Parama. Jos deklaravimas ir apmokestinimas

3.6. Parama. Jos deklaravimas ir apmokestinimas

Nemokami apskaitos kursai. Mokesčių apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:15 Paramos samprata. Paramos lengvata pelno mokesčio atžvilgiu. Paramos ataskaitų pildymas ir teikimo terminai. Paramos lengvata pridėtinės vertės mokesčio įstatymo atžvilgiu.
00:00:32 Parama ≠ Labdara
00:01:06 Paramos samprata
00:01:38 Paramos tikslas
00:02:02 Paramos teikti negali
00:02:20 Paramos gavėjai juridiniai asmenys (LPĮ 7 straipsnis)
00:04:00 Paramos gavėjo statusas
00:04:50 Paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys
00:05:25 Apmokestinamojo pelno mažinimas (paramai skirtomis išmokomis)
00:07:22 Paramos apmokestinamas be atskaitymų 15 proc. pelno mokesčio tarifu
00:09:10 Paramos dalykas juridiniams asmenims
00:09:35 Paramos dalykas negaliu būti
00:09:47 Atvejo analizė
00:10:52 Paramos suma negalima didinti mokestinių nuostolių
00:11:50 Paramos teikėjai – juridiniai asmenys

00:12:36 Paramos teikimo metinė ataskaita
00:13:24 Atvejo analizė
00:15:01 Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 EUR
00:15:39 6.469 str. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė
00:15:50 6.469 straipsnis. Dovanojimo sutarties forma
00:16:15 Suteikta parama ir PVM
00:16:23 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
00:17:35 Nutarimas dėl LR PVM įstatymo įgyvendinimo 2002 m. birželio 12 d. Nr. 861
00:20:48 Parama Ukrainai
00:21:18 Parėmus fizinį asmenį lengvata netaikoma
00:22:16 Paramos formulė
00:23:19 Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtina nuostata
00:23:30 Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai
00:23:42 Paramos panaudojimas ne pagal paskirtį

Svarbiausios paskaitos sąvokos


Labdarą teikia — tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal LPĮ nuostatas turi teisę gauti paramą.
Paramą teikia:
  1. Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines organizacijas ir analitinius centrus, valstybės ir savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės bei savivaldybių institucijas ir Lietuvos banką.
  2. Užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos. 
Paramos gavėjo statusas — paramos gavėjo statusas privalo būti suteiktas, jeigu asmenų įstatuose (nuostatuose) yra numatyta vykdyti visuomenei naudingą veiklą ir asmens vadovas nėra arba nebuvo anksčiau kaip prieš vienus metus buvo panaikintas paramos gavėjo statusas dėl to, kad jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.
Paramos formulė — iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 procentų mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.