Kaip reikia pildytį tabelį (darbo laiko apskaitos žiniaraštį)?
Naudojamas moduliuose: Tabeliai

DUK / Kaip reikia pildytį tabelį (darbo laiko apskaitos žiniaraštį)?

Pirmoje eilutėje nurodomas faktiškai dirbtas laikas (tą kalendorinę dieną), atskirai išskiriant naktį dirbtą laiką (darbas nakties metu yra nuo 22 val. iki 6 val. ryto) ir viršvalandžius. Dirbtas laikas žymimas valandomis. Pavyzdžiui, darbuotojas dirbo darbo pamainą, kuri prasidėjo 5 val. ryto ir baigėsi 18 val. vakaro. Per darbo dieną buvo dvi pertraukos po 30 min., skirtos pailsėti ir pavalgyti. Jo darbo laiką pirmoje eilutėje žymėsime taip: 12/1 (nurodomas bendras dirbtų valandų skaičius ir parodoma, kad iš jų 1 val. tenka nakčiai). Pertraukų pailsėti ir pietų pertrauka į darbo laiką neįeina.

Neatvykimo į darbą atvejai žymimi taip pat pirmoje eilutėje. Jiems taikomas sutartinis žymėjimas. Sutartiniai žymėjimai pateikiami Tvarkos aprašo priede. Neatvykimo į darbą atvejus, kurie pagal DK 143 str. 1 dalies nuostatas prilyginti darbo laikui, siūloma žymėti ne pirmoje, o trečioje darbo laiko apskaitos žiniaraščio eilutėje. Tai tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas, privalomų medicininių apžiūrų laikas, stažuotės, kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centruose, budėjimas darbe ir namuose, laikas naujo darbo paieškoms įspėtiems apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojams ir kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

Antroje eilutėje nurodomas laikas, dirbtas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (darbas kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis), ir darbo pertraukos, kurios pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką. Į darbo laiką įskaitomos papildomos ir specialios pertraukos. Jų nustatymo tvarką reglamentuota LR Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarime Nr. 160 „Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“. Darbuotojams turi būti suteiktos tokios papildomos pertraukos:
• ne mažiau kaip viena papildoma pertrauka, ne trumpesnė kaip 30 minučių asmenims iki aštuoniolikos metų, kai jų darbo laiko trukmė yra ilgesnė kaip 4 valandos;
• ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka kūdikiui maitinti ne rečiau kaip kas 3 valandas krūtimi maitinančiai moteriai. Moters pageidavimu tokios pertraukos gali būti sujungiamos arba pridedamos prie pertraukos pavalgyti ir pailsėti, arba perkeliamos į dienos pabaigą atitinkamai sutrumpinant darbo dieną.


Kiti panašūs DUK pavadinimai
Kas pildoma kiekvienoje tabelio eilutėje?
Kokia informacija nurodoma tabelio eilutėse?
Kokie duomenys nurodomi kiekvienoje tabelio eilutėje?
Kaip tinkamai užpildyti darbo laiko žiniaraštį?
Reikia rankiniu būdu įrašyti darbo laiko nukrypimus.
Kurioje eilutėje užpildomos darbo valandos?
Kur tabelyje nurodomos dirbtos valandos?
Kaip užpildoma kiekviena tabelio eilutė?
Kurioje tabelio eilutėje pažymimi nukrypimai nuo nustatyto darbo laiko?
Kokia tabelio eilučių paskirtis?
Kas nurodoma pirmoje tabelio eilutėje?
Kas nurodoma antroje tabelio eilutėje?
Kas nurodoma trečioje tabelio eilutėje?
Kur tabelyje įvesti faktiškai dirbtą laiką?
Kaip žymėti neatvykimą į darbą tabelyje?
Kaip žymėti tabelyje naktinį darbą?
Kaip žymimos pertraukos tabelyje?
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo instrukcija.
Dirbtas laikas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų žymėjimas tabelyje.
Kaip išskirti viršvalandžius tabelyje?