Finansinės atskaitomybės sudarymas

2.8. Finansinės atskaitomybės sudarymas

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:00:00 Finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojantys teisės aktai;
00:00:54 Bendra informacija apie finansinę atskaitomybę;
00:02:26 Finansinės atskaitomybės sudėtis;
00:04:51 Finansinių ataskaitų formos;
00:05:08 Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai;
00:06:30 Ataskaita Balansas;
00:07:11 Pelno (nuostolių) ataskaita;
00:07:41 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
00:08:06 Pinigų srautų ataskaita;
00:08:31 Aiškinamasis raštas;
00:10:56 Metinis pranešimas ir kitos ataskaitos;
00:13:58 Finansinių ataskaitų auditas;
00:15:05 Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui.

Svarbiausios pamokos sąvokos

Balansas — finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Pelno (nuostolių) ataskaita — finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita — finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Pinigų srautų ataskaita — finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

Aiškinamasis raštas — finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.

Metinis pranešimas — įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį papildanti ataskaita, kurioje pateikiami teisės aktų numatyti įmonės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.