Ne pelno siekiančių organizacijų apskaita

5.6. Ne pelno siekiančių organizacijų apskaita

Nemokami apskaitos kursai
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Pagrindiniai apskaitą reglamentuojantys teisės aktai;
00:00:39 Pelno nesiekiančių subjektų apskaita;
00:02:40 Apskaitos organizavimas;
00:03:30 Sąskaitų planas
00:05:05 Turto apskaita
00:06:20 Nuosavo kapitalo apskaita
00:09:18 Finansavimo apskaita
00:26:00 Įsipareigojimų apskaita
00:26:33 Pajamų ir sąnaudų apskaita
00:27:35 Finansinių ataskaitų rinkinys;
00:27:44 Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
00:28:15 Aiškinamasis raštas
00:29:25 Veiklos ataskaita / Metinis pranešimas
00:30:07 Mokestinės formos
00:33:25 Supaprastinta apskaita
00:34:00 Apskaitos registrai
00:34:30 Metinė ataskaita
00:35:22 Mokestinės formos

Svarbiausios paskaitos sąvokos


Ilgalaikis turtas — pagal Lietuvos įstatymus, ilgalaikiu turtu laikomas turtas, kuris tarnaus ūkio subjekto veikloje ilgiau negu vienerius metus bei kurio įsigijimo vertė viršija tam tikrą sumą, kuri laikoma mažiausia reikalinga turtą pripažinti ilgalaikiu. Jo negalima nurašyti atidavimo naudoti momentu.

Supaprastintos apskaitos ypatumai:
  • taikomas paprastasis įrašas;
  • apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato pelno nesiekiantis subjektas pagal savo poreikius;
  • teikiama tik metinė ataskaita;
  • supaprastintą apskaitą gali tvarkyti valdymo organo narys arba dalyvis.
Turto apskaita.
Ilgalaikis turtas —
nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas — tiesiogiai proporcingu ir produkcijos metodais.
Trumpalaikis turtas:
  • atsargų įkainojimo būdai FIFO, svertinio vidurkio, konkrečių kainų;
  • atsargų sunaudojimas arba pardavimas gali būti registruojamas, taikant nuolatinį atsargų apskaitos būdą arba periodinį atsargų apskaitos būdą;
  • atiduoto naudoti pelno nesiekiančio subjekto veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.
Neatlygintinai gautas turtas apskaitoje registruojamos pagal Neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo tvarkos aprašo nuostatas.