Atsargų apskaita

2.2. Atsargų apskaita

Nemokami apskaitos kursai. Finansinė apskaita
Užsiregistruoti

Teorija

00:01:00 Pagrindinės sąvokos;
00:01:46 Atsargų apskaitos sąskaitos;
00:03:45 Atsargų įsigijimo savikaina;
00:08:32 Atsargų įsigijimas valiuta;
00:09:20 Atsargų apskaitos būdai;
00:13:22 Atsargų įkainojimo būdai;
00:30:55 Atsargų įvertinimas;
00:33:30 Atsargų inventorizacija ir jos rezultatų registravimas.

Praktika

00:01:32 Pirkimo registravimas;
00:01:50 Prekės kortelės sukūrimas pirkimo pozicijoje;
00:02:23 Dvejybinio įrašo patikrinimas;
00:05:13 Pridėtinės išlaidos priskyrimas;
00:05:49 Prekių likučių patikrinimas;
00:06:29 Vertės padidėjimo panaikinimas;
00:07:15 Transporto ir draudimo išlaidų priskyrimas į sąnaudas;
00:09:27 Didinama prekės savikaina neiškiriant PVM;
00:10:56 Prekių savikainos patikrinimas;
00:11:06 Pridėtinės išlaidos priskyrimas;
00:11:26 Prekių savikainos patikrinimas;
00:12:47 PVM iškėlimas į neatskaitomas pridėtinės vertės mokesčio sąnaudas;
00:13:36 Dvejybinio įrašo patikrinimas;
00:13:54 Pridėtinės išlaidos priskyrimas;
00:14:03 Prekės savikainos patikrinimas;
00:14:37 Atsargų apskaitymas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą (Kiekinė apskaita);
00:15:16 Pirkimo dokumento sukūrimas;
00:15:25 Kliento kortelės sukūrimas;
00:16:00 Prekių regitravimas;
00:16:05 Prekės kortelės sukūrimas pirkimo pozicijoje;
00:18:54 Pardavimo registravimas;
00:20:45 Dvejybinio įrašo tikrinimas;
00:21:01 Didžiosios knygos santrauka;
00:21:30 Inventorizacijos apyrašas;
00:22:13 Parametrų nustatymas „Sandėlis“;
00:22:21 Prekių likučių patikrinimas;
00:22:43 Atsargų registravimas periodiškai apskaitomu būdu (Suminė apskaita);
00:23:00 Pirkimo registravimas;
00:24:45 Dvejybinio įrašo patikrinimas;
00:26:07 Pardavimo dokumento registravimas;
00:27:59 Savikainų registravimas Bendrajame žurnale;
00:29:19 Inventorizacijos operacijos rūšies sukūrimas;
00:30:03 Prekių registravimas į sandėlį;
00:31:55 Pasirupošimas inventorizacijai;
00:34:11 Inventorizacijų operacijos rūšių sukūrimas;
00:36:22 Operacijų rūšių susiejimas su dokumento serijomis;
00:36:59 Parametrų nustatymas inventorizacijai;
00:37:40 Prekės pertekliaus registravimas;
00:39:27 Prekės trūkumo registravimas.

Svarbiausios paskaitos sąvokos

Atsargos — trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminai, prekės ir nebaigta gaminti produkcija), kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsargos apskaitomos balanso trumpalaikio turto dalyje.

Įsigijimo (pasigaminimo) savikaina — sumokėta arba mokėtina pinigų arba pinigų ekvivalentų suma ar kito matais atiduoto ar sunaudoto turto vertė įsigyjant ar pasigaminant turtą. Įmonės įsigytų atsargų savikaina apskaičiuojama iš pirkimo kainos atimant nuolaidas, pridedant papildomai patirtas išlaidas, bei įvarius mokesčius ir rinkliavas.

Grynoji galimo realizavimo vertė — įverinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas. Grynoji galimo realizavimo vertė gali būti mažesnė už atsargų įsigijimo (pasigaminimo) savikainą, kai atsargos sugenda arba yra sugadinamos, pasensta morališkai, jas parduoti būna nuostolinga dėl įmonės pasirinktos pardavimo politikos, išauga jų gamybos užbaigimo ir (arba) pardavimo išlaidos; sumažėja tokių atsargų rinkos kaina ir pan.

Inventorizacija — turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktinio likučio palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Kiekvienų metų pabaigoje įmonės turi atlikti atsargų inventorizaciją. Tai nurodo LR nutarimas „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“. Inventorizacijos rezultatai pateikiami „Sutikrinimo žiniaraštyje“ — kurame įrašomi faktiškai nustatytų ir buhalterinės apskaitos registruose pateikiami duomenys bei jų skirtumai. Inventorizacijos metu gali būti nustatytas prekių trūkumas arba perteklius.