Finansinio turto apskaita

5.3. Finansinio turto apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Gilinamasis ciklas
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:44 Finansinis turtas. Samprata;
00:02:33 Finansinis turtas. Klasifikavimas;
00:05:03 Finansinis turtas. Pirminis pripažinimas;
00:31:47 Finansinis turtas. Nurašymas;
00:36:59 Finansinis turtas. Nuvertėjimas;
00:43:20 Pateikimas finansinėse ataskaitose.

Svarbiausos paskaitos sąvokos

Finansinis turtas — registruojamas tik tada, kai įmonė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Turtui priskiriami pinigai ir pinigų ekvivalentai, sutartinė įmonės teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai bei sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą čia išvardytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas klasifikuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį, vertinant jis skirstomas į tris grupes:

 • parduoti laikomą — turtas, kuris buvo įsigytas siekiant parduoti arba gauti pelno iš jo kainos svyravimų ir kitas finansinis turtas, kuris nepriskiriamas prie iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ar paskolų ir gautinų sumų;
 • iki išpirkimo termino laikomą — turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto išpirkimo termino, gaunant fiksuotas arba galimas nustatyti sumas, išskyrus finansinį turtą, kuris laikomas, siekiand parduoti, paskolas ir gautinas sumas;
 • suteiktas paskolas ir gautinas sumas — neišvestinis, aktyvioje rinkoje nekotiruojamas, finansinis turtas, už kurį atsiskaitoma fiksuotomis ar kitaip nustatytomis sumomis.

Finansinio turto nurašymas — finansinis turtas (ar jo dalis) nurašomas tik tokiu atveju, kai netenkama teisės tą turtą (ar jo dalį) kontroliuoti.

Finansinio turto nuvertėjimas — nuvertėjimo prielaidos grindžiamos:

 • dideliais emitento finansiniais sunkumais;
 • sutarties sąlygų nesilaikymu, pavyzdžiui, su palūkanų ar paskolos mokėjimu susijusių įsipareigojimų nevykdymu;
 • dėl ekonominių ar teisinių priežasčių, susijusių su skolininko finansiniais sunkumais, skolininkui skolintojo suteiktomis nuolaidomis, kurių kitu atveju nebūtų teikęs;
 • didele reorganizavimo ar emitento bankroto tikimybe;
 • turto vertės sumažėjimo nuostoliu, pripažintu ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu;
 • dėl finansinių sunkumų pasyvia šio turto rinka;
 • prielaida, kad bus gaunamos ne visos gautinos sumos ir t.t..

Finansinės ataskaitos — kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas turi būti įvertinamas pagal:

 • tikrąją vertę;
 • amortizuotą savikainą, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.