Pelno mokestis

3.3. Pelno mokestis

Nemokami apskaitos kursai. Mokesčių apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Pelno mokestį reglamentuojantys teisės aktai;
00:00:43 PLN Pagrindinės sąvokos;
00:02:03 Mokesčio elementai;
00:02:34 0% pelno mokesčio tarifas;
00:04:58 Pelno mokesčio lengvatos;
00:09:53 Pajamų pripažinimo principai;
00:10:58 Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka;
00:11:24 Pelno mokesčiu nepmokestinamosios pajamos;
00:13:45 Leidžiami atskaitymai;
00:15:37 Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai;
00:16:38 IT nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
00:18:03 IMT eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
00:19:03 Komandiruočių sąnaudos;
00:19:52 Reklamos sąnaudos;
00:20:23 Reprezentacinės sąnaudos;
00:23:00 Natūralios netekties nuostoliai;
00:25:40 Mokesčiai;
00:27:35 Beviltiškos skolos;
00:30:14 Išlaidos darbuotojų ir jų šeimų naudai;
00:32:35 Parama;
00:35:42 Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
00:37:58 Neleidžiami atskaitymai;
Pelno mokesčio apskaičiavimo metodika;
00:39:50 Avansinis pelno mokestis;
00:43:18 Avansinis pelno mokesčio deklaracija;
00:47:40 Pelno mokesčio deklaravimo tvarka;
01:00:40 PLN204

Praktika

00:00:00 Sąskaitų plano papildymas — subsąskaitų, leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams registruoti, kūrimas;
00:02:45 Buhalterinių parametrų aprašymas;
00:03:02 Bankų sąsaja su buhalterinėmis sąskaitomis;
00:03:22 Draudimo įplaukų registravimas;
00:04:19 Delspinigių pajamų registravimas;
00:04:58 Reprezentacinių sąnaudų registravimas:
00:05:13 Pirkimo, pagal patirtas reprezentacine išlaidas, registravimas;
00:06:46 PVM dalies, nuo reprezentacinių išlaidų, registravimas neleidžiamuose atskaitymuose;
00:08:02 Leidžiamų atskaitymų koregavimo įrašai;
00:09:36 Natūralios netekties nuostolių registravimas;
00:09:51 Nuostolių nurašymo operacijos registravimas;
00:11:10 Nuostolio dalies ir nuostolio PVM perkėlimo į neleidžiamus atskaitymus registravimas;
00:12:50 Gyvybės draudimo įmokų darbuotojo naudai registravimas;
00:13:31 Suteiktos paramos, kaip ribojimo dydžio leidžiamų atskaitymų, registravimas;
00:14:16 Neleidžiamų atskaitymų veiklos sąnaudų buhalterinės sąskaitos komentaras;
00:14:45 Avansinio pelno mokesčio mokėjimo registravimas.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Apmokestinamasis pelnas (AP)  — tai pelno mokesčio bazė, nuo kurio skaičiuojamas įmonės pelno mokestis.

Leidžiami atskaitymai (LA)  — visos faktiškai patirtos Lietuvos vieneto įprastinės veiklos sąnaudos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Neapmokestinamosios pajamos (NP) — tokios pajamos, kurias įmonės uždirba ir/ar gauna, tačiau į pelno mokesčio bazę jos nėra įskaitomos.

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (RDLA) — tai dalis išlaidų priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, t. y. numatyti tam tikri apribojimai jas atimant iš uždirbtų/gautų pajamų.

Pelno mokesčio objektas — apmokestinamųjų įmonių apmokestinamasis pelnas.

Pelno mokesčio subjektas — yra Lietuvos juridiniai asmenys ir užsienio valstybės juridiniai asmenys arba organizacijos. Biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos, tarnybos ir organizacijos šio mokesčio nemoka.