spauskite mygtuką „Siųsti“, sąskaitą galima siųsti tik vienu el. paštu.

Kodėl PVM suma sąskaitoje ir pardavimo pozicijų lentelėje kartais skiriasi 1ct?

Taip gaunasi dėl to, kad pozicijų lentelėje sumos skaičiuojamos nuo keturių skaičių po kablelio - pvz. 16,6942, o sąskaitoje - jau nuo suapvalintos sumos - pvz. 16,69.

Į sąskaitą faktūrą įtraukiama apvalinta suma, o sumavimas pozicijų lentelės apačioje yra tik dėl bendros informacijos.

Taip pat skirtumas galimas dėl to, kad B1.lt sistemoje pagrindinė kaina - tai kaina be PVM, todėl visi skaičiavimai yra daromi pridedant PVM prie tos kainos, o neišskaičiuojant.

Noriu parduoti pagal PVM str. 96. Kaip tai padaryti?
1. Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Jeigu Jūs išrašote sąskaitas su PVM str. 96 , susikurkite naują operacijos rūšį, kurioje pažymėkite PVM suma neįrašoma į bendrą žurnalą“, PVM suma nebus įrašyta į bendrą žurnalą.

2. Sandėlis → Prekyba
Sukurkite pardavimo sąskaitą prekyba modulyje ir priskirkite naujai sukurą operaciją Operacijos rūšis“ laukelyje.
PVM sąskaitoje faktūroje nerašo sumos žožiais, kai valiuta GBP (Anglijos svarai). Tiesiog toje vietoje rašo "null".
Sistema supranta tris galūnes -as, -a, -is. Jei jūs parašėte galūnę -ai (svarai) - tai tada sistema nesupranta kaip turi rašyti, vienas piniginis vienetas yra anglijos svaras. Pakoreguoti galūne galima: Žinynai → Valiutos
Kaip užsisakyti individualų spausdinimo formos šabloną?
 1. Atsiųsti norimą šablono pavyzdį į programoje esantį „Konusltavimas“  (galimi šriftai: DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono, DejaVu Serif);
 2. Sulaukti B1.lt patvirtinimo, kad galimas toks šablono sukūrimas ;
 3. Pervesti sutartą mokestį pagal pateiktą išankstinę sąskaitą į kontaktuose nurodytą sąskaitą;
 4. Sulaukti individualaus spausdinimo formos šablono (paruošimas trunka nuo 2 dienų iki mėnesio);

Pastaba:

 • Individualus šablonas, tai bet kokie B1.lt šablono pokyčiai: pavadinimo pakeitimas, šrifto pasirinkimas, papildomos informacijos įkėlimas, nereikalingos informacijos nuėmimas, stulpelių ar eilučių išdėstymo pakeitimas, teksto dydžio ar ryškumo koregavimas ir pan.
 • Po užsakymo įvykdymo, papildomi (užsakyme neaprašyti) koregavimai daromi tik už papildomą mokestį.
 • Šablonas niekada neatitiks 100% užsakyto šablono pavyzdžio, kadangi šablonas ruošiamas su JasperReports programa (ne Paint, Word ar PhotoShop), patikrinamas jo veikimas B1.lt sistemoje ir tik tada pajungiamas įmonės paskyroje.
 • Individualaus šablono kopijavimas neįmanomas kitam spausdinimo formos šablonui ar kitai vartotojo įmonei, nes skiriasi kiekvieno šablono struktūra (pvz.: PVM sąskaitos faktūros turi 35 laukus, prekių priėmimo-perdavimo aktas - 26).
Spausdinant sąskaitą faktūrą anglų kalba, išrašančio asmens pareigos rašomos tik LT kalba.
Personalas→ ŽinynaiPareigos
Norint, kad išrašančio asmens pareigos matytųsi ant sąskaitos faktūros anglų kalba, reikia įvesti vertimą. Pasirinkus spausdinti „Sąskaitą faktūra (liet. + angl.)“ ar „PVM sąskaita faktūra (liet. + angl.)“ - šio vertimo nesimatys.
Kaip parduoti paslaugas nekuriant naujos prekės kortelės?
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Sukurkite prekės kortelę pavadinimu „Paslaugos“.
Formuodami pardavimo dokumentą iš prekių sąrašo pasirenkite sukurtą kortelę „Paslaugos“, laukelyje „Prierašas“ įrašykite norimą tekstą. Prierašas laukelyje įrašyta informacija matysis spausdintoje sąskaitoje.
Kaip atsispausdinti sąskaitą, kad vienodos prekės nebūtų padalintos į dvi eilutes, kai yra iš skirtingų pirkimų?
Norint, kad sąskaitoje prekės atsispindėtų vienoje eilutėje, tai generuojant sąskaitą pasirinkite požymį „Grupavimas“, pasirinkite „Grupuoti vienodas prekes“.
Kaip pardavimo PVM sąskaitose pakeisti banko atsiskaitomąją sąskaitą?
KlientaiKlientai
Raskite savo įmonę, laukelyje „Banko sąskaitos“ įrašykite naują įmonės banko sąskaitą.
Svarbūs požymiai vedant banko sąskaitų duomenis:
Pagrindinė - ši banko sąskaita bus spausdinama pirmu numeriu sąskaitose - faktūrose.
Rodyti sąskaitose - tik su šiuo nurodytu požymiu banko sąskaitos bus spausdinamos sąskaitose - faktūrose.
Kur galiu įkelti savo įmonės logotipą, kad spausdintų ant SF?
Logotipas įkeliamas Sistema=>Parametrai=>Sistema
Sąskaitose gaunasi PVM nukrypimas
Pavyzdžiui: suma be PVM = 254,79, PVM suma = 53,53, o galutinė suma = 308,32, o turėtų būti: 254,79 + 21% = 308,2959 t.y. 308,30 ir 254,79 x 21% = 53,506, o ne 53,53
Sistema Parametrai Pardavimai
Pažymėkite „Pardavimuose pagrindinė suma be PVM ir PVM apskaičiuojama nuo bendros sumos“ (o ne iš pozicijų, todėl jei rodoma sąskaitoje kaina su PVM ir suma su PVM, gali nesutapti).
Programoje yra 2 būdai PVM skaičiavimo:
 1. Kiekvienos prekės pozicijos kainos be PVM suma + prekės pozicijos PVM suma = Kaina su PVM (varnelė nuimta).
 2. Kiekvienos prekės pozicijos kainos be PVM suma + PVM tarifas (pvz.: 21%) = Kaina su PVM (varnelė uždėta).
Pastaba: Po parametrų pakeitimo, jei koreguosite jau suformuotas sąskaitas - jos pasikeis pagal naują žymėjimą, todėl, jei nenorite, kad pasikeistų duomenys - jas prieš tai užrakinkite.
Kaip galima prekes iš pagrindinio sandėlio į kitą sandėlį perkelti? (Vidinis judėjimas)
1. Sukurkite naują operaciją
Žinynai Sandėlis Operacijos rūšys

2. Suformuokite vidinio judėjimo operaciją.
Sandėlis Prekyba
Formuodami perkėlimą atkreipkite dėmesį, jei varnelė bus uždėta ant „Patvirtinti vid. judėjimą“ papildomai, turėsite atlikti veiksmą, pasitikrinimui, nuėjus į skiltį Sandėlis Vid. judėjimo patvirtinimas. Bet jeigu ji nebus uždėta, nieko patvirtinti nereikės. Užregistravus operaciją paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
 

 

Kaip informuoti skolininką per Tarptautinę skolų valdymo sistemą InformDebtor?
Sandėlis Prekyba
Modulyje prie pardavimo sąskaitų, kurių neapmokėtas likutis yra didesnis už 0, rasite mygtuką „Informuoti skolininką“. Jei norite pasinaudoti Tarptautine skolų valdymo sistema Inform Debtor LTD, paspauskite mygtuką „Informuoti skolininką“. Atsidariusiame lange paspauskite „Sutinku“, kad automatiškai būtumėte priregistruotas prie InformDebtor sistemos. Jei nenorite registruotis su savo vartotojo el. paštu, pakeiskite skolintojo el. paštą į reikiamą. Tam, kad kaskart atidarius šį langą užsipildytų teisingas el. paštas, pasikeiskite jį per Parametrai InformDebtor.
Po sutikimo būsite nukreiptas į Tarptautine skolų valdymo sistema Inform Debtor LTD puslapį, kur galėsite pridėti papildomą informaciją, reikiamus failus skolai pagrįsti ir panašiai.
 
 
 
Kaip sukurti pardavimo dokumentą su KPO (kasos pajamų orderis)?

Sandėlis → Prekyba
Užregistruokite pardavimo dokumentą
Pardavimo dokumente spauskite ant „Kurti kasos pajamų orderį“. Programa nukels Jus į Kasa → Kasa modulį, čia sukurkite KPO. Atspausdinkite orderį.

 

Kaip užregistruoti klientą registruojant pirkimus/pardavimus?

Sandėlis → Prekyba
Registruodami naują pirkimą/pardavimą eilutėje Klientas“ įveskite įmonės pavadinimą: 

 • Iš vidinių šaltinių - ateina įmonių rekvizitai, kurie yra užregistruoti rankiniu būdu Klientai→ Klientai kortelėje. 
 • Iš viešųjų šaltinių - ateina įmonių rekvizitai, kurie yra B1.lt duombazėje. Kai pasirenkate naują klientą iš Iš viešųjų šaltinių, automatiškai yra sukuriama kliento kortelė Klientai→ Klientai modulyje.

Kaip užregistruoti pirkimus/pardavimus pagal ,,Marža“?
1. Sukurkite naują prekės kortelę, priskirkite grupę „Marža“.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Pastaba, jei parduodate prekę su paprastu PVM ir pardavimai pagal „Marža“, susikurkite dvi atskiras korteles.
 
2. Formuojant pirkimą ar pardavimą pagal maržą, naudokite būtent tas prekių korteles, kurias sukūrėte su požymiu „Marža“.
Sandėlis Prekyba
 
3. Prieš FR PVM deklaraciją suformuokite ataskaitą:
Ataskaitos → Atsargų ataskaitos
Pasirinkite tinkamą „Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 92 str.)“ arba „Pardavimo PVM nuo maržos apskaičiavimas (PVM įst. 103 str. 2 d.)“ ataskaitą.
Prie sandėliai iš „Galimi“ pasirinkite atitinkama filtrą, kokie duomenys reikalingi.
 
4. Pasitikrinkite, ar visi pirkimai ir pardavimai pagal „Marža“ ateina į ataskaitą.

5. Įsikelkite gautiną arba mokėtiną PVM per bendrą žurnalą.
DK Bendras žurnalas

6. Į PVM deklaraciją įrašykite sumas.
Kaip užregistruoti pardavimo sąskaitą, nesukuriant prekės kortelės?

1. Sukurkite prekės kortelę su prekės požymis Paslauga“.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

2. Įrašykite norimą tekstą, kuris atsispindės sąskaitoje faktūroje.

Sandėlis → Prekyba
Registruojant pardavimo sąskaitą faktūrą prie ,,Pardavimo pozicijos” stulpelyje pasirinkite sukurtą prekę, o stulpelyje ,,Prierašas“ įrašykite norimą tekstą.
3. Įrašius tekstą paspauskite mygtuką „Spausdinti“.

Kaip sujungti išankstines sąskaitas B1.lt sistemoje ir išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą?
Sandėlis → Prekyba
Kaip veikia sujungimas? Sujunkite vienodo tipo sąskaitas, pvz. išankstines sąskaitas. Spauskite raudoną mygtuką kairėje pusėje , atsiras dar vienas stulpelis pavadinimu palikti/sujungti. Pažymėkite rutuliuku, kokius įrašus norite palikti, pažymėkite kvadratu kokius įrašus norite sujungti. Padarius šiuos žingsnius, spauskite mygtuką sujungti. Kai dokumentai sujungti, atidarykite įrašą ir priskirkite naują operaciją.
Pastaba. Sujungus sąskaitas, atgal atšaukti veiksmo nebus galima, todėl atsakingai sujunginėkite sąskaitas. Taip pat, jei išankstinėje sąskaitoje fiksuojate prekės pozicijas ir prekės iškeliauja iš sandėlio, išankstinės sąskaitos panaikinamos ir prekės pozicijos atsiranda PVM sąskaitoje faktūroje. Jei išrašote išankstines sąskaitas be prekės pozicijos ir norite sujungti sąskaitas, sujungus, prekių pozicijos neatsiranda, užregistruokite jas ranka.
Kur galima įrašyti informaciją apie prekės gamintoją?

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės

Atidarykite prekės kortelę ir laukelyje „Gamintojas“ sukurkite naują gamintoją ir pasirinkite informaciją.

Vėliau formuodami pardavimo dokumentą prie prekės pozicijos pasirinkus prekę, ateina ir informacija apie gamintoją.

Kaip parduoti prekę, kai nėra likučio?

B1.lt programoje perduoti prekių į minusą nėra galimybės. Jei reikia išrašyti klientui pardavimo sąskaitą, o prekių dar nėra:

 1. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės → Spausti žalią pliusą → Susikurti prekių korteles su požymiu „Paslaugos“ → Išsaugoti.
 2. Sandėlis → Prekyba → Išrašykite sąskaitą klientui pasirinkę prekės kortelę su požymiu „Paslaugos“.
 3. Yra du galimi variantai, kaip sutvarkyti sandėlį po prekių pardavimo su paslaugos požymiu:
  a) Gavus prekes į sandėlį ankstesne data nei pardavimas, galėsite pakeisti parduotas prekes su paslaugos požymiu į prekes kurių nebuvo pardavimo metu sandėlyje.
  b) Gavus prekes į sandėlį vėlesne data nei pardavimas, turėsite sukurti nurašymo aktą modulyje „Sandėlis“ → „Prekyba“.

PASTABA: galima susikurti vieną prekės kortelę su požymiu „Paslaugos“ ir modulyje „Sandėlis“ → „Prekyba“ visada naudoti tą pačią kortelę, tik pardavimo pozicijoje pasirinkus kortelę, pavadinimą koreguoti laukelyje „Prierašas“.

Nurašymas
Kaip nurašyti medžiagas/kurą apskaitant pagal suminę apskaitą?

1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) nėra uždėta varnelė ties „Atsargos“. Jei yra, nuimkite.

DK → Sąskaitų planas


2. Sukurkite operacijos rūšį Nurašymas (suminė apskaita)“.

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys


3. Sukurkite prekės kortelę su Prekės požymis“ – Paslauga.

Žinynai Prekių kortelės Prekės


4. Sukurkite naują dokumentą.

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas (Suminė apskaita)“. Prie prekės pozicijos pasirinkite 3 punkte sukurtą prekę.


5. Išsaugokite dokumentą, spauskite ,,Išsaugoti".


6. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.

Kaip nurašyti medžiagas/kurą?

 

 1. Perkant prekes ar kurą pasitikrinkite, ar sąskaitų plane medžiagų kor. sąskaitoje (20XX) yra uždėta varnelė ties „Atsargos“.

Prekyba → Sąskaitų planas

 1. Sukurkite operacijos rūšį ,,Nurašymas“:

Žinynai → Sandėlio → Operacijų rūšys

Aprašant kor. sąskaitą, būtina nurodyti tik vieną sąnaudų sąskaitą (6XXX).

 

 1. Sukurkite naują dokumentą:

Sandėlis → Prekyba

Spauskite „+“, t.y. pridėti naują įrašą, sukurkite naują įrašą su operacijos rūšimi „Nurašymas“. Aprašykite prie prekių pozicijos, ką ir kiek nurašote, išsaugokite įrašą. Laukelyje prie prekės pardavimo pozicijos galite nurodyti kitą kor. sąskaitą, laukelis „Savik. kor. sąskaita“, jei norite kad sąnaudos užsiregistruotų į kitą kor. sąskaitą. Taip pat, jei prekės kortelėje buvo nurodyta sąnaudų kor. sąskaita, programa automatiškai paims šią sąskaitą, ją taip pat galite koreguoti į reikiamą.


 1. Išsaugokite dokumentą.
 2. Pasitikrinkite ar gerai užregistravote dvejybinį įrašą.

 


Klientų kainos
Kaip priskirti tą pačia konkrečios prekės kainą keliems klientams?

Du kartus su kairiuoju pelės mygtuku (double click) spaudžiate ant pasirinktos prekės (Kliento kainos) arba pažymėję prekę spaudžiate redagavimo mygtuką. Atsidariusioje formoje pasirenkate, kuriems klientams taikyti kitą kainą. Spaudžiate perkelti arba du kartus su kairiuoju pelės
mygtuku (double click). Klientai persikelia į lentelę „Klientai, kuriems bus priskirta kaina“ ir spaudžiate priskirti.

klientokainospagalpreke

Kaip priskirti konkrečios prekės kainą pasirinktam klientui?
Sandėlis → Kliento kainos

1. Modulyje išsirenkamas klientas. Lentelėje „Kliento kainos“ išfiltruojama konkreti prekė arba prekės kelios. P.S. Kiek bus prekių eilučių tiek visoms ir priskirs norimą kainą.
išfiltruojamas_klientas_ir_prekė

2. Įvedama reikiama suma ir paspaudžiamas mygtukas „Atnaujinti kainas“.
priskiriama_kainą

3. Po atlikto veiksmo prie prekių, stulpelyje „Kaina“ atsiranda suma kurią nurodėte atnaujinti. Jei norite pridėti/atimti procentą, programa kainą ims bazinę iš prekių kortelės.
jau_priskirta

Automatinis sąskaitų išrašymas
Kaip užregistruoti sutartį, automatiniam sąskaitų išrašymui?

1. Dokumentai → Sutartys → Sutartys
Nauja sutartis įvedama pasirinkus sukurti ir užpildžius lentelę. Įrašą išsaugojame. 
2. Sandėlis → Automatinis sąskaitų išrašymas
Įvestai sutarčiai galima nustatyti automatinį sąskaitų išrašymą (sąskaita bus išrašoma kiekvieną mėnesį).
Šiame modulyje užpildykite lauks „Sąskaitos data“ ir „Darbuotojas“, tik tada spauskite generuoti. Programa sugeneruos sąskaitas ir jus perkels į Sandėlis → Prekybą modulį kur bus užregistruota jau reali sąskaita ir ji dalyvaus apskaitoje.


Pirkimai
Kaip registruoti pirkimų sąskaitas, kai perkamos prekės iš ES? (FR0600)

Klientai→ Klientai
Kad pirkimai iš ES patektų į atitinkamus laukus FR0600 formoje, kliento kortelėje pažymėkite požymį „ES narė“. Laukelyje „PVM kodas“ įrašykite PVM kodą.

Sandėlis → Pirkimai

Laukelyje „PVM tarifas“ nurodykite 0 PVM. Skola klientui nebus didinama, taip pat į DKBendras žurnalas bus neįrašomos menamos PVM sumos, bet ateis į deklaracijos tinkamus laukus.
Registruojant sąskaitas, kiekvienai prekei galima nustatyti požymį „PVM registro požymis“, kuriame vartotojas pasirenka ar tai - ES prekė arba ES paslauga, ne ES prekė. Pažymėjus šiuos duomenis, sistema automatiškai užpildo FR0600 formos reikiamus laukus.
Pastaba. Jei laukas „PVM registras“ neatsiranda, patikrinkite kliento informacijoje ar visi laukai užpildyti teisingai.

Kaip užregistruoti pirkimą kita valiuta.

Parametrai Buhalterija
Įvedame kor. sąskaitas (paveiksle pateiktos pavyzdinės kor. sąskaitos) ir įrašą išsaugome.

Sandėlis Prekyba

Registruojant pirkimo dokumentą, pasirinkite prekei reikiamą valiutą.

Banko žinyne kiekvienai valiutai pasirenkama atskira kor. sąskaita.  Vykdant apmokėjimą per banką už prekes kita valiuta, galima iškart sudengti norimą dokumentą, lauke „Dengiamo dokumento Nr.“ pasirinkus norimą sudengti dokumentą.

Jeigu jūs dengiate kintančios valiutos dokumentus, tai valiutų skirtumai surašomi automatiškai. Taip pat valiutų skirtumo santykio pokytį reikia suskaičiuoti kiekvieno mėnesio paskutinę dieną per banką (kintančios valiutos).

Valiutų kursų perskaičiavime galima pažymėti kelias kor. sąskaitas ir joms suskaičiuoti valiutų kursų svyravimą, kuriame galima peržiūrėti, kokie valiutos kurso perskaičiavimai buvo skaičiuoti.

Kaip teisingai suvesti pridėtines išlaidas?

Sandėlis → Pirkimai
Suvesti pridėtines išlaidas galima, kai yra įvestas visas pirkimo dokumentas, t.y. suvestos visos pirkimo pozicijos.

Užpildomas vienas ar keli savikainos didinimo atvejis:

 1. Įrašoma suma, jei pridėtinės išlaidos yra toje pačioje sąskaitoje pvz.: pristatymo išlaidos, importas ir pan. Pastaba: šios išlaidos netraukiamos į  sąskaitą.
 2. Pasirenkamos iš kitų sąskaitų pirkimo pozicijos, pvz.: kai pristatymas yra kitoje sąskaitoje. Pastaba: šios išlaidos turi būti užpajamuotos kaip prekės, ne kaip paslaugos.
 3. Pasirenkamas bendro žurnalo įrašas, pvz.: muito mokestis ir pan.

Viską užpildžius - nuspaudžiamas mygtukas surašyti savikainas. Jei reikia, galima atitinkamai ištrinti surašytas savikainas.

Surašius savikainas pirkimo pozicijose matosi stulpelis, kuriame galima matyti, kaip pasikeitė savikainos suma.

Jei surašant savikainas gaunate pranešimą, kad nėra pozicijos =1 ..., tai reikia pirkimo pozicijas išdalinti: viena eilutė - 1 kiekis, ir kita eilutė - visos kitos, nes paklaidos išlyginimui reikalinga pirkimo pozicija, kurios kiekis lygus 1.

 

 

Kaip užregistruoti pirkimo grąžinimą (kreditinė sąskaita)?

Galimi du variantai:

1. Žinynai→ Sandėlio →Operacijos rūšys ir Sandėlis → Pirkimai
Jeigu tai tik nuolaidos, ar paslaugos, kurios neįtakoja prekių liukučius, galima registruoti grąžinimą (Kreditinė arba nuolaidos). Formuojant tokį pirkimą sumos įvedamos su minuso ženklu.

akcijos

2. Sandėlis → Prekyba
Jeigu turi sumažėti prekių likutis - turi būti registruojama operacija susikūrus Operacijos rūšys per Sandėlis → Prekyba modulį.
Registruojant dokumentus su šia operacija sumažės skola tiekėjui ir pirkimo PVM, o prekės bus nurašytos iš tos korespondencinės sąskaitos, į kurią ji buvo padėta pirkimo metu (pagal pirkimo operacijos rūšį naudojamas kor.sąskaitas arba pagal prekės kortelėje priskirtas kor.sąskaitas).
Uždėjus varnelę Prioritetas? -  buhalterinis įrašas bus įrašytas į Operacijos rūšys lauke Kredito kor. sąskaita nurodytą kor. sąskaitą.
Rinkdamiesi grąžinamas prekes, jas turime surasti sandėlio likučiuose. Į grąžinimo dokumentą grąžinamos prekės atkeliamos jų įsigijimo kaina.

kredit

 

PVM registrai ir teisingas PVM išskaitymas (reprezentacija, neleidžiami atskaitymai, pirkimas pagal 96 str.)

Gal būti keli pirkimo dokumento PVM registravimai apskaitoje, tačiau į PVM registrus i.SAF formuojamame faile turi patekti pirminė informacija, o ne taip, kaip yra apskaityta apskaitoje. Sistemoje yra realizuoti šie PVM įskaitymo būdai:

 1. Reprezentacinių sąnaudų pirkimas;
 2. Neleidžiamų atskaitymų pirkimas;
 3. Mišrių atskaitymų pirkimas;
 4. Pirkimas pagal PVM 96 str.

Reprezentacinių sąnaudų pirkimas

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą. Sistema → Parametrai → Buhalterija. Su šia sąskaita bus surašyti 25% reprezentacinių sąnaudų bei PVM sumų.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Suskaičiuoti reprezentaciją:

B1.lt pirkimai reprezentacijai

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti suskaičiuotą reprezentaciją.
 • Kokios sumos surašytos, galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra REP.

 

Neleidžiamų atskaitymų pirkimas

 • Pirmiausia reikia nustatyti Neleidžiamų atskaitymų korespondentinę sąskaitą. Sistema Parametrai Buhalterija.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į neleidžiamus:

pvm_ne

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą. Ši suma bus įrašyta į neleidžiamus atskaitymus ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_ne2

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM neleidžiamus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-N.

 

Mišrių atskaitymų pirkimas

 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Iš PVM į kitas:

pvm_kiti

 • Atidaroma kortelė, kurioje įrašote sumą ir nurodote, į kokią kor. sąskaitą perkelti sumą ir spaudžiate mygtuką Skaičiuoti.

pvm_kiti2

 

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti PVM į kitus.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM-M.

 

Pirkimas pagal PVM 96 str.

 • Nustatykite parametrus: Parametrai → Buhalterija. Nustatykite kor. sąskaitą „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ naudojama išskaičiavimui pagal 96 str. surašyti. Gali būti naudojama 4 klasės atskira kor. sąskaita, bet kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti.
 • Užregistruojamas pirkimo dokumentas.
 • Kai dokumentas užregistruotas, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Surašyti 96 str. PVM:

pvm_96

 • Jei reikia ištrinti surašytus duomenis, tuomet nuspaudžiate mygtuką Išskaičiavimai ir pasirenkate Ištrinti 96 str. PVM.
 • Kokios sumos surašytos galite pažiūrėti per dvejybinį įrašą šiam pirkimui arba per bendrą žurnalą, šių įrašų dok. tipas yra PVM96.
Kodėl neleidžia kopijuoti pirkimo dokumento, rodo klaidą "Klaida kopijuojant. Neunikalus įrašas."
 • Pirmą kartą kopijuojant automatiškai sukuriamas dok. numeris - šios dienos data;
 • Turite pakeisti numerį į jums reikalingą;
 • Nepakeitus - kopijuojant tą pačią dieną sekantį dokumentą, bus rodomas šios klaidos pranešimas.
Gaunu klaidos pranešimą: "Negali būti paslaugos įtrauktos į atsargų sąskaitą." Ką darau ne taip?
Kai registruojate paslaugų pirkimą, pagal operacijos rūšį priskiriama korespondentinė sąskaita su požymiu "atsargos", todėl rodomas klaidos pranešimas "Negali būti paslaugos įtrauktos į atsargų sąskaitą".
Galite pirkimo pozicijoje pakeisti korespondentinę sąskaitą, ją įrašykite į stulpelį „Kor. sąskaita“.

Kad nereikėtų kiekvieną kartą rinkti kor. sąskaitų, galite kortelėje įrašyti kor. sąskaitas. Kai registruosite tokį pirkimą, ar pardavimą kor. sąskaita bus imama iš prekės kortelės.
Kaip užregistruoti pavėluotai gautą PVM sąskaitą faktūrą?

Sandėlis → Pirkimai

Užregistruokite sąskaitą kokia data sąskaita išrašyta. T.y. į lauką „Pirkimo data“ įrašykite dokumento datą. Dešiniajame kampe PVM data įrašykite datą, kurią norėsite, kad ateitų į FR0600 ir kokia data norite atskaityti PVM.

Pastaba. Apskaitoje sąskaita suvaikščios pagal PVM datą, į iSaf ateis dvi datos, dokumento data ir PVM atskaitymo data. Formuojant pirkimo ataskaitas dokumentas nueis į ataskaitas pagal dokumento datą.

Kaip užregistruoti pirkimo sąskaitą, jei sąskaitoje pirkimas su 96 str. ir paprastu PVM?

1. Parametrai → Buhalterija
Parametruose nustatykite kurią kor. sąskaitą naudosite pirkimo sąskaitos PVM pagal 96 straipsnio surašymui.
Laukelyje „PVM str. 96 straipsnio surašymui“ įrašykite kor. sąskaitą. Gali būti naudojama 4 klasės atskira kor. sąskaita, bet kiekviena įmonė renkasi kokią sąskaitą naudoti. Įrašius informaciją išsaugokite.

2. Sandėlys → Pirkimai
Užregistruokite pirkimo sąskaitą. Prie „Pirkimo pozicijos“ užregistruokite pirma pozicijas kurios bus apskaitomos pagal 96 str. PVM. Užregistravus pozicijas spauskite mygtuką „Išskaičiavimai“ ir „Surašyti 96 str. PVM“.

3. Po atlikto surašymo, užregistruokite pirktas prekes ar paslaugas su paprastu PVM.

Kaip užregistruoti pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?
1.Atskaitingam asmeniui sukurkite kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2.Sukurkite tam pirkimui operaciją

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašykite į operaciją reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“, „Įtraukti į PVM registrą“ ir „Pirkimas“.

3.Užregistruokite pirkimo dokumentą.
Sandėlis → Pirkimai

Spauskite „+“, operaciją lauke naudokite naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildykite avansinį darbuotoją.
Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.
Pastaba. Registruojant pirkimą per kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidarys ir atsistos skola ant atskaitingo asmens.
Norėdami suformuoti darbuotojo avanso apyskaitą spauskite Ataskaitos → DK ataskaitos ataskaita „Avansinė apyskaita - pasirinktam darbuotojui".

Kaip užregistruoti pirkimą, kad nepatektų į iSAF?

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Sukurkite naują operaciją Pirkimas, ne į i.SAF su reikiamais nustatymais.

Registruojant pirkimą pasirinkite naujai sukurtą operaciją. Taip užregstruota sąskaita nepateks į iSAF.

Kaip užregistruoti sąskaitą su DI pagalba?

1. Įkelkite sąskaitą į B1.lt sistemą.

Sandėlis Pirkimai

Įkėlimas vykdomas keliais būdais, paspauskite mygtuką „+ Pridėti failą“ (raskite dokumentą savo kompiuteryje) arba atitemkite failą ir įdėkite į „+ Pridėti failą“ lauką.

2. Atpažinkite duomenis.

Kai failas įkeltas, paspauskite ant jo vieną kartą.

Užpildykite lauką Tipas“ - Pirkimas“ ir spauskite žalią mygtuką Atpažinti duomenis“

Pastaba. Kurių laukų programa neatpažino, galite užregistuoti ranka.
3. Įtraukite į apskaitą dokumentą.

Paspauskite mygtuką Įtraukti į apskaitą“

Paspaudus šį mygtuką, programa sukurs buhalterinį įrašą ir pirkimo dokumento failą prisegs prie pirkimo dokumento. Kol kas programa neatpažįsta Pirkimo pozicijos“, užregistruokite šį įrašą ranka.

Kai dokumentas užregistruotas, išsaugokite jį ir patikrinkite kokie kor. įrašai užsiregistravo.

Kaip užregistruoti kuro pirkimą, nenaudojant skaičiavimo mašinėlės?

Sandėlis → Pirkimai

Spauskite „+“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus. Prie Pirkimo pozicijos“ pasirinkite prekę, kurią norite užpajamuoti, pvz. „benzinas“. Įrašykite kiekį ir į lauką Suma su PVM“ įrašykite galutinę sumą iš čekio, t.y. sumą su PVM. Jei turite galutinę sumą be PVM, galite šią reikšmę įrašyti į lauką Suma su nuolaida be PVM“.

Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atisdariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.

Kaip užregistruoti kuro pirkimą, jei atskaitingas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

1. Atskaitingam asmeniui sukurkite kor. sąskaitą 2445X.

DK → Sąskaitų planas

2. Sukurkite tam pirkimui operaciją.

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Įrašykite į operaciją reikiamas kor. sąskaitas pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą. Varneles sužymėkite ties „Aktyvi“ ir „Pirkimas“.

3. Užregistruokite pirkimo dokumentą.

Sandėlis Pirkimai

Spauskite „+“, operaciją lauke naudokite naujai sukurtą operaciją. Taip pat „Avansinis darbuotojas“ lauke užpildykite avansinį darbuotoją.

Patikrinkite kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.

Pastaba. Registruojant pirkimą per kor. sąskaitą 443X,  ši sąskaita užsidarys ir atsistos skola ant  atskaitingo asmens.

Kaip užregistruoti gautą sąskaitą (pirkimą) paslaugų iš trečiųjų šalių, kad sumos patektų į FR0600 deklaraciją?

Registruojant sąskaitą nurodykite PVM registro požymį prie pozicijos: "ES paslaugos, ne ES prekės".

Pastaba. Sumos pateks į deklaraciją FR0600, jei teisingai bus nurodytas požymis prie kliento – Užsienis.

Pirktų prekių grąžinimas kita valiuta?
Savikaina nesutampa dėl valiutos svyravimo skirtumo, todėl kreditinę siūlytume įvesti kaip paslaugą, o prekę nurašyti aktu eurais, tada atsiradusi valiutų skirtumą įvesti per bendrą žurnalą.
Kaip užregistruoti trumpalaikį turtą ar suformuoti ataskaitą?

Yra ataskaita, kurioje galite matyti įmonės įsigytą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ir kuriam darbuotojui jis yra priskirtas. Darbuotojas, jam priskirtą turtą, gali matyti savo darbuotojo paskyroje. Vadovas dabar gali matyti – kiek kompiuterių, stalų, telefonų ir t.t. faktiškai yra įmonėje.

 

1. Užregistruokite turtą ir priskirkite darbuotojui.

Turtas Mažavertis turtas Mažavertis turtas

Aprašykite reikiamus laukus.

2. Taip pat galite užregistruoti turtą registruodami pirkimą.

Sandėlis Pirkimai

Suformuotame pirkimo dokumente prie „Pirkimo pozicijos“ paspauskite mygtuką „Perkelti į mažavertį turtą“ ir aprašykite reikiamus laukus.

3. Priskirtą turtą galite pamatyti ataskaitoje.

Turtas → Bendra ataskaita

4. Darbuotojas prisijungęs prie darbuotojo kabineto, taip pat gali matyti jam išduotą turtą.

Paskyra → Darbuotojo kabinetas → Išduotas inventorius

Kaip įvesti draudimo sutartį? Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Draudimo sutarties įvedimas: 

 • Dokumentai=>Draudimai=>Draudimų registras įvedama nauja draudimo sutartis paspaudus mygtuką
 • Atsidariusiame lange užpildote Draudimo sutarties duomenis, nurodote, kurį automobilį draudžiate, įvedate draudimo Įmokos sumą bei draudimo pradžios ir pabaigos datas. Draudimo objektas ,,Automobilis Nr.1", sukurkite prekės kortelę.
 • Įvedamos Debeto ir Kredito kor. sąskaitos, jei reikia įsirašomos pastabos.
draudimas
 • Žemiau esančioje lentelėje įvedami Bendorojo būsimojo įrašai, jei reikia paskaičiuojami būsimojo laikotarpio sąnaudos. Įrašas įvedamas paspaudus mygtuką .
 • Atsidariusioje lentelėje pasirenkate kas kiek surašyti draudimo įmokas, bei į kurią debeto kor. sąskaitą.
draudimas3
 • Spaudžiam .
 • BŽ įrašai lentelėje susirašo korespondencijos.
draudimas3
 • Užbaigti draudimo įrašo įvedimui, spaudžiame .
 
Kaip užregistruoti prekių likučius perkeliant apskaitą į B1.lt programą?
1. Sukurkite operaciją likučių įkėlimui
Žinynai → Sandėlis → Operacijos rūšys
Spauskite „+“, sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas“. Nurodykite kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX, nurodykite atsargų kor. sąskaitą). Dešinėje pusėje nurodykite aktyvi ir pirkimas.
Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galėsite nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos.
Pastaba. Jei perkeliate buhalterinius likučius iš kitos programos, vadovaukitės taisykle, klientą nurodykite savo įmonę. Perkeliant likučius įrašus registruokite tą pačia data ir vienoje pusėje nurodykite kor. sąskaitą 99. Tik registruojant ilgalaikio turto įsigijimą, turtą registruokite kada tas turtas buvo įsigytas.

2. Sukurkite prekių korteles
Žinynai → Prekių kortelės→ Prekės
Sukurkite prekės kortelę su prekės požymiu „Prekės“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

3. Užregistruokite likučius
Sandėlis → Pirkimai
Spauskite „+“ ir sukurkite operaciją likučių įkėlimui. Pasirinkite sandėlį, kur laikysite užregistruotas prekes, operaciją pasirinkite kur sukūrėte pirmame žingsnyje. Klientą pasirinkite savo įmonę. Prie „Pozicijos“ pasirinkite prekių korteles kur sukūrėte antrame žingsnyje, pasirinkus prekę įrašykite vienetus ir kainą.
Pastaba. Jei prekės sandėlyje ar kor. sąskaitos neatsiranda, patikrinkite kaip užregistruotas sąskaitų planas DK → Sąskaitų planas ties atsargų kor. sąskaita, ar yra nurodyta varnelė „Atsargos“. Jei nėra nurodyta, nurodykite ir informaciją išsaugokite. Tada užregistruokite pirkimo dokumentą.

Pardavimų grąžinimai
Kaip suformuoti pardavimo grąžinimą?

Jei pirkėjas nori grąžinti prekes (prekės grįžta į sandėlį):

Grąžinimas registruojamas Sandėlis → Pardavimų grąžinimas, susikūrus Operacijos rūšį pvz.: Pardavimų grąžinimas. Varnelės - Pirkimas ir Pardavimų grąžinimas, Įtraukti į PVM registrą, pažymėti, kad tai Kreditinė sąskaita.

pard-graz

 

Kaip suvesti prekių grąžinimus, kai jos buvo parduotos ankščiau?

Grąžinimas registruojamas Sandėlis → Pardavimų grąžinimas, susikūrus Operacijos rūšį pvz: Pardavimų grąžinimas be pardavimų. Varnelės - Pirkimas ir Pardavimų grąžinimas be pardavimų, Įtraukti į PVM registrą, pažymėti, kad tai Kreditinė sąskaita.

Kaip užregistruoti grąžinimą, jei prekės buvo parduotos per kasos aparatą?

Jei prekės buvo parduotos per kasą:

Grąžinimas registruojamas Sandėlis → Pardavimų grąžinimas, susikūrus Operacijos rūšį pvz: Pardavimų grąžinimas. Varnelės - pirkimas ir pardavimų grąžinimas, įtraukti į PVM registrą, pažymėti, kad tai kreditinė sąskaita.
Kai sukursite grąžinimo dokumentą, jį priskirkite prie Kasos pardavimų minusinio čekio, pasirinkę stulpelį Dokumentas. Tada jis pasižymės, kad yra sutvarkytas. 

Kaip suformuoti pardavimo grąžinimą, jei paslaugos parduotos pagal 96 str.?

Kadangi tai ne parduotų prekių grąžinimas, siūlome susikurti identiškai pardavimo operacijos rūšiai operaciją, kur naudojate, tik tipas kreditinė sąskaita, tada registruojate pardavimo dokumentą renkatės tą pačią paslaugą tik kainą rašot su minuso ženklu. Vienintelis skirtumas, kad sąskaitą faktūra turite konvertuoti i Word ir ten parašyti prie PVM sąskaitos faktūros "Kreditinė".

Kodėl kuriant pardavimo grąžinimą nėra klientui išrašytų pardavimo sąskaitų?

Pildant pardavimo grąžinimą patikrinkite ar dokumentui parinkta ta pati valiuta, kokia yra naudojama pardavimo dokumente.


Prekių likučiai
Kodėl nerodo prekių likučių, nors pirkimo dokumentuose prekės įvestos?
DK → Sąskaitų planas
Sąskaitų plane kor. sąskaitai nurodykite požymį „Atsargos“ ir tada per naują užregistruokite atsargas. Jei nebus pažymėta, tada sandėlio prekės bus ne kaip kiekinė apskaita.

Elektroninė prekyba
Kaip sujungti B1.lt sistemą su el. parduotuve?

B1.lt sistemos su el. parduotuve sujungimas vykdomas:

Užsakymų iš el. parduotuvės pavyzdys

Sandėlis → El. prekyba
Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt ateina į El. prekyba modulį. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti nurašoma prekę.


Atidarius vieną užsakymą (paskauskite ant įrašo du kartus) „Buhalterinė informacija“ lange galima pamatyti kokie įrašai užsiregistravo B1.lt sistemoje. Laukelyje Pardavimo dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Nurašymo akto dok. serija ir numeris atvaizduojamas pardavimo dokumentas, kuris bus užregistruotas apskaitoje. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Prekyba modulyje su kor. sąskaitomis. Paspaudus mygtuką ,,Peržiūrėti", programa atidaro dokumentą sandėlis modulyje. Skiltyje Sandėlio likučiai" matote likučius, kurie yra sandėlyje, jei matote ten įrašą, vadinasi programa nenurašė medžiagos.

Nuo ko priklauso, kokia sąskaita faktūra susigeneruos el. parduotuvėje?
Trys skirtingi sąskaitos faktūros formatai, kurie yra generuojami į el. parduotuvę, priklauso nuo:
1. jei pirkėjas LT;
2. jei pirkėjas ne LT ir valiuta EUR;
3. Jei pirkėjas ne LT ir valiuta ne EUR.
E-prekyba modulyje kaip žinoti ar prekė nusirašė iš sandėlio, ar ne?

Sandėlis → E-prekyba

Sinchronizuoti užsakymai iš el. parduotuvės į B1.lt užsiregistruoti E-prekyba modulyje. Jei įrašas pilkas, tai užsakymas sutvarkytas, t.y. prekė nusirašė iš sandėlio. Jei įrašas baltas, galite priskirti prekę ranka.

Įeikite į sutvarkytą užsakymą, t.y. pilkos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie „Užsakymo pozicijos“ stulpelyje „Prekė“ - ši prekė atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje, vadinasi, tokia prekės kortelė yra užregistruota Žinynai → Prekių kortelės → Prekės. Jei užsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“ ,vadinasi, prekė nusirašė, tai yra susikūrė nurašymo dokumentas. Prekiaujant per E-prekybą modulį, prekė nusirašo atskiru dokumentu, koks nurašymo dokumentas susikūrė galite pamatyti tabe „Buhalterinė informacija“. Šie sugeneruoti dokumentai užsiregistruoja Sandėlis → Buhalterinė informacija modulyje su kor. sąskaitomis. 

Įeikite į nesutvarkytą užsakymą, t.y. baltos spalvos įrašą, paspauskite ant jo du kartus.

Prie „Užsakymo pozicijos“ stulpelyje „Prekė“ - ši prekės atėjo iš Amazon parduotuvės. Jei stulpeliai „Nurašoma prekė“ ir „Nurašomos prekės kodas“ užsipildė, vadinasi, šis užsakymas rado prekę B1.lt apskaitoje, tokia prekės kortelė yra užregistruota Žinynai Prekių kortelės → Prekės. Ir jei neužsipildė stulpelis „Nurašytas kiekis“, vadinasi, prekė nenusirašė.

Pastaba. Jei prekės nebuvo užregistruota į sandėlį, t.y. jos nebuvo sandėlyje arba ji nebuvo sujungta per SKU kodą, prekė nenusirašys. Taip pat įrašai užregistruoti E-prekyba modulyje neturi kor. sąskaitų ir buhalterinėje apskaitoje nedalyvauja.

Į ataskaitą „Nenurašytos pozicijos“ ateina tos prekės, kurios atėjo iš Amazon parduotuvės, bet prekė nenusirašė, nes jos nebuvo sandėlyje. Šią ataskaitą galite naudoti prekių užsakymui.

Kaip iš naujo suimportuoti užsakymus iš el. parduotuvės per API?

1. Sandėlis → „E-prekyba“ modulyje pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.

2. Nueikite į el. parduotuvę, nustatykite datą ir išaugokite pakeitimus.
3. Spauskite mygtuką - „Reset order“, arba „Atstatyti užsakymus“. Taip bus ištrinta informacija, apie įkeltą užsakymą į B1.lt programą.
4. Paleiskite užsakymų sinchronizavimo komanda, kad į B1.lt programą Sandėlis → „E-prekyba“ modulį iš naujo įkristų užsakymai. 
5. Nueikite į Sandėlis → El. prekyba modulį ir patikrinkite ar užsakymai importuoti. Importas gali užtrukti, šiek tiek palaukite.
Pastaba. Ši instrukcija negalioja el. parduotuvėms Verskis, Amazon, Ebay, Shopify, Etsy.
Kaip koreguoti nurašymo aktus iš elektroninės prekybos?
Sandėlis → E-prekyba.
 1. Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą norime koreguoti.
 2. Atidarome užsakymą ir pasirenkame „Buhalterinė informacija“. Spaudžiame mygtuką „Peržiūrėti“.
 3. Automatiškai atsidaro nurašymo aktas.
 4. Pardavimo pozicijoje panaikiname prekę iš nurašymo akto.
 5. Išsaugome pakoreguotą nurašymo aktą paspaudę mygtuką „Išsaugoti“.
 6. Sandėlis → E-prekyba →Surandame užsakymą, kurio nurašymo aktą koregavome.
 7. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuriai norime priskiti kitą nurašomą prekę. Pažymime, kad prekės eilutė nusispalvintu žalia spalva ir spaudžiame mėlyną pieštuką:
 8. Atsidariusiame lange prie pozicijos „Nurašoma prekė“ spaudžiame pieštuką:
 9. Priskiriame norimą prekę iš sąrašo. Išsaugome.
 10. Užsakymo pozicijoje pasirenkame prekę, kuri buvo koreguota. Lentelėje „Sandėlio likučiai“ taip pat pasirenkame prekę, kuri bus nurašoma. Spaudžiame mygtuką „Nurašyti“.
PASTABA: Norint nurašyti paslaugos kortelę ar prekės kortelę su požymiu „Paslauga“ , jos likutis nebus rodomas lentelėje  „Sandėlio likučiai“.
Kaip iš naujo suimportuoti užsakymus iš el. parduotuvės platformos?

1. Sandėlis → „E-prekyba“ modulyje pažymėkite užsakymus, kuriuos norite ištrinti ir spauskite mygtuką „Trinti pasirinktus įrašus“. Atsidariusioje lentelėje spauskite mygtuką „Taip“. Bus ištrinti susieti pardavimo, nurašymo dokumentia ir banko įrašai. Trynimas gali užtrukti, nes programa tikrina susietus įrašus.
3. Parametrai → „eBay“, „Amazon“, „Shopify“, „Etsy“, „Pigu.lt“, „Varlė.lt“ ar „Verskis“ nustatykite datą nuo kada iš naujo kelti užsakymus į B1.lt.
4. Išsaugokite pakeitimus ir spauskite mygtuką „Gauti duomenis“.

Kaip el. prekybos nustatymuose parinkti PVM tarifą pagal šalį?
Jei naudojate WooComerce, PrestaShop, opencart, Magento ar savo suprogramuotą individualų įskiepį:
 • Parametrai → API → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą;
Jei naudojate eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt;
 • Parametrai → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą:

 1. Atsidariusiame paramtetrų lange spausti „Importuoti PVM tarifus“:
 2. Supildyti reikiamus laukus → Spausti „Importuoti“:
 3. Programa suimportuoja visų šalių tarifus pagal Jūsų parametrus, jei reikia pakoreguoti susirandate šalį, šalia jos spaudžiate pieštuką ir pasirenkate reikiamą PVM:


Kaip el. prekybos nustatymuose parinkti PVM klasifikatorių?
Jei naudojate WooComerce, PrestaShop, opencart, Magento ar savo suprogramuotą individualų įskiepį:
 • Parametrai → API → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą;
Jei naudojate eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt;
 • Parametrai → eBay, Amazon, Shopify, Etsy arba Verskis.lt → Pasirinkti savo elektroninės parduotuvės pajungta raktą:
 1. Atsidariusiame paramtetrų lange surasti „Naudojami PVM klasifikatoriai“ → Spausti pieštuką ir priskirti reikiamus klasifikatorius pagal PVM kodą iš PVM klasifikatorių sąrašo:


 2. Spausti „Išsaugoti“.

Konsignaciniai likučiai
Konsignacija, kai jūsų įmonė duoda prekes klientui.
 1. Susikurkite užbalansines sąskaitas (jei reikia, jei nenaudosite kor. sąskaitų iš sąskaitų plano), pvz.: 80 - Konsignacinės prekės; 81 - Įsipareigojimai dėl konsignacinių prekių.
 2. Pasiruoškite operacijos rūšį. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Jei žadate atiduoti prekes su išskirtu PVM, tuomet turite sukurti ir PVM kor. sąskaitą. Sąnaudų kor. sąskaitos nereikia pildyti. - pvz.:kosignacija
 3. Sukurkite pardavimo dokumentą Sandėlis=>Prekyba su šia operacijos rūšimi.
 4. Kai reikia išrašyti sąskaitą (kai klientas parduoda prekes) - pasirenkite meniu punktą - Sandėlis=>Konsignaciniai likučiai
  Išsirinkite (naudojant lenteles filtrus) kokiam klientui norite išrašyti sąskaitą ir surašote prekių kiekius stulpelyje Konsigkiekis, kuriuos perkeliate į sąskaitą.

kons.pardavimas1

Užpildote reikiamus laukus: Dokumento data ir Operacijos rūšis ir paspaudžiate mygtuką Kurti dokumentą:

kons.pardavimas

Tada sistema iš konsignacinių dokumentų perkelia nurodytą kiekį prekių į pardavimo dokumentą. Konsignacinis įrašas pasikeičia, sumažėja tiek, kiek išrašoma prekių.
arba
Kitas variantas: jei nenorite, kad konsignacinis dokumentų DK įrašas pasikeistų, o darytų atvirkštinius, tai tuomet Jūs turite daryti prekių grąžinimą ir tada tiesiog daryti pardavimą.

Pastaba:

 • Padarius atvirkštinį įrašą (prekių grąžinimą) Konsignacinių likučių kiekis išliks nepasikeitęs.
 • Praeitų metų Konsignacinio likučio koreguoti (parduoti) nebegalima.

 

 

Konsignacija, kai jūsų įmonė gauna prekes iš tiekėjo.
 • Susikurkite Operacijos rūšį, pagal kurią į sandėlį įkeliate prekes. Pvz.: D2014 (prekės) K44XX (mokėtinos sumos tiekėjams už konsignaciją). Pvz.:

kons.atsar

 • Pirkimus registruojate kaip ir bet kokią sąskaitą Sandėlis=>Pirkimai
 • Kai gaunate sąskaitą faktūrą prekes, kurias pardavėte, registruojate pirkimą taip D44XX  K443. Siūlome pažymėti požymį "Prioritetas", kad nepriklausomai, kas nurodyta pirkimo pozicijoje, būtų teisingi bendro žurnalo įrašai. Pvz.:

kons.pirk

 

Kokia turėtų būti operacija, norint grąžintis konsignacines prekes (mes parduodame konsignacijai ir jos grįžta pas mus)?

Jūs turite:

 • Keisti Konsignaciniame pardavime išrašytų prekių kiekius arba
 • Per Konsignaciniai likučiai suformuokite pardavimo dokumentą su atitinkama operacijos rūšimi ir tada pagal tai darykite grąžinimo dokumentą.

Inventorizacija
Kaip įmonėje atlikti inventorizaciją?

Sandėlis → Inventorizacija sukurti naują įrašą, pasirinkus sukurti ir užpildyti Datą, Numerį, pasirinkti pagal ką rūšiuoti prekes.

B1.lt apskaita inventorizacija

pozymiaiinventorizaciją galima vykdyti pagal tam tikrus požymius, kuriuos galima pasirinkti paspaudus „Požymiai“. Atsidariusioje kortelėje pagal pateiktus požymius Sandėliai, Tiekėjai, Prekių/paslaugų požymiai, Prekių grupės, Prekės, Kor. Sąskaitos pasirenkame reikiamus požymius ir perkeliame atitinkamus įrašus. Pavyzdžiui pasirenkame požymį „Sandėlis“ ir pasirenkame, jog inventorizaciją vykdysime tik sandėlyje „Pagrindinis“. Pasirinkus spaudžiame atgal.

Pasirinkus ir užpildžius visu duomenis spaudžiate generuotilikucius, kuri pagal pasirinktus požymius, automatiškai sugeneruos visų prekių likučius ir bus vykdoma prekių inventorizacija. Informacija pateikiama lentelėje „Inventorizacijos pozicijos“.

Inventorizaciją taip pat galima vykdyti rankiniu būdu įvedant prekes. Kortelėje „Inventorizacijos pozicijos“ spaudžiame pridėti, lentelėje įvestoje eilutėje, laukelyje „Prekė“ pasirenkame (filtruojame) ir įvedame inventorizuojamas prekes ir užpildome kitus reikiamus laukus. Taip inventorizuojamos visos prekės.

invent.pozic

Suformavus dokumentą, galima spausdinti buhalterinį arba faktinį inventorizacijos aktą pasirinkus ir spausdinimo funkciją. Paspaudus veiksmaileis sukurti prekių pertekliaus ar nurašymo aktą.


Kasos pardavimai
Kaip suformuoti pardavimą su kasos čekiu?

Pasiruošimui:

1. Sukurkite operacijos rūšį:

Žinynai → Sandėlio Operacijos rūšys

2. Užregistruokite sąskaita iš kasos čekio

Sandėlis Prekyba

Spaudžiate sukurti pardavimo dokumentą, pasirenkate operacijos rūšį, kurią sukūrėte pirmame punkte. Įvedimo formoje atsiranda papildomas laukas „Pardavimas su kasos čekiu“,

Sąskaitos data  turi būti tokia pat, kaip ir kasos čekio data, kitu atveju nebus atkeliamos prekės. Kai suvedėte reikalingus duomenis, t.y. data, klientas ir kt., į „Pardavimas su kasos čekiu“ įrašote čekio numerį ir paspaudžiate mygtuką „Atkelti prekes“. Čekio informacija atkeliama ir tada galite spausdinti sąskaitą.

Pastaba. Taip registruojama operacija, kai B1.lt programa sujungta su kasos aparatu.

 


Parametrai moduliui "Sandėlis"
Neateina pardavimo kaina, ką daryti?

Parametrai → Pardavimai

Aprašykite kokia kaina turėtų ateiti „Pardavimo kaina“ lauke:

 • Prekės kaina be PVM iš prekės kortelės
 • Prekės savikaina

Pasirenkama viena iš kainų, tuomet kai vykdomas pardavimas pasirenkant prekę automatiškai atkeliama viena iš kainų.

Pastaba. Pardavimo kaina gali būti užregistruota prekės kortelėje, arba ją galima priskirti konkrečiam klientui.


Prekės kaina prekės kortelėje.

Papildomas prekės požymis
Parametrai → Papildomi prekių požymiai
Jei norite aktyvuoti tik vieną lauką, eilutėje Papildomas laukas 1” įrašykite lauko pavadinimą. Jei norite aktyvuoti daugiau laukų, tada reikšmes įrašykite į kitus laukus. Pavyzdžiui, galite nurodyti prekės serijos numerį, ID kodą, IMEI kodą ar partijos numerį. Jei norite, kad naujai aktyvuoti laukai atsispindėtų ataskaitose ir sąskaitose, pažymėkite varnele. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką Išsaugoti”.

Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Aktyvuoti laukai atsiranda šiame modulyje kiekvienoje kortelėje prie „Papildomi” lauko informacijos. Į šiuos laukus galite įrašyti prekės reikšmes.


Formuojant pardavimo dokumentą, šie laukai matysis prie prekės pozicijos. Laukelyje Prekė” galite vykdyti paiešką pagal sukurtas reikšmes. Taip pat pardavimo sąskaitoje atsispindės šių užpildytų laukų duomenys. Modulyje „Prekės judėjimas” galite pagal papildomą požymį rasti kada prekė buvo pirkta, kam ir kada parduota.
Kokius parametrus nustatyti, kad pardavimo sąskaitoje ateitų visas prekės likutis?
Parametrai Pardavimai

Įėjus į modulį pažymėkite varnele ,,Įkelti visą prekės kortelės likutį pardavimo sąskaitoje“. Registruojant pardavimo sąskaitą pasirinkus prekę iš sandėlio bus atkeltas visas prekės likutis.

Kokius parametrus nustatyti, kad visoms išrašytoms pardavimo sąskaitoms ateitų apmokėjimo data?

Parametrai → Pardavimai

Įėjus į modulį laukelyje ,,Pardavimo sąskaitoje apmokėjimo terminas (dienomis)“ įrašykite apmokėjimo terminą dienomis. Registruojant pardavimo sąskaitą laukelyje ,,Apmokėti iki bus pridėta tiek dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, kiek įrašysite šiame stulpelyje.

Pastaba. Jei klientai modulyje prie kliento bus įrašytas kitas terminas, programa ims terminą, kuris bus nurodytas kliento kortelėje.

Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF ataskaitoje?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatorių sąskaitoje prie „Padavimo pozicijos“, kad pareitų informaciją klasifikatorius į iSAF. iSAF formuojama informacija tokiu būdu, jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Kokius parametrus nustatyti, kad išrašyti supaprastintą sąskaitą?

Sandėlis → Pardavimai
Modulyje įrankių juostoje įjunkite mygtuką ,,Įjungti supaprastintą SF įvedimą. Paspaudus šį mygtuką paspauskite mygtuką ,,Pridėti naują įrašą. Programa jums leis kurti supaprastintą sąskaitą.

Taip pat šį funkcionalumą galite įjungti paspaudus mygtuką Parametrai → Bendri modulyje ,,Naudoti supaprastintą SF įvedimą.
Pastaba. Norėdami išjungti šį funkcionalumą, paspauskite tą patį mygtuką ir būsite grąžinti į tą patį režimą.

Papildomas prekybos požymis

Parametrai → Papildomi prekybos požymiai
Jei norite aktyvuoti papildomą lauką - Prekyba modulyje, kur įmonė galės įrašyti papildomą informaciją, eilutėje „Požymis 1” įrašykite lauko pavadinimą. Jei norite aktyvuoti daugiau laukų, reikšmes įrašykite į kitus laukus. Pavyzdžiui, galite nurodyti krovinio važtaraščio numerį ir kt. informaciją. Užpildžius laukus, spauskite mygtuką „Išsaugoti”.


Sandėlis → Prekyba 
Modulyje formuojant pardavimo sąskaitą dešiniajame kampe prie „Pap.info” laukelio atsiras papildomai sukurti papildomi požymiai.
Į tuos laukus pagal poreikį galite pildyti informaciją, šią informaciją matysite B1.lt programoje. Ataskaitoje ir pardavimo sąskaitoje ši informacija neatsispindės.

Kaip naudotis sandėlio moduliu

 

Finansinė apskaita

Atsargų apskaita

00:27 Atsargų apskaitą reglamentuojantys teisės aktai;
01:00 Pagrindinės sąvokos;
01:46 Atsargų apskaitos sąskaitos;
03:45 Atsargų įsigijimo savikaina;
08:32 Atsargų įsigijimas valiuta;
09:20 Atsargų apskaitos būdai;
13:22 Atsargų įkainojimo būdai;
30:55 Atsargų įvertinimas;
33:30 Atsargų inventorizacija ir jos rezultatų registravimas.

Praktika

01:32 Pirkimo registravimas
07:15 Transporto ir draudimo išlaidų priskyrimas į sąnaudas
09:27 Didinama prekės savikaina neiškiriant PVM
12:47 PVM iškėlimas į neatskaitomas pridėtinės vertės mokesčio sąnaudas
14:37 Atsargų apskaitymas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą (Kiekinė apskaita)
22:43 Atsargų registravimas periodiškai apskaitomu būdu (Suminė apskaita)
26:07 Pardavimo dokumento registravimas
27:59 Savikainų registravimas Bendrąjąme žurnale
37:40 Prekės pertekliaus registravimas
39:27 Prekės trūkumo registravimas

Pajamų ir sąnaudų grupavimas ir apskaita

01:25 Pajamų ir sąnaudų apskaitos reglamentavimas
04:23 Pajamų pripažinimo kriterijai
08:33 Sąnaudų pripažinimo kriterijai
18:51 Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas
21:50 Pajamų klasifikavimas
22:30 Sąnaudų klasifikavimas Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje
33:50 Ateinančių laikotarpių pajamos
49:20 Ilgalaikių projektų (sutarčių) ypatumai
58:30 Mainų sandoriai
59:57 Tarpininkavimo veikla

Praktika