How to enter the received discount on purchased goods to reduce the cost price?
Used in modules: Purchases

FAQ / How to enter the received discount on purchased goods to reduce the cost price?

Jei prekių tiekėjas suteikė nuolaidą įsigytoms prekėms, įsigijimo savikainą sumažinti galima 2 būdais:

I Būdas. Jei prekės dar neparduodos iš pirkimo:
1. Grąžinimui naudoti operacijos rūšį tą pačią, kuri naudota pirkimui įvesti (kainą vesti su minusu), naudoti prekės kortelę:

2. Prekių įsigijimo savikainos mažinimas:
2.1 Surasti pirminį pirkimo dokumentą, kuriam turi būti pritaikyta suteikta nuolaida:
2.2 Atidarius įrašą spausti „Pridėtinės išlaidos“ „Pridėtinės iš pirkimų“ → išrinkti prekę → „Surašyti Savikainas“

3. Suteikta nuolaida proporcingai pritaikoma visoms įsigytoms prekėmėms:

II Būdas. Kai prekės jau parduotos ar dalis jų parduota: 
1. Susikurti tarpinę kor sąskaitą sąskaitų plane:


2. Susikurti grąžinimui operacijos rūšį Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys: 

3. Gautą nuolaidą prekėms registruoti Sandėlis → Pirkimai modulyje, pasirenkant „Paslaugos kortelę“, kainą nurodyti su minuso ženklu.

Kadangi dalis prekių parduota anksčiau, surašytos savikainos pardavimo dokumente koreguoti nėra galima, todėl rekomenduotume parduotų prekių savikainos mažinimą iškelti į kitą kor sąskaitą, nei numatyta operacijos rūšyje, kaip pvz nurodyta: kor sąskaitą 609 
4. Sukurti nurašymo operacijos rūšį:

5. Sandėlis → Prekyba registruoti prekių nurašymą

6. Sukurti operacijos rūšį, prekių nauja savikainos kaina užpajamavimui: Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys:

7. Prekių registravimas nauja savikaina: Sandėlis → Pirkimai modulyje.
Naują prekės kainą pasiskaičiuoti rankiniu būdu, įvertinat suteiktą nuodaidą prekėms:

8. Įvestų buhalterinių duomenų patikrinimas ataskaitose, nes tarpinė kor. sąskaita po atliktų veiksmų turi „užsidaryti“:

Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.