Mažųjų bendrijų apskaita ir apmokestinimas

5.4. Mažųjų bendrijų apskaita ir apmokestinimas

Nemokami apskaitos kursai. Gilinamasis ciklas
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:58 Mažųjų bendrijų teisės aktai;
00:02:04 MB samprata;
00:05:33 Mažųjų bendrijų apskaitos ypatumai;
00:13:51 Įnašai;
00:19:09 Civilinė sutartis;
00:34:21 Avansu išmokamas pelnas;
00:36:26 Lėšos asmeniniams poreikiams;
00:51:40 Mokesčiai neišmokėjus lėšų;
00:54:23 Finansinės ataskaitos;
00:56:36 Pelno skirstymas;
01:00:34 Pelno mokestis.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Mažoji bendrija (MB) — ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo / įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. MB gali sudaryti ne daugiau kaip 10 narių ir jos steigėjas — tik fizinis asmenus.

Civilinė sutartis — MB narys gali sudaryti civilines sutartis su MB dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų MB atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. MB nario su MB sudarytų civilinių sutarčių suma už suteiktas paslaugas ir darbus negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus.

Avansu išmokamas pelnas — nepasibaigus finansiniams metams išmokamas avansas. Prie išmokėto avanso priskiramos ir išmokėtos lėšos asmeniniams poreikiams bei tam tikra pelno dalis.

Lėšos asmeniniams poreikiams — šias lėšas išsiimti gali tik mažosios bendrijos nariai. Imant MB lėšas ar jas gaunant, išrašomas ir pasirašomas lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentas. Apmokestinimas ir priskyrimas:

  • asmeniniams poreikiams MB nario išmokėtos lėšos apmokestinamos GPM, VSD ir PSD;
  • MB nario gautos pajamos priskiriamos su darbo santykiais suijusioms pajamoms todėl gali būti taikomas NPD.
  • VSD ir PSD įmokos deklaruojamos pildant SAV formą. Šio pranešimo pildyti nereikia, kai asmeniniams poreikiams MB nario išimta lėšų suma mažesnė, nei minimali mėnesinė alga.

Pelno skirstymas — MB narių susirinkimas turi paskirtyti mažosios bendrijos pelną. Pelnas jos nariams gali būti skiriamas ir nepasibaigus MB finansiniams metams. Pelno dalis skirta nariams, paskiratoma proporcingai pagal nario įnašo dydį.

Kuro apskaita  — Degalų įsigijimas turi būti pagrindžiamas dokumentais atitinkančiais „Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles“. Degalų pirkimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus,  kai degalų vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir kasos aparato kvite nurodyti rekvizitai, pagal kuriuos galima identifikuoti degalų pirkėją. Kasos aparatų kvitų degalų įsigijimui neprivaloma turėti, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, tuomet sąnaudos pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras. Išlaidos degalams pripažįstamos leidžiamais atskaitymams pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 str., jeigu tai yra patirtos įprastinės ūkio subjekto veiklos sąnaudos, būtinos ūkio subjekto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Pelno mokesčio įstatymo komentare nurodoma, kad siekiant pagrįsti degalų sunaudojimą ūkio subjekto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, turi būti patvirtintos degalų sunaudojimo normos pagal priemonės techninius duomenis ir kokiais dokumentais bus įformintas degalų sunaudojimas (nurašymo aktas, degalų sunaudojimo ataskaitos, kelionės lapas). Leidžiamiems atskaitymams degalų sunaudojimas pripažįstamas tik faktiškai sunaudotas degalų kiekis neviršijantis nustatyto norminio kiekio. Prievolės pildyti kelionės lapus nėra, kiekvienas ūkio subjektas privalo pats nustatyti tvarką ir dokumentus, kuriais pagrįs degalų sunaudojimą.