i.MAS, i.SAF, i.VAZ, SAF-T deklaracijų generavimas

i.MAS sistema


Išmanioji mokesčių administravimo sistema

PRADĖKITE NAUDOTIS

i.MAS

Sistema, mažinanti administracinę naštą mokesčių mokėtojams

i.VAZ

Elektroninių važtaraščių pildymas ir generavimas

i.SAF

Išrašytų ir gautų sąskaitų duomenų generavimas elektroniniu formatu

SAF-T

Buhalterinių duomenų generavimas mokesčių administratoriui

i.MAS

Mokesčių administravimo sistema, kuri reikalinga visiems, bet kokią veiklą vykdantiems, fiziniams ir juridiniams asmenims. Sistema sukurta didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą ir mokesčių surinkimą.
Programoje šiuo metu galima sugeneruoti tris i.MAS posistemius ir juos pateiki į VMI:

 • i.VAZ — krovinio važtaraščio generavimas keliais būdais ir ataskaitos formavimas;
 • i.SAF — visų, gautų bei išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registrų generavimas už norimą laikotarpį;
 • SAF-T — buhalterinių duomenų generavimas.
Ataskaitas galima generuoti XML formatu, kuris teikiamas i.MAS sistemoje ir deklaruojamas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Taip pat i.VAZ ir i.SAF ataskaitas galima sukurti ir PDF, EXCEL arba DOC formatais.

Ar padaugės darbo su i.MAS?

Vyrauja 3 požiūriai į šį klausimą:
  • VMI oficialiai teigia, kad i.MAS tikslas – „mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams“;
  • Buhalteriai baiminasi, kad jų darbas padidės iki 45%: „Įmonei reikės prisitaikyti prie naujų reikalavimų, gal net pakeisti seną apskaitos programą.O kas įmonėms kompensuos papildomas laiko išlaidas!?“;
  • B1.lt daro viską, kad buhalteriams darbo apimtis nedidėtų.
P.S. Norime pabrėžti, kad posistemių iMAS, iSAF, iVAZ, SAFT, iAPS rašyba yra netaisyklinga. Šios sistemos rašomos i.MAS, i.SAF, i.VAZ, SAF-T, i-APS.

i.VAZ rinkmena

Krovinio važtaraštyje pildoma ši informacija: siuntėjas, gavėjas, vežėjas, transporto priemonės, vairuotojai, prekės, pakuotės, mokesčiai už vežimą ir pavojingi kroviniai.
Yra keli galimi būdai programoje sugeneruoti važtaraštį:

 • Važtaraščio kūrimas: sukurti naują krovinio važtaraštį, užpildant reikiamą informaciją;
 • Važtaraščio kūrimas pagal pardavimo sąskaita: išrašant pardavimo sąskaitą, pasirinkti „Generuoti važtaraštį“ ir pridėti prie jau esamo arba sukurti naują pagal pardavimo sąskaitą bei užpildyti trūkstamą informaciją. Norint pridėti daugiau sąskaitų prie važtaraščio, modulyje „Prekyba“ reikia pažymėti visas norimas pardavimo sąskaitas, tuomet spausti „Generuoti važtaraštį“ ir atlikti tolimesnius veiksmus.
Šios funkcijos prieinamos vartotojams, turintiems planą  „Minimalus“, „Ekspertas“ ar „Partneris“.
PASTABA: norint pardavimo sąskaitas pridėti prie jau esamo važtaraščio arba sukurti naują, svarbu, kad sutaptų gavėjas ir iškrovimo vieta . Kitu atveju reikės naujo važtaraščio.

Važtaraščių teikimas VMI

Nuo 2016 m. spalio 1 d. važtaraščių duomenis teikia šio dokumento rengėjas. Važtaraščio rengėjas – mokesčių mokėtojas, kuris yra krovinio siuntėjas arba kitas asmuo, rengiantis važtaraštį / teikiantis važtaraščio duomenis.
Važtaraščio duomenis i.VAZ posistemyje gali teikti bet kuris važtaraščio rengėjas, jei siuntėjas i.MAS nustatymuose nėra apribojęs važtaraščio duomenų teikimo teisės kitiems asmenims.
Programoje užpildytą krovinio važtaraštį galima suformuoti XML formatu, kuris teikiamas VMI. Taip pat ataskaitą galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais.

i.SAF rinkmena

Programoje sėkmingai nustačius pradinius parametrus ir teisingai sukūrus operacijos rūšis, galima sugeneruoti i.SAF deklaraciją pagal tipus:

 • Gaunamų sąskaitų: pasirinkti laikotarpį: pusmetį, mėnesį ar ketvirtį už kurįsugeneruojamas registras;
 • Išrašomų sąsakitų: pasirinkti laikotarpį: pusmetį, mėnesį ar ketvirtį, už kurį sugeneruojamas registras;
Sugeneruota ataskaita gali  būti peržiūrimai, esant poreikiui, galima pakoreguoti dokumente nurodytą sumą ir PVM, taip pat – panaikinti dokumentą. Ši funkcija prieinama vartotojams, turintiems planą  „Minimalus“, „Ekspertas“ ar „Partneris“.
PASTABA:
norint, kad visų sąskaitų duomenys atkeliautu automatiškai į i.SAF deklaraciją, būtina operacijos rūšyje uždėti varnelę ties parinktimi „Įtraukti į PVM registrą“ ir nurodyti PVM sąskaitos faktūros tipą.

Teikimas VMI

Nuo 2016 m. spalio 1 d.  visos bendrovės, kurios yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojos, privalo teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis. PVM sąskaita faktūra gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojama, nurodant teisingą jos išrašymo datą, tokią, kokia yra nurodyta dokumente (sausio mėn.), o įtraukimo į apskaitą data rodoma tuomet, kai PVM sąskaita faktūra gauta (vasario mėn.).

Posistemyje i.SAF registrą galima suformuoti XML formatu, kuris teikiamas VMI. Taip pat galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais.

SAF-T posistemis

Norint į SAF-T įkeltą failą sugeneruoti  XML formatu, kuri pateikiama VMI, pirmiausia reikia atlikti šiuos nustatymus:

 • Nustatyti pagrindinius parametrus: pasirinkti, pagal kokį sąskaitų planą vykdoma veikla, nurodyti kontaktus, laikotarpio pradžia ir pabaigą, pasirinkti mokesčių apskaitos principą ir nurodyti pirkėjų bei tiekėjų korespondentines sąskaitas;
 • Susieti sąskaitų plano korespondentines sąskaitas su SAF-T klasifikatoriais: programoje sąskaitos su klasifikatoriais susiejamos automatiškai, tačiau pasitaiko atvejų, kai tai neįvyksta. Jei sąskaitos nebuvo susietos, šį veiksmą galima atlikti rankiniu būdu;
 • Prekių požymiams priskirti SAF-T tipą: ataskaitoje naudojamiems prekių požymiams gali būti priskirti šie tipai: prekė, paslauga, ilgalaikis turtas arba kita;
 • Operacijų rūšies įtraukimas į SAF-T: pardavimo, pirkimo ir kreditinių sąskaitų (grąžinimų) operacijose pažymėti varnele ties parinktimi „Įtraukti į SAF-T“;
 • Sugeneruoti SAF-T: pasirinkti laikotarpį, už kurį generuojama ataskaita.
Šios funkcijos prieinamos vartotojams, turintiems planą „Ekspertas“ arba „Partneris“.
PASTABA: Šiuos parametrus užtenka nustatyti vieną karta, tačiau, jei apskaitoje atsiranda papildomų naujų korespondentinių sąskaitų, prekių požymių ir operacijų rūšių, šiuos duomenis reikia įtraukti į sistemą ir tik tada generuoti ataskaitą.

Teikimas VMI

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visos bendrovės, kurių:

 • 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eurų, reikalinga pateikti 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
 • 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. Eurų, reikalinga pateikti 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
 • 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. Eurų, reikalinga pateikti 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.

VMI pareikalavus, įmonės savo buhalterinius duomenis privalo pateikti mokesčių administratoriui SAF-T posistemyje. Kiekvienu atveju mokesčių administratorius, atsižvelgęs į teisės aktus bei prašomų duomenų apimtį ir formą, duomenų pateikimo terminą nustatys individualiai.

Dažnai užduodami klausimai

Kaip suformuoti i-SAF registrą?

Pasiruošimui reikės:

1. Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.
Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Jei atliktas susiejimas, tuomet PVM klasifikatoriaus nebūtina nurodyti pirkimo ar pardavimo įraše prie ,,Padavimo pozicijos“. iSAF registrui duomenys išrenkami tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, tuomet klasifikatorius imamas iš "PVM tarifai" modulyje  priskirtas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

2. Aprašykite operacijos rūšis.

Jei pirkimo ar pardavimo dokumentas turi patekti į registrą, tai registruojant dokumentą, reikia priskirti operacijos rūšį, kurioje būtinai turi būti nurodytas  požymis  "Įtraukti į PVM registrą", taip pat nurodykite "PVM sąskaitos faktūros tipas", jei nebus nurodytas tipas, tai pagal nutylėjimą į registrą dokumeto tipas bus priskirtas "SF".

Nepamirškite, kad jei gaunate kreditinę sąskaitą, o priskiriate operacijos rūšį, kur paprastas pirkimas, tai į registrą pateks su neteisingu PVM sąskaitos faktūros tipu, todėl reikia susikurti atskirą operacijos rūšį.
Jei nenorite, kad patektų į registrą (pvz: kuro čekiai), tai susikurkite tokią operacijos rūšį, kur požymis ,,Įtraukti į PVM registrą" nebūtų nurodytas.

3. Suformuokite i.SAF registrą.
Deklaravimas → i.SAF
Norint sukurti naują dokumentą spauskite mygtuką sukurti naują sukurti. Pasirinkite, kokius duomenis teiksite ir už kokį laikotarpį.

Užpildžius duomenis spaudžiate žalią mygtuką „Sugeneruoti".
Programa surenka sąskaitas ir suformuoją failą, „Dokumentai" lange galite matyti patekusias sąskaitas. Jei kliento kortelėje nebus nurodytas PVM kodas, sąskaita į šį registrą gali nepatekti, pasitikrinkite ar įrašytas PVM kodas. Jei klientas neturi PVM kodo, o reikia kad sąskaita patektų į registrą, kliento kortelėje prie PVM kodas nurodykite ND.
Sugeneravus duomenis automatiškai yra sugeneruojamas Dalies numeris (PartNumber), tai aktualus numeris duomenų teikimui. Pastaba. Jei į i.MAS sistemą bus pateikiama rinkmena su tuo pačiu numeriu, tai senas įrašas VMI bus ištrinamas ir perrašomas naujai pateiktu. 
Jei norite pergeneruoti sąskaitas, spauskite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo. 
Jei norite sugeneruoti rinkmeną, kurią įkelsite į i.MAS, spauskite Sugeneruoti XML failą". Pastaba. Nepamirškite, kad įkėlus bylą į VMI sistemą, reikia patvirtinti įkeltą registrą.

Eilučių detalizacimas:
Eil. Nr.
- sąskaitoje, kurioje yra ne vienas PVM klasifikatorius, bus rodoma tiek eilučių, kiek PVM klasifikatorių panaudota, tačiau eil. nr. bus vienodas prie tokių dokumentų.
PVM SF tipas - PVM sąskaitos faktūros tipas, gaunamas iš operacijos rūšies. Pastaba: Jei Operacijos rūšyje nurodytas ne toks tipas ir jį pakeitėte, registre tai nepasikeičia - reikia iš naujo Pergeneruoti dokumentus.
Išrašymo data - dokumento data.
PVM data - į apskaitą įtrauktos PVM sumos data.
Klientas - iš klientų lentelės gauta informacija. Jei reikia pakeisti kliento duomenis, galima pakeisti kliento kortelėje ir tie duomenys atsinaujins registre. Pastaba: VMI tikrina pagal registrų centro pateiktus duomenis. Todėl, jei kliento pavadinimas nesutaps, tai i.MAS sistemoje matysite oranžinius pranešimus, bet tai tik informavimas, su tokiais pranešimais registrus galėsite patvirtinti.

Jokie dokumento duomenys neatsinaujins, jei juos keisite registravimo formose. Tam, kad atsinaujintų - turite iš naujo generuoti dokumentus.

Galite redaguoti dokumento eilutę:
 • Jei reikia pakoreguoti centus, pvz.: į registrą pateko PVM suma didesnė vienu centu, nei turėtų būti; Arbayra naudojami keli PVM klasifikatoriai ir prie vienos eilutės reikia pridėti vieną centą, o iš kitos eilutės atimti.
 • Jei yra specialaus apmokestinimo sąskaita ir reikia nurodyti.
4. Importuokite suformuotą sąskaitų registrą į VMI sistemą.
Kaip suformuoti kelis krovinio važtaraščius XML formatu?

Deklaravimas → i.VAZ

Pažymėkite įrašus ir paspauskite mygtuką „Generuoti XML failą“. Suformavus šį failą iš karto galima teikti VMI.

Kaip užregistruoti, kad PVM klasifikatorius atsirastų sąskaitoje arba i.SAF registrą?

Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.

Žinynai Sandėlio PVM tarifai

 • „Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;
 • „Skaitinė reikšmė“ nurodykite PVM tarifą;
 • „Klasifikatorius“ pasirinkite iš galimų kodų PVM1, PVM100, PVM12 ir t.t.;
 • „Data nuo“ taip pat nepamirškite nurodyti.

Pastaba. Nebūtina nurodyti PVM klasifikatoriaus sąskaitoje prie „Pardavimo pozicijos“. iSAF registras formuojamas tokiu būdu: jei nėra nurodytas klasifikatorius prie pozicijos, imamas iš PVM tarife nurodytas klasifikatorius, todėl pildymas pozicijoje nėra privalomas.

Kaip sugeneruoti SAF-T ataskaitą

1. Nustatykite pradinius parametrus ataskaitos generavimui.

Parametrai → Nustatymai → SAF-T

Užpildykite:
„Mokesčių apskaitos principas“ – nurodykite pagal kokį principą kaupimo ar pinigų apskaitomi mokesčiai;
„Pirkėjų (debitorių) skolų kor. sąskaitos“ – nurodykite kor. sąskaitą į kurią Jūsų apskaitoje registruojamos pirkėjų skolos, jei jų yra daugiau, per kablelį jas visas įrašykite.
„Tiekėjų (kreditorių) skolų kor. sąskaitos“ – nurodykite kor. sąskaitą į kurią Jūsų apskaitoje registruojamos tiekėjų skolos, jei jų yra daugiau, per kablelį jas visas įrašykite.


2. Susiekite SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis.

Eilutėje „Klasifikatoriai pagal sąskaitų planą“ – nurodykite pagal kokį sąskaitų planą priskiriami klasifikatoriai: pagal standartinį sąskaitų planą, pagal viešojo sektoriaus subjektų sąskaitų planą, pagal pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų sąskaitų planą.
Jei norite automatiškai sujungti SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis spauskite mygtuką „Susieti“.


Taip pat ranka galima sujungti SAF-T klasifikatorius su sąskaitų plano korespondentinėmis sąskaitomis, pažymėkite lauką kairėje „SAF-T klasifikatoriai“ ir dešinėje „Nesusietos kor. sąskaitos“ pusėje, t.y. kuriuos įrašus norite sujungti. Sujungtas kor. sąskaitas galite matyti „Susietos kor. sąskaitos“ lentelėje.

3. Prekių požymiams priskirkite SAF-T tipą.
Žinynai → Prekių kortelės → Prekių požymiai
Apskaitoje naudojamiems prekių požymiams priskirkite SAF-T tipą: prekė, paslauga, ilgalaikis turtas arba kita.

4. Nustatykite operacijos rūšis, kurios bus įtrauktos į SAF-T rinkmeną.
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Pardavimo, pirkimo ir kreditinių sąskaitų (grąžinimai) operacijose pažymėkite varnele „Įtraukti į SAF-T“, kurios operacijos bus perduodamos į SAF-T rinkmeną.
Laukelyje „PVM sąskaitos faktūros tipas“ būtinai nurodykite operacijoje naudojamą sąskaitų tipą.

5. Sugeneruokite SAF-T rinkmeną.
Deklaravimas → SAF-T
Pasirinkite už kurį laikotarpį norite sugeneruoti SAF-T rinkmeną ir spauskite mygtuką „Sugeneruoti SAF-T“. Šiame modulyje suformuosite SAF-T rinkmeną už konkretų laikotarpį bei sugeneruosite duomenų rinkmeną (XML formatu) kurią galėsite pateikti į VMI.

Kaip suformuoti krovinio važtaraštį?
1. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Prekės kortelėje nurodykite prekės „Neto“ ir „Bruto“ svorius kilogramais.

2. Klientai → Klientai
Kliento kortelėje prie adresai, filialai nurodykite „Pakrovimo“ ir „Iškrovimo“ adresus prie įmonės pirkėjo ir tiekėjo informacijos.

3. Deklaravimas → i.VAZ
Norėdami sukurti naują krovinio važtaraštį spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą".

Užpildykite laikus, žvaigždute pažymėti laukai privalomi:
Siuntėjas – pasirinkite siuntėją
Pakrovos adresas – pasirinkite iškrovos adresą
Išgabenimo data – nurodykite išgabenimo laiką
Vežėjas – pasirinkite vežėją
Gavėjas – pasirinkite gavėją
Iškrovos adresas – pasirinkite iškrovos adresą
Numatoma pristatymo data ir laikas – įrašykite pristatymo datą ir laiką
Neto, kg ir Bruto, kg. – informacija apie svorius ateis iš prekių kortelės
Prekės - spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą" ir pridėkite prekes, nurodykite prekių kiekius
Transporto priemonės – spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą" ir įrašykite transporto priemonės valstybinį numerį ir markė/modelis
Vairuotojas – spauskite mygtuką „Sukurti naują įrašą" ir įrašykite vairuotojo vardą ir pavardę
Užpildykite reikiamus laukus pagal poreikį, kurią informaciją norėsite perduoti VMI.

Užpildžius informaciją išsaugokite ją, arba spauskite mygtuką „XML failas“, kad galėtume suformuoti failą XML formatu. Suformavus šį failą iš karto galima teikti VMI. Taip pat ataskaitą galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais paspaudus mygtuką „Ataskaitos“.
Kaip suformuoti krovinio važtaraštį sąskaitos pagrindu?
1. Žinynai → Prekių kortelės → Prekės
Prekės kortelėje nurodykite prekės „Netto“ ir „Brutto“ svorius kilogramais.

2. Klientai → Klientai
Kliento kortelėje prie adresai, filialai nurodykite „Pakrovimo“ ir „Iškrovimo“ adresus prie įmonės pirkėjo ir tiekėjo informacijos.

3. Sandėlys → Prekyba
Atidarius pardavimo sąskaitą laukelyje „Iškrovimo adresas“ pasirinkite adresą iš galimų.
Pastaba. Jei adresas neateina, kliento kortelėje nurodykite adresą (aprašyta antrame žingsnyje).

Norėdami suformuoti krovinio važtaraštį, spauskite mygtuką „Sukurti važtaraštį“.
Atidarytoje lentelėje pasirinkite:
1. Važtaraštis - jei norite, kad sąskaitos informacija būtų papildomai įkelta į jau seniau suformuotą važtaraštį, paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite važtaraštį.
arba
2. +Sukurti naują iš pardavimo – pasirinkite, jei norite sukurti naują važtaraštį pardavimo sąskaitos pagrindu.
Pasirinkus antrą variantą paspauskite „Taip“. Programa jus nukelia į Deklaravimas → i.VAZ modulį.
Užpildykite laukus ir pakoreguokite pagal poreikį:
Vežėjas - nurodykite vežėją.
Numatoma pristatymo data ir laikas - nurodykite pristatymo datą ir valandą.
Transporto priemonės – įveskite transporto priemonės valstybinį numerį ir markę/modelį.
Vairuotojas – nurodykite vairuotojo vardą ir pavardę.

Užpildžius informaciją išsaugokite ją arba spauskite mygtuką „XML failas“, kad galėtumėte suformuoti failą XML formatu. Suformavus šį failą iš karto galima teikti VMI. Taip pat ataskaitą galima suformuoti PDF, EXCEL ir DOC formatais paspaudus mygtuką „Ataskaitos“.
Kaip suformuoti vieną krovinio važtaraštį kelių sąskaitų pagrindu?
Sandėlys → Prekyba

Pažymėkite įrašus ir paspauskite mygtuką „Sukurti važtaraštį“.
Toliau vadovaukitės instrukcija „Kaip suformuoti krovinio važtaraštį sąskaitos pagrindu? “.
Dokumentas neįtrauktas į i.SAF registrą

Žinynai → Sandėlio → i.SAF

Sugeneravus i.SAF registrą pastebite, kad trūksta dokumentų, tuomet rekomenduojame patikrinti:

 • Ar naudojama operacijos rūšis turi požymį "Traukti į PVM registrą?"
 • Ar Klientai → Klientai modulyje kliento (tiekėjo) kortelėje yra įvestas PVM mokėtojo kodas?
 • Ar Pirkimo/Pardavimo dokumente įvestas PVM klasifikatorius?

Jei radote neatitikimą ir atlikote koregavimus, tuomet dar kartą atidarykite suformuotą įrašą Žinynai → Sandėlio → i.SAF ir spasukite mygtuką Pergeneruoti dokumentus", tada visi esantys įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo.