Įsipareigojimų apskaita

2.6. Įsipareigojimų apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Įsipareigojimų apskaitos reglamentas;
00:00:47 Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Pagrindinės sąvokos;
00:01:53 Įsipareigojimų sudėtis;
00:03:02 Dotacijos;
00:05:26 Atidėjiniai;
00:07:24 Mokėtinos sumos;
00:09:35 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos;
00:11:49 Apskaitos dokumentai;
00:31:35 Įsipareigojimų registravimas apskaitoje;
00:35:26 Informacijos tiekimas.

Praktika

00:00:00 Gautos paskolos registravimas;
00:02:37 Paskolos einamųjų metų dalies registravimas;
00:04:19 Mėnesio įmokos registravimas;
00:06:27 Sekančios paskolos dalies iškėlimo į einamuosius metus operacijos registravimas.

Svarbiausisos pamokos sąvokos

Įsipareigojimas — dėl ūkinių įvykių ar atliktų ūkinių operacijų atsirandanti prievolė, kurią privaloma ar ateityje bus privaloma atlikti atsiskaitant turtu ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti. Įsipareigojimai skirstomi:

  • Ilgalaikis įsipareigojimas — įmonė privalės atsiskaityti vėliau kaip po vinų metų nuo paskutinės atsiskaitymo dienos;
  • Trumpalaikis įsipareigojimas — įmonė privalės atsiskaityti per vienų metų ataskaitnį laikotarpį.

Įsipareigojimų sudėtis — įsipareigojimams yra priskiriamos:

  • Dotacijos ir subsidijos — įmonė įsipareigoja įvykdyto dotacijos tiekėjo nustatytas sąlygas;
  • Atdėjiniai — įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos ar laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti;
  • Sukauptos sanaudos ir ateinančių laikotapių pajomos;
  • Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai, kuriems priskiramos įmonės skolos prekybos partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims.