Nuosavo kapitalo apskaita

2.4. Nuosavo kapitalo apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Nuosavo kapitalo apskaitą reglamentuojantys teisės aktai;
00:00:46 Pagrindinės sąvokos ir esminės nuostatos;
00:01:54 Nuosavas kapitalas balanse ir sąskaitų plane;
00:02:29 Kapitalo apskaita;
00:07:38 Akcijų priedų apskaita;
00:08:31 Perkainojimo rezervo apskaita;
00:10:19 Kitų rezervų apskaita;
00:14:28 Nepaskirstyto pelno (nuostolių) apskaita.

Praktika

00:00:00 Pradiniai parametrai;
00:00:49 Banko kor.sąskaitos susiejimas su banko sąskaita;
00:01:10 Paprastųjų akcijų registravimas;
00:02:10 Ilgalaikio turto perdavimo operacijos rūšies sūkurimas;
00:02:43 Ilgalaikio turto perdavimo registravimas;
00:03:46 Ilgalaikio turto grupės sukūrimas;
00:04:30 Ilgalaikio turto įvedimas į eksplotaciją;
00:05:13 Įstato pakeitimo vedimas Bendrąjąme žurnale;
00:06:00 Įrašų tikrinimas Didžiojoje knygoje;
00:06:30 Akcijų priedų įvedimas;
00:07:35 Rezervų registravimas;
00:08:01 Buhalterinės pažymos atsispasudinimas;
00:08:26 Rezervo registravimas ilgalaikiam turtui įsigyti ateityje;
00:09:10 Rezervo naikinimas ir įstatinio kapitalo didinimas;
00:10:26 Įrašų tikrinimas Didžiojoje knygoje;
00:10:44 Įstatinio kapitalo sumažėjimo registravimas;
00:11:22 Nepaskirstyto pelno (nuotolių) pripažinimas į akstesnius metus;
00:13:43 Mokėtinų dividentų registravimas;
00:14:29 Apskaičiuotų mokesčių registravimas;
00:15:29 Išmokėjimų registravimas;
00:16:44 Pinigų įnešimo registravimas.

Svarbiausos pamokos sąvokos

Nuosavas kapitalas — įmonės turto vertės dalis, likusi iš visos turto vertės atėmus visų įsipareigojimų vertę. Nuosavas kapitalas yra skirstomas į:

 • Kapitalas;
 • Akcijų priedai;
 • Perkainojimo rezervas;
 • Rezervai;
 • Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).

Kapitalas — pinigais įvertinta visų ketinamų įsigyti (ar įsigytų) kapitalinių gėrybių visuma, finansiniai ištekliai, investuojami į prekių ir paslaugų gamybą. Kapitalas susidaro iš:

 • Įstatinis kapitalas — įmonės įstatuose nurodyta pasirašytojo ir įregistruoto kapitalo suma, kurią akcininkai jau įmokėjo arba turės įmokėti įstatų nustatyta tvarka;
 • Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas — akcininkų pasirašytų, bet dar neapmokėtų akcijų vertė;
 • Savos akcijos, pajai — akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė.

Akcijų priedai — akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės nuosavo kapitalo dalis, lygi akcijų emisijos kainos už kurią akcijos parduodamos rinkoje ir nominaliosios vertės skirtumui.

Perkainojimo rezervas — sudaromas perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą ir (arba) tikrąja verte įvertinus su veiksmingomis apsidraudimo priemonėmis susijusį finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus. Jo dalimi gali būti didinamas įstatinis kapitalas taip pat, negali būti mažinami nuostoliai.

Rezervai — suma, lygi privalomojo rezervo arba atsargos (rezervinio) kapitalo, rezervo savoms akcijoms įsigyti ir kitų rezervų, sudarytų įmonės akcininkų nuožiūra iš ataskaitiniais ir ankstesniais finansiniais metais uždirbto grynojo pelno sumai.

 • Privalomasis rezervas — suma, kurią įmonė sudarė pagal įmonės veiklą reglamentuojančius įstatymų reikalavimus;
 • Rezervai savoms akcijoms įsigyti — savoms akcijoms įsigyti sudaromas rezervas, kurio dydis yra mažesnis už numatytų įsigyti savų akcijų įsigijimo verčių sumą;
 • Savos akcijos — akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė;
 • Kiti rezervai — kitų rezervų, išskyrus privalomąjį rezervą ir rezervą savoms akcijoms įsigyti, suma. Naudojami konkretiems bendrovės tikslams įgyvendinti ar nuostoliams padengti.

Nepaskirstytas pelnas (nuotoliai)  — uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba patirti, bet dar nepadengti nuostoliai.

 • Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) — ataskaitiniais finansiniais metais įmonės uždirbtas pelnas ar patirti nuotoliai;
 • Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) — iki ataskaitinių finansinių metų pradžios uždirbtas pelnas ar patirti nuostoliai.