Бухгалтерские операции в главной бухгалтерской книге

Главная книга (DK)


Автоматически или вручную собираемые данные о финансовых операциях компании

НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Общий журнал

Представление бухгалтерской отчетности и формы для ввода/редактирования справок

Главная книга

Informacijos suvestinė apie finansines operacijas

План счетов

Все корреспондентские счета, необходимые для ведения бух/ учёта

Закрытие периодов

Блокировка бухгалтерских записей за выбранный период

Перерасчёт курса валют

Valiutinės kor.sąskaitos perskaičiavimas pagal centrinio banko duomenis

Колебания обменного курса

Таблица всех произведенных конвертаций корреспондентских счетов в иностранной валюте

Статьи финансовой отчетности

Priskirti sąskaitų plano duomenis  finanansinės atskaitomybės straipsniams

Взаимозачет документов

Проверка сопроводительных документов и сверка необходимых бухгалтерских записей

Статьи затрат

Анализ данных по разным выбранным группам

Видео урок

Обучающий видео материал по работе с Главной книгой

Вопросы/Ответы

Часто задаваемые вопросы клиентов и ответы

Bendrasis žurnalas

Visų buhalterinių įrašų, atliktų programoje per atskirus modulius, atvaizdavimas ir jų koregavimas. Šioje dalyje registruojamos neįprastos apskaitos operacijos, kurios negali būti įvedamos kituose sistemos moduliuose. Visų deklaracijų informacija suformuojama, remiantis šio žurnalo duomenimis.

Sąskaitų planas

Korespondentinių sąskaitų, kurios naudojamos įmonės ar įstaigos apskaitoje, sąrašas. Šiame modulyje galima peržiūrėti, sukurti, redaguoti ar ištrinti sąskaitų plano korespondentines sąskaitas. Sistemoje pateiktas sąskaitų planas atitinka verslo apskaitos standartą.

Didžioji knyga

Suvestos informacijos programoje ir bendrajame žurnale suminė ataskaita, kurią galima filtruoti pagal klientą arba korespondentinę sąskaitą. Šiame modulyje taip pat galima peržiūrėti įrašą ir jį koreguoti. Koregavimas atliekamas bendrajame žurnale, į kurį pateksite tiesiai iš šio modulio.

Periodų uždarymas

Periodas — tai tam tikras pastovus laiko tarpas, kuriam pasibaigus, įmonė rengia finansines ataskaitas. Įvedus datą, duomenys apsaugojami nuo tyčinio ar netyčinio koregavimo. Šiame modulyje taip pat galimą uždaryti pasirinktą konkrečią korespondentinę sąskaitą.

Finansinės atskaitomybės straipsniai

Sąskaitų plano duomenys priskiriami finansinės atskaitomybės formų straipsniams pagal 2 VAS „Balansas“ ir 3 VAS „Pelno (nuostolių) ataskaitą“. Ši duomenų forma pildoma, norint, kad sistema formuotų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas.

Ankstesnių metų finansinės atskaitomybės duomenys: suvedami ankstesnių metų duomenys, kurie atvaizduojami balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitose.

Kaštų centrai

Duomenų analizavimas skirtingais pjūviais. Kol kas yra galimybė analizuoti pinigų srautus banko ar bendrojo žurnalo moduliuose. Šiame modulyje galima pasirinkti eilės tvarką, kuria bus rodomi kaštų centrai ataskaitoje.

Dokumentų sudengimas

Galimybė sudengti dokumentus ir juos peržiūrėti. Sudengimas atliekamas tarp išrašytos sąskaitos ir gauto mokėjimo iš kliento, tokiu būdu išrašytos sąskaitos ataskaitose atvaizduojant apmokėjimo faktą.

Valiutų kursų perskaičiavimas 

Galimybė programoje perskaičiuoti valiutų kursus, kurie atnaujinami pagal Europos Centrinio Banko duomenis.

Valiutų kursų svyravimas

Tai kursų svyravimo lentelė, kurioje matomi visi programoje atlikti perskaičiavimai. Šioje dalyje galima panaikinti nebereikalingą informaciją apie atliktus skaičiavimus.

Часто задаваемые вопросы

С чего начать?

С чего начать вести бухгалтерский учет остатков?

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš Rivilės ar kitos buhalterinės programos?

1. Papildykite sąskaitų planą.

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą arba sukurkite klientus.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą arba sukurkite prekės kortelę.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.

5. Sujunkite banko sąskaitą su kor. sąskaita ir įkelkite banko likučius.

6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK → Bendras žurnalas.

Как вести учет балансов?

DK → Bendras žurnalas
Buhalteriniai likučiai įvedami modulyje „Bendras žurnalas“.

Norėdamas pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, turėtumėte spausti mygtuką pridėti_rod atitinkamam veiksmui atlikti.. Pasirinkus „D įrašą“ arba „K įrašą“, atidaroma DK kortelė. Korekcinio įrašo patariame nesirinkti – šis įrašas apima valiutos kurso svyravimus.

Debetas
Norėdamas sukurti įrašą „Skolos tiekėjams“ (kor. sąskaita 443X), turėtumėte spausti pridėti „D įrašą“. Atsidariusioje lentelėje parinktį „Debeto operacija“ rasite kairėje pusėje, o parinktį „Kreditas„ – dešinėje pusėje.

 1. Klientas – įmonė, kurios apskaitą vedate ( iš žinyno pasirenkama Jūsų įmonė);
 2. Dokumento nr. – įrašomas dokumento numeris;
 3. Dok. data – įrašykite likučio perkėlimo datą;
 4. Kor. sąskaitos kodas – įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą.
 5. Valiuta – numatyta parinkti pagrindinę valiutą. Jei yra poreikis, ją galite keisti. Kai valiutos kursas kinta, jis turi būti importuotas. Atlikti tai galite, pasirinkę atitinkamą mygtukąimport._kurs;
 6. Laukelis „Suma“ bus supildomas automatiškai, todėl šio laukelio atskirai pildyti  i nereikia.

Kreditas

 1. Kor. sąskaita — pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri Jums reikalinga);
 2. Suma — įrašoma pasirinktos valiutos suma;
 3. Klientas — numatyta parinkti debeto klientą. Norėdami pasirinkti reikiamą klientą, klientų žinyne paspauskite pieštuko ikoną ir pasirinkite. Jei kliento neturite, galite pridėti naują;
 4. Komentaras — jei reikalinga, pridėkite komentarą.
 5. Priklausomai nuo poreikio, pasirinkite reikiamą mygtuką:
  1. išsaugoti norėdami išsaugoti įrašą;
  2. saug-prid norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. Tokiu būdu skolos skirtingiems klientams suvedamos vienu dokumentu. 

Suvedus visus duomenis, spausti saugoti_kort. Suradus įrašą bendrajame žurnale ir jį pažymėjus (atsiradus žaliam fonui),, galima spragtelėti du kartus kairiu pelės klavišu ir atidaryti įrašo koregavimo funkciją. Tokiu būdu atitinkamai suvedami visi kiti buhalterinės apskaitos  likučiai.


Общий реестр
Поле клиента не может быть пустым для платежной ведомости. Что вводить в разделе клиентов, если клиента нет?

Jei neskaidote pagal darbuotojus, o norite parodyti tik priskaitymus, mokesčius ir sąnaudas, tai kliento laukelyje nurodykite įmonės savininką, kuriai vedate apskaitą. O mokesčiams, atitinkamai nurodykite Sodrą ir VMI.

Хочу ввести баланс 4 класса на начало года. Если писать через ГК
Noriu įvesti 4 klasės likutį metų pradžiai. Jei rašyti per DK → Bendrasis žurnalas → Korekcinis įrašas, programa neleidžia, nes reikalauja, kad ir debeto sąskaita būtų parinkta. Ką daryti?

Reikia sukurti debeto arba kredito įrašą. Korekcinis įrašas daromas tik dėl valiutų apvalinimo paklaidos.
Daugiau informacijos rasite Buhalteriniai likučiai

Как закрыть финансовый год (счета 5 и 6 классов)?

Pasiruošimui patikrinkite ar nustatymuose yra priskirta suvestinės sąskaita. 

1. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija
„Suvestinės sąskaita“ pasirinkite „390: Suvestinės sąskaita kor. sąskaitą“.

2. DK Bendras žurnalas
Norėdami uždaryti finansinius metus (5 ir 6 klasės sąskaitas) spauskite mygtuką 5, 6 klasės sudengimas“. Atsidariusiame lange nurodykite kurią datą norite uždaryti balansą ir spauskite mygtuką išsaugoti.


Atlikus šiuos veiksmus Bendrame žurnale“ susikurs du pagrindiniai įrašas kredito ir debeto operacijos, įrašų pavadinimai bus SUD-D (data) ir SUD-K (data) sukurti įrašai bus uždaromi su tarpine sąskaita.


Užregistravus operaciją patikrinkite kaip susiformavo didžioji knuga (Ataskaitos DK ataskaitos DK santrauka su suminėm sąskaitom“).

Jei atsirado klaida galite ištrinti įrašus, paspauskite du kartus ant įrašo, jis pasidarys žalias, įeisite į dokumento vidų ir spauskite mygtuką Trinti“.

Pastaba. Tam, kad balanse rodytų nepaskirstytą pelną, gautą rezultatą reikėtų persikelti rankiniu būdų.

Как зарегистрировать бухгалтерское свидетельство или баланс главной книги?
DK → Bendras žurnalas

Įeikite į modulį ir spauskite mygtuką pridėti D arba K įrašą. Korekcinio įrašo nesirinkite, jis skirtas valiutos svyravimui. Jei paspausite mygtuką sukurti D įrašą programa sukurs ir kreditą, tik debetas bus kairėje, o kreditas bus dešinėje. Taip pat jei debete norite sukurti kelias kor. sąskaitas, tada rekomenduojame kurti K įrašą arba atvirkščiai. Jei nenorite, kad kliento skola padidėtų iš vienos pusės galite nurodyti klientą savo įmonę. Užregistravus dokumentą nepamirškite jį išsaugoti arba atspausdinti pagal poreikį.
Как совершить лизинговую сделку? Есть ли способ списать автоматически? Или просто через общий журнал?

Tai galima daryti per bendrą žurnalą, įrašius pirmą įrašą, po to tik kopijuoti ir keisti datą.

Передаем дебиторскую задолженность компании (на договорной основе) новому должнику. Как это сделать?

Visi sudengimai tarp skirtingų kor. sąskaitų daromi per DK Bendras žurnalas.
Skola, kuri yra 4430 kor. sąskaitoje reikia perkelti į kito kliento įsiskolinimą. Tokius įrašus reikia registruoti per DK →  Bendras Žurnalas. Debeto ir kredito kor. sąskaitos tos pačios, tik pasirenkame skirtingus klientus ir atliekame įrašą.

Как распределить будущие затраты по периодам?

DK → Bendras žurnalas
Išdalinti būsimas sąnaudas galima per Bendro žurnalo kortelę, registruojant Pirkimus ir jei tai Draudimo sutartis per Draudimo registrą.

Būsimų sąnaudų išdalinimas registruojant bendro žurnalo įrašą.

Išdalinti galima tik irašo eilutę iš lentelės pusės, todėl pasitikrinkite ar teisingas puses registruojate.

Užregistruojate įrašą:

būs.sąn_bz

Norėdami išdalinti būsimas sąnaudas - pasirenkate Debeto pusės eilutę ir nuspaudžiate mygtuką bus_isd_myg.

Atisdariusioje formoje užpildote laukus:

išdbz

Periodo pradžios data - atkeliama įrašo data, jei reikia, galite pakeisti.
Periodo pabaigos data - iki kokios datos turi išsidalinti.
Surašyti kas - pasirenkate sąnaudų surašymo periodiškumą: kas mėnesį, kas ketvirtį, kas metus.
Kor. sąskaitą - pasirenkate į kokią kor. sąskaitą išdalinti sumas.

Ir nuspaudžiate mygtuką „Generuoti“, jei norite atšaukti veiksmą - nuspaudžiate „Atšaukti“.

Norėdami ištrinti surašytas būsimas sąnaudas, nuspaudžiate bus_istrinti.

Как учесть полученную субсидию в программе B1.lt?

DK → Bendras žurnalas

Tokie įrašai B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas pridedant D arba K įrašą.

Почему я искажаю суммы, когда покрываю кредитный документ покупками?

DK Bendras žurnalas
Dengiant pasirinkite didesnes dokumento sumas, kad nereikėtų dengti su keliais minusiniais (grąžinimais) ar pirkimo dokumentais. (Neskaidykite dengimo).
Dokumentų dengimas per bendras žurnalas galimas net su kreditinėmis sąskaitomis, kurios su minuso ženklu.

 • Pradedama nuo pasirinkimo kokį įrašą kursite D ar K.
 • Nurodykite klientą.
 • Įrašykite dok. data;
 • Kor. Sąskaitos kodas;
 • Pasirenkamas dengiamasis dokumentas.
Pastaba: Atkreipti dėmesį kuria operacija pasirinkta D ar K.

Po to pradedamas kurti įrašas. Kitoje lentelės pusėje (tai būtų arba D arba K įrašas) per „+“ ženklą sukurti:

 • Pasirenkamas toks pat Kor. sąskaitos kodas kaip ir kairėje pusėje;
 • Klientas (tas pats kaip ir pradžioje buvo pasirinktas);
 • Dengiamas dokumentas renkamas per „Pieštuko“ funkcija zinyno_iskvietimas;

Atsidarius langui, matomos visos sąskaitos kurios nėra sudengtos su šiuo klientu.

Pasirenkamas viršuje „Pavedimo op. Suma“ (rašoma tokia pati suma, kokia sąskaita planuojama sudengti. Net gi jei tai būtų su minuso ženklu) →  Spaudžiamas ženkliukas „Žemyn“ →  Suma įsiveda automatiškai į šalia esantį langą →  Spaudžiamas mygtukas „Dengti“.

Ir visa tai išsaugome per „Saugojimo“ mygtuką. išsaugoti

Как покрыть предоплату со счетом?

DK → Bendras žurnalas

Sudengimai tarp kor. sąskaitų B1.lt programoje registruojami per Bendras žurnalas modulį:
 1. Operacijai sukurti spauskite mygtuką „Pridėti” .
 2. Pasirinkite D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė. Jei pasirinksite D įrašą, atsidariusioje lentelėje debeto operacija bus kairėje pusėje, o Kreditas dešinėje pusėje.
 3. Užpildykite visus privalomos laukus.
 4. Nepamirškite pasirinkti dengiamo dokumento ir spauskite "Išsaugoti".


Как настроить запись в модуле общего журнала?

DK → Bendras žurnalas

Jei įrašas buvo užregistruotas per Bendras žurnalas modulį, jį ten pat galite pakoreguoti.
Raskite tą įrašą, t.y. gale prie D ar K paspauskite ant sumos, kai eilutė pažaliuoja spragtelėkite du kartus ant įrašo ir įeisite į dokumento vidų, ten galėsite pakoreguoti operaciją. Pakoregavus nepamirškite išsaugoti informaciją.
Atidarytas dokumentas, kur galite koreguti informaciją.

Как связать возвратный (кредитный) счет со счетом продаж / покупок?
DK → Bendras žurnalas

Tokie sudengimai registruojami per Bendras žurnalas modulį pasirenkant tarpinę sąskaitą. Suformuokite dvi buhalterines pažymas Bendrajame žurnale.
Norint pridėti debetinį ar kreditinį įrašą paspauskite mygtuką „Pridėti” ir pasirinkti norimą veiksmą. Pasirinkus D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė.
Как скорректировать валютные колебания, создать запись о корректировке?
DK → Bendras žurnalas
Korekciniai įrašai naudojami dėl skaičiavimų paklaidų, pvz.: USD banko sąskaita 2016.12.31 dienai yra 100 USD, USD kursas 1,05, tačiau eurais suma turėtų būti (100 / 1,05 = 95,24). Likutis apskaitoje periodo pabaigai 95,23. Kad ištaisyti vieno cento paklaidą registruojamas „Korekcinis įrašas“ - keičiama tik suma eurais, suma USD nekeičiama.
Как взаимозасчитать долг покупателя с долгом перед поставщиком?

DK → Bendras žurnalas

Kai įmonėje Klientas yra tiekėjas ir pirkėjas, norint sudengti dokumentus, įrašą rekomenduojame registruoti Bendrąjame žurnale pasirinkus „D įrašą“ arba „K įrašą“. 

Sudengimo įrašo pavyzdys:


План счетов
Как сформировать кор. счета для отдельных агентов отчетности?

Galima sukurti vieną atskaitingų asmenų sąskaitą ir visas ataskaitas formuoti pagal darbuotojus (buhalterinius klientus) arba galima sukurti daug kor. sąskaitų ir jas naudoti.

Как настроить кор. счета?

Situacija: Įmonėje naudojama kor. sąskaita 271 Banko sąskaita (atsiskaitomoji). Įmonė atsidarė papildomą sąskaitą ir turi būti

271 Banko sąskaitos
      2711 Banko sąskaita Nr.1
      2712 Banko sąskaita Nr.2

 Jeigu reikia keisti kor. sąskaitą, kuri naudojama bendrame žurnale, tai tuomet reikia atlikti tokius veiksmus:

1. Redaguojame esamą sąskaitą 271, keičiame  kodą ir pavadinimą 2711 Banko sąskaita Nr.1, išsaugome;

2. Sukuriame naują kor. sąskaitą 271 Banko sąskaitos, priklausomybė 27, išsaugome;

3. Redaguojame jau redaguotą kor. sąskaitą 2711 ir nurodome priklausomybę 271, išsaugome;

4. Sukuriame naują kor. sąskaitą 2712 Banko sąskaita Nr.2 su priklausomybe 271, išsaugome.

Как создать новый кор. счет в плане счетов?

DK Sąskaitų planas

Kuriant naują kor. sąskaitą, laukelyje „Kodas“ įrašykite naują kor. sąskaitą.  Laukelyje „Pavadinimas“ įrašykite pavadinimą „Kor. sąskaitos“. Svarbu nepamiršti užpildyti laukelį „Priklausomybė“: paspauskite ant pieštuko ikonos ir pasirinkite iš sąskaitų plano kor. sąskaitų.  Laukelyje „Kodas“ esantis skaitmenų skaičius turi būti ilgesnis už esantį laukelyje ,,Priklausomybės kodas".

Atsargos — pažymėkite varnele šią parinktį, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų / atsargų kiekinė apskaita. Jei vedate suminę atsargų apskaitą, varnele šio punkto nežymėkite.
Skaič. valiutų svyravimus — pažymėkite varnele šią parinktį, jei kor. sąskaitoje turite banko sąskaitą kita valiuta.
Avansinės apyskaitos — pažymėkite varnele šią parinktį, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

Pavyzdžiui, jei norite sukurti naują kor. sąskaitą bankui, galite aprašyti taip:

Užregistravus kor. sąskaitą, nepamirškite paspausti ,,Išsaugoti".


Статьи финансовой отчетности
Как связать кор. счета с статьями финансовой отчетности?

Susieti kor. sąskaitą su straipsniu galima dviem būdais: pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir du kartus pelytės kairiuoju mygtuku paspaudus ant kor. sąskaitos (antra dalis) arba pasirinkus straipsnį (pirma dalis) ir kor. sąskaitą (antra dalis) nuspausti mygtuką "Susieti įrašus".

Ištrinti sąsajas galima 3 dalyje arba 4 dalyje.

finansinesstr

 

 


Статьи затрат
МВЗ - распределение затрат по единицам
 • Pagal poreikį galimą susikurti pradžioje Kaštų centrų grupę. DK Kaštų centrai → Kaštų centrų grupė
 • Sekantis žingsnis susikruti objektus, projektus ir pan. pagal jums reikalingą paskirtį. Tai būtų Kaštų centrai 
 • Susikrus kašto centrus, galite susivesti pirkimo sąskaitas, priskirdami Kašto centrą.

 • Po to suformuoti klientui pardavimo sąskaitą, taip pat priskyrus atitinkamą Kaštų centrą.

 • Jei klientas apmokėjo už kažkurią sąskaitą, ar galbūt jūs sumokėjote avansą, galite taip pat priskirti Kaštų centrą prie banko/kasos operacijos.

Так я могу постоянно смотреть, сколько стоит единица?
Norite pasitikrinti, kiek kiekvienas objektas, projektas ar pan  jums  kainuos, galite susiformuoti  ataskaita.  Ataskaitos→ DK ataskaitos→ Kaštų centrai  (pagal  BŽ įrašus).
Filtruotis galite pasirinkdami jau sukurtas pozicijas iš Kaštų centrų. Formuotis ataskaitą galite PDF, Word, Exelio formatu.

Как использовать модуль Главной книги

Краткое наглядное пособие о том, как:

 1. Вводить основные средства;
 2. Установить параметры свойств;
 3. Создавать группы активов;
 4. Зарегистрировать недвижимость;
 5. Заполнить информацию об износе;
 6. Создать необходимые виды операций по перемещению запаса;
 7. Вводить остатки запасов;
 8. Введить остатки на счетах в банках;
 9. Импортировать клиентов;
 10. Введить остатки сальдо через общий журнал.