Buhalterinės apskaitos operacijos didžiojoje knygoje

Didžioji knyga (DK)

Automatiškai surenkami arba rankiniu būdu registruojami įmonės finansinių operacijų duomenys

Bendrasis žurnalas
Buh. įrašų atvaizdavimas bei pažymų suformavimo / redagavimo forma


Didžioji knyga
Informacijos suvestinė apie finansines operacijas

Sąskaitų planas
Visos buhalterijai reikalingos korespondentinės sąskaitos


Periodų uždarymas
Buhalterinių įrašų užrakinimas pasirinktu laikotarpiu


Valiutų kursų perskaičiavimas
Valiutinės kor. sąskaitos perskaičiavimas pagal Centrinio Banko duomenis


Valiutos kurso svyravimas
Visų atliktų valiutinių korespondentinių sąskaitų perskaičiavimo lentelė


Fin. atskaitomybės straipsniai
Priskirti sąskaitų plano duomenis  finanansinės atskaitomybės straipsniams


Dokumentų sudengimas
Sudengtų dokumentų peržiūra bei reikiamų buhalterinių įrašų sudengimas


Kaštų centrai
Duomenų analizavimas pagal skirtingas parinktas grupes


Vaizdinė pamoka
Didžiosios knygos mokomoji naudojimosi medžiaga


Klausimai / atsakymai
Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Bendrasis žurnalas

Visų buhalterinių įrašų, atliktų programoje per atskirus modulius, atvaizdavimas ir jų koregavimas. Šioje dalyje registruojamos neįprastos apskaitos operacijos, kurios negali būti įvedamos kituose sistemos moduliuose. Visų deklaracijų informacija suformuojama, remiantis šio žurnalo duomenimis.

Sąskaitų planas

Korespondentinių sąskaitų, kurios naudojamos įmonės ar įstaigos apskaitoje, sąrašas. Šiame modulyje galima peržiūrėti, sukurti, redaguoti ar ištrinti sąskaitų plano korespondentines sąskaitas. Sistemoje pateiktas sąskaitų planas atitinka verslo apskaitos standartą.

Didžioji knyga

Suvestos informacijos programoje ir bendrajame žurnale suminė ataskaita, kurią galima filtruoti pagal klientą arba korespondentinę sąskaitą. Šiame modulyje taip pat galima peržiūrėti įrašą ir jį koreguoti. Koregavimas atliekamas bendrajame žurnale, į kurį pateksite tiesiai iš šio modulio.

Periodų uždarymas

Periodas — tai tam tikras pastovus laiko tarpas, kuriam pasibaigus, įmonė rengia finansines ataskaitas. Įvedus datą, duomenys apsaugomi nuo tyčinio ar netyčinio koregavimo. Šiame modulyje taip pat galima uždaryti pasirinktą konkrečią korespondentinę sąskaitą.

Finansinės atskaitomybės straipsniai

Sąskaitų plano duomenys priskiriami finansinės atskaitomybės formų straipsniams pagal 2 VAS „Balansas“ ir 3 VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“. Ši duomenų forma pildoma, norint, kad sistema formuotų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas.

Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys: suvedami ankstesnių metų duomenys, kurie atvaizduojami balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitose.

Kaštų centrai

Duomenų analizavimas skirtingais pjūviais. Kol kas yra galimybė analizuoti pinigų srautus banko, kasos, pirkimų, pardavimo ar bendrojo žurnalo moduliuose. Šiame modulyje galima pasirinkti eilės tvarką, kuria bus rodomi kaštų centrai ataskaitoje.

Dokumentų sudengimas

Galimybė sudengti dokumentus ir juos peržiūrėti. Sudengimas atliekamas tarp išrašytos sąskaitos ir gauto mokėjimo iš kliento, tokiu būdu išrašytos sąskaitos ataskaitose atvaizduojant apmokėjimo faktą.

Valiutų kursų perskaičiavimas 

Galimybė programoje perskaičiuoti valiutų kursus, kurie atnaujinami pagal Europos Centrinio Banko duomenis.

Valiutų kursų svyravimas

Tai kursų svyravimo lentelė, kurioje matomi visi programoje atlikti perskaičiavimai. Šioje dalyje galima panaikinti nebereikalingą informaciją apie atliktus skaičiavimus.

Dažnai užduodami klausimai

Nuo ko pradėti?

Nuo ko pradėti norint užregistruoti buhalterinius likučius?

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš Rivilės ar kitos buhalterinės programos?

1. Papildykite sąskaitų planą.

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą arba sukurkite klientus.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą arba sukurkite prekės kortelę.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.

5. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita ir įkelkite banko likučius.

6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK → Bendras žurnalas.

Kaip užregistruoti buhalterinius likučius?

DK → Bendras žurnalas
Buhalteriniai likučiai įvedami modulyje „Bendras žurnalas“.

Norėdamas pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, turėtumėte spausti mygtuką pridėti_rod atitinkamam veiksmui atlikti.. Pasirinkus „D įrašą“ arba „K įrašą“, atidaroma DK kortelė. Korekcinio įrašo patariame nesirinkti – šis įrašas apima valiutos kurso svyravimus.

Debetas
Norėdamas sukurti įrašą „Skolos tiekėjams“ (kor. sąskaita 443X), turėtumėte spausti pridėti „D įrašą“. Atsidariusioje lentelėje parinktį „Debeto operacija“ rasite kairėje pusėje, o parinktį „Kreditas„ – dešinėje pusėje.

 1. Klientas – įmonė, kurios apskaitą vedate ( iš žinyno pasirenkama Jūsų įmonė);
 2. Dokumento nr. – įrašomas dokumento numeris;
 3. Dok. data – įrašykite likučio perkėlimo datą;
 4. Kor. sąskaitos kodas – įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą.
 5. Valiuta – numatyta parinkti pagrindinę valiutą. Jei yra poreikis, ją galite keisti. Kai valiutos kursas kinta, jis turi būti importuotas. Atlikti tai galite, pasirinkę atitinkamą mygtukąimport._kurs;
 6. Laukelis „Suma“ bus supildomas automatiškai, todėl šio laukelio atskirai pildyti  i nereikia.

Kreditas

 1. Kor. sąskaita — pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri Jums reikalinga);
 2. Suma — įrašoma pasirinktos valiutos suma;
 3. Klientas — numatyta parinkti debeto klientą. Norėdami pasirinkti reikiamą klientą, klientų žinyne paspauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite. Jei kliento neturite, galite pridėti naują;
 4. Komentaras — jei reikalinga, pridėkite komentarą.
 5. Priklausomai nuo poreikio, pasirinkite reikiamą mygtuką:
  1. išsaugoti norėdami išsaugoti įrašą;
  2. saug-prid norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. Tokiu būdu skolos skirtingiems klientams suvedamos vienu dokumentu. 

Suvedus visus duomenis, spausti saugoti_kort. Suradus įrašą bendrajame žurnale ir jį pažymėjus (atsiradus žaliam fonui),, galima spragtelėti du kartus kairiu pelės klavišu ir atidaryti įrašo koregavimo funkciją. Tokiu būdu atitinkamai suvedami visi kiti buhalterinės apskaitos  likučiai.


Bendras žurnalas
Darbo užmokesčio registravimas per DK modulį, kokį klientą nurodyti?

Jei neskaidote pagal darbuotojus, o norite parodyti tik priskaitymus, mokesčius ir sąnaudas, tai kliento laukelyje nurodykite įmonės savininką, kuriai vedate apskaitą. O mokesčiams, atitinkamai nurodykite Sodrą ir VMI.

Kaip uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas)?

Pasiruošimui patikrinkite ar nustatymuose yra priskirta suvestinės sąskaita. 

1. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
„Suvestinės sąskaita“ pasirinkite „390: Suvestinės sąskaita kor. sąskaitą“.

2. DK Bendras žurnalas
Norėdami uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas) spauskite mygtuką 5, 6 klasės sudengimas“. Atsidariusiame lange nurodykite kurią datą norite uždaryti balansą ir spauskite mygtuką išsaugoti.


Atlikus šiuos veiksmus Bendrame žurnale“ susikurs du pagrindiniai įrašas kredito ir debeto operacijos, įrašų pavadinimai bus SUD-D (data) ir SUD-K (data) sukurti įrašai bus uždaromi su tarpine sąskaita.


Užregistravus operaciją patikrinkite kaip susiformavo didžioji knuga (Ataskaitos DK ataskaitos DK santrauka su suminėm sąskaitom“).

Jei atsirado klaida galite ištrinti įrašus, paspauskite du kartus ant įrašo, jis pasidarys žalias, įeisite į dokumento vidų ir spauskite mygtuką Trinti“.

Pastaba. Tam, kad balanse rodytų nepaskirstytą pelną, gautą rezultatą reikėtų persikelti rankiniu būdų.

Kaip užregistruoti buhalterinę pažymą arba Didžiosios knygos likutį?
DK → Bendras žurnalas

Įeikite į modulį ir spauskite mygtuką pridėti D arba K įrašą. Korekcinio įrašo nesirinkite, jis skirtas valiutos svyravimui. Jei paspausite mygtuką sukurti D įrašą programa sukurs ir kreditą, tik debetas bus kairėje, o kreditas bus dešinėje. Taip pat jei debete norite sukurti kelias kor. sąskaitas, tada rekomenduojame kurti K įrašą arba atvirkščiai. Jei nenorite, kad kliento skola padidėtų iš vienos pusės galite nurodyti klientą savo įmonę. Užregistravus dokumentą nepamirškite jį išsaugoti arba atspausdinti pagal poreikį.
Kaip atlikti išperkamosios nuomos operaciją? Ar yra būdas nurašyti automatiškai? Ar tik per bendrą žurnalą?

Tai galima daryti per bendrą žurnalą, įrašius pirmą įrašą, po to tik kopijuoti ir keisti datą.

Įmonės debitoriaus skolą (sutarties pagrindu) perkeliame naujam debitoriui. Kaip tą padaryti?

Sudengimus tarp klientų (Pirkėjų ar tiekėjų) galima atlikti per DK Bendras žurnalas.
Skola, kuri yra 4430 kor. sąskaitoje reikia perkelti į kito kliento įsiskolinimą. Tokius įrašus reikia registruoti per DK →  Bendras Žurnalas. Debeto ir kredito kor. sąskaitos tos pačios, tik pasirenkame skirtingus klientus ir atliekame įrašą.
Galime pasirinkti dengiamus dokumentus.

 

Kaip išdalinti būsimas laikotarpių sąnaudas?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atsidariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.

Kaip apskaityti gautą subsidiją B1.lt programoje?

DK → Bendras žurnalas

Tokie įrašai B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas pridedant D arba K įrašą.

Kodėl man dengiant kreditinį dokumentą su pirkimais išsikraipo sumos?

DK Bendras žurnalas
Dengiant pasirinkite didesnes dokumento sumas, kad nereikėtų dengti su keliais minusiniais (grąžinimais) ar pirkimo dokumentais. (Neskaidykite dengimo).
Dokumentų dengimas per bendras žurnalas galimas net su kreditinėmis sąskaitomis, kurios su minuso ženklu.

 • Pradedama nuo pasirinkimo kokį įrašą kursite D ar K.
 • Nurodykite klientą.
 • Įrašykite dok. data;
 • Kor. Sąskaitos kodas;
 • Pasirenkamas dengiamasis dokumentas.
Pastaba: Atkreipti dėmesį kuria operacija pasirinkta D ar K.

Po to pradedamas kurti įrašas. Kitoje lentelės pusėje (tai būtų arba D arba K įrašas) per „+“ ženklą sukurti:

 • Pasirenkamas toks pat Kor. sąskaitos kodas kaip ir kairėje pusėje;
 • Klientas (tas pats kaip ir pradžioje buvo pasirinktas);
 • Dengiamas dokumentas renkamas per „Pieštuko“ funkcija zinyno_iskvietimas;

Atsidarius langui, matomos visos sąskaitos kurios nėra sudengtos su šiuo klientu.

Pasirenkamas viršuje „Pavedimo op. Suma“ (rašoma tokia pati suma, kokia sąskaita planuojama sudengti. Net gi jei tai būtų su minuso ženklu) →  Spaudžiamas ženkliukas „Žemyn“ →  Suma įsiveda automatiškai į šalia esantį langą →  Spaudžiamas mygtukas „Dengti“.

Ir visa tai išsaugome per „Saugojimo“ mygtuką. išsaugoti
Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.

Kaip sudengti išankstinį apmokėjimą su sąskaita?

DK → Bendras žurnalas

Sudengimai tarp kor. sąskaitų B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas modulį:
 1. Operacijai sukurti spauskite mygtuką „Pridėti” .
 2. Pasirinkite D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė. Jei pasirinksite D įrašą, atsidariusioje lentelėje debeto operacija bus kairėje pusėje, o Kreditas dešinėje pusėje.
 3. Užpildykite visus privalomos laukus.
 4. Nepamirškite pasirinkti dengiamo dokumento ir spauskite "Išsaugoti".Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.

Kaip koreguoti įrašą bendras žurnalas modulyje?

DK → Bendras žurnalas

Jei įrašas buvo užregistruotas per Bendras žurnalas modulį, jį ten pat galite pakoreguoti.
Raskite tą įrašą, t.y. gale prie D ar K paspauskite ant sumos, kai eilutė pažaliuoja spragtelėkite du kartus ant įrašo ir įeisite į dokumento vidų, ten galėsite pakoreguoti operaciją. Pakoregavus nepamirškite išsaugoti informaciją.
Atidarytas dokumentas, kur galite koreguoti informaciją.

Kaip sudengti grąžinimo (kreditinę) sąskaitą su pardavimo/pirkimo sąskaita?
DK → Bendras žurnalas

Tokie sudengimai registruojami per Bendras žurnalas modulį pasirenkant tarpinę sąskaitą. Suformuokite dvi buhalterines pažymas Bendrajame žurnale.
Norint pridėti debetinį ar kreditinį įrašą paspauskite mygtuką „Pridėti” ir pasirinkti norimą veiksmą. Pasirinkus D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė.

Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.
Kaip pakoreguoti valiutos svyravimą, sukurti korekcinį įrašą?
DK → Bendras žurnalas
Korekciniai įrašai naudojami dėl skaičiavimų paklaidų, pvz.: USD banko sąskaita 2016.12.31 dienai yra 100 USD, USD kursas 1,05, tačiau eurais suma turėtų būti (100 / 1,05 = 95,24). Likutis apskaitoje periodo pabaigai 95,23. Kad ištaisyti vieno cento paklaidą registruojamas „Valiutos korekcinis įrašas (Eur)“ - keičiama tik suma eurais, suma USD nekeičiama.
Kaip sudengti pirkėjo skolą su skola tiekėjui?

DK → Bendras žurnalas

Kai įmonėje Klientas yra tiekėjas ir pirkėjas, norint sudengti dokumentus, įrašą rekomenduojame registruoti Bendrąjame žurnale pasirinkus „D įrašą“ arba „K įrašą“. 

Sudengimo įrašo pavyzdys:Pastaba. Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.

Kaip ištrinti įrašą iš Bendro žurnalo?

DK → Bendras žurnalas
Įrašus užregistruotus per Bendras žurnalas modulį esant poreikiui galima koreguoti ar ištrinti.
Reikia surasti įrašą kurį norima ištrinti, t.y. lentelės dešinėje prie D ar K paspausti ant sumos. Tokiu būdu pasirenkamas norimas įrašas ir eilutė pažaliuoja:


Spausti mygtuką „Redaguoti“ kad atidaryti įrašą:

Atsidariusiame lange spausti mygtuką „Trinti“


Dok. sudengimas
Kaip sudengti dokumentus per dok. sudengimas modulį?

DK → Dok. sudengimas

Pirmiausia reikia užpildyti laukelius:

1. Klientas – parenkama įmonė, kuriai daromas dokumentų sudengimas;
2. Kor. sąskaita – parenkama skolos kor. sąskaita iš sąskaitų plano, skolos sudengimui atlikti;
3. Spausti mygtuką „Filtruoti"

Kai duomenys išinkti, galima atlikti sudengimą:

Pažymėti norimą sudengti įrašą „Debetas“ pusėje ir „Kreditas“ pusėje, ir spausti mygtuką „Sudengti“
Sudengti dokumentai atvaizduojami lentelėje „Sudengti“.
Pastebėjus nekorektiškai atliktą sudengimo įrašą, sudengimą galima panaikinti. Pažymėjus įrašą spausti mygtuką „Trinti“:

Pastaba. Šis modulis vienu metu gali dengti tik vieną klientą ir vieną kliento skolos kor. sąskaitą.
Dengiama suma negali būti didesnė nei dengiamo dokumento likučio suma.


Periodų uždarymas
Kaip užrakinti finansinį periodą?
DK → Periodų uždarymas.
Šis modulis skirtas kai norime užrakinti tam tikrą laikotarpį, pvz finansinius metus. Nurodžius datą ir nepasirinkus korespondentinių sąskaitų tai datai papildomų įrašų registruoti šiuo laikotarpiu nebus galima. Jeigu atsirastų poreikis atlikti korekcijas turėtumėte DK → Periodų uždarymas įrašą ištrinti.

Norint atrakinti periodą, įvestą įrašą reikia ištrinti.

Sąskaitų planas
Kaip suformuoti kor. sąskaitas atskiriems atskaitingiems asmenims?

Galima sukurti vieną atskaitingų asmenų sąskaitą ir visas ataskaitas formuoti pagal darbuotojus (buhalterinius klientus) arba galima sukurti daug kor. sąskaitų ir jas naudoti.

Kaip pakoreguoti kor. sąskaitas?

Situacija: Įmonėje naudojama kor. sąskaita 271 Banko sąskaita (atsiskaitomoji). Įmonė atsidarė papildomą sąskaitą ir turi būti

271 Banko sąskaitos
      2711 Banko sąskaita Nr.1
      2712 Banko sąskaita Nr.2

 Jeigu reikia keisti kor. sąskaitą, kuri naudojama bendrame žurnale, tai tuomet reikia atlikti tokius veiksmus:

1. Redaguojame esamą sąskaitą 271, keičiame  kodą ir pavadinimą 2711 Banko sąskaita Nr.1, išsaugome;

2. Sukuriame naują kor. sąskaitą 271 Banko sąskaitos, priklausomybė 27, išsaugome;

3. Redaguojame jau redaguotą kor. sąskaitą 2711 ir nurodome priklausomybę 271, išsaugome;

4. Sukuriame naują kor. sąskaitą 2712 Banko sąskaita Nr.2 su priklausomybe 271, išsaugome.

Kaip sukurti naują kor. sąskaitą sąskaitų plane?

DK Sąskaitų planas

Užpildykite laukus:

1. „Kodas“ – naujas kodas korespondentinei sąskaitai
2. „Pavadinimas“ – įrašyti pavadinimą korespondentinei sąskaitai
3. „Priklausomybė“ – suminė korespondentinė sąskaita. Paspausti „pieštuko“ ikoną ir pasirinkiti iš sąskaitų plano kodą.

Atsargos — pažymėti varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų / atsargų kiekinė apskaita. Jei vedama suminė atsargų apskaitą, varnele nežymėti.
Skaič. valiutų svyravimus — pažymėti varnele, jei kor. sąskaita naudojama įrašui valiuta išskyrus Eurus.
Avansinės apyskaitos — pažymėti varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

4. Užregistravus kor. sąskaitą paspausti ,,Išsaugoti".

Pavyzdys: sukurti naują kor. sąskaitą bankui:

Pastaba. Laukelyje „Kodas“ esantis skaitmenų skaičius turi būti ilgesnis už kodą esantį laukelyje ,,Priklausomybės kodas".


Finansinės atskaitomybės straipsniai
Kaip susieti kor. sąskaitas su finansinės atskaitomybės straipsniais?

Susieti kor. sąskaitą su straipsniu galima dviem būdais: pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir du kartus pelytės kairiuoju mygtuku paspaudus ant kor. sąskaitos (antra dalis) arba pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir kor. sąskaitą (antra dalis) nuspausti mygtuką "Susieti įrašus".

Ištrinti sąsajas galima 3 dalyje arba 4 dalyje.

finansinesstr

 

 


Kaštų centrai
Kaštų centrai - išlaidos pagal padalinius priskyrimas
 • Pagal poreikį galimą susikurti pradžioje Kaštų centrų grupę. DK Kaštų centrai → Kaštų centrų grupė
 • Sekantis žingsnis susikruti objektus, projektus ir pan. pagal jums reikalingą paskirtį. Tai būtų Kaštų centrai 
 • Susikrus kašto centrus, galite susivesti pirkimo sąskaitas, priskirdami Kašto centrą.

 • Po to suformuoti klientui pardavimo sąskaitą, taip pat priskyrus atitinkamą Kaštų centrą.

 • Jei klientas apmokėjo už kažkurią sąskaitą, ar galbūt jūs sumokėjote avansą, galite taip pat priskirti Kaštų centrą prie banko/kasos operacijos.

Kad galėčiau kiekvieną kartą pasižiūrėti, kiek kainuoja padalinys su visom išlaidom?
Norite pasitikrinti, kiek kiekvienas objektas, projektas ar pan  jums  kainuos, galite susiformuoti  ataskaita.  Ataskaitos→ DK ataskaitos→ Kaštų centrai  (pagal  BŽ įrašus).
Filtruotis galite pasirinkdami jau sukurtas pozicijas iš Kaštų centrų. Formuotis ataskaitą galite PDF, Word, Exelio formatu.

Kaip naudotis moduliu „Didžioji knyga“?

Trumpa vaizdinė pamoka, kurioje rasite kaip:

 1. Įvesti ilgalaikį turtą;
 2. Nustatyti turto parametrus;
 3. Sukurti turto grupes;
 4. Užregistruoti turtą;
 5. Užpildyti nusidėvėjimo informaciją;
 6. Sukurti reikiamas operacijos rūšis atsargoms perkelti;
 7. Įvesti atsargų likučius;
 8. Įvesti banko likučius;
 9. Importuoti klientus;
 10. Įvesti kitus likučius per bendrąjį žurnalą.