Free professional online accounting courses

Free accounting courses for everyone


Sign up

I. Basics of accounting

Chart of accounts, double entry, event and transaction logging

II. Financial Accounting

Fixed Assets, Inventory, Payment, Equity, Payroll Accounting

III. Tax accounting

Value added, profit, real estate, pollution taxes

IV. Computerised accounting

Computerized practical lesson plan. Courses start in February 2021

About courses

About free courses. Future lessons plan

Reviews

B1.lt and Kaunas College are grateful for your feedback

 

I part: Basics of accounting

 

1. Introduction to accounting

Buhalterinės apskaitos įvado pamokos metu sužinosite apie buhalterinės apskaitos apibrėžimą ir tikslus, fundamentinį apskaitos principą, balansą, pelną ir pelno (nuostolių) ataskaitą.

2. Chart of accounts

Sąskaitų plano pamokos metu sužinosite apie fundamentinį apskaitos principą, balanso sandara, pelno (nuostolių) ataskaitos sandara, sąskaitų planą bei sąskaitų plano naudojimą.

3. Double entry

Dvejybinio įrašo pamokos metu sužinosite apie sąskaitų korespondencijos taisyklę, sąskaitų korespondencijos sudarymo eigą, ūkinių operacijų registravimą.

4. Recording of events and transactions

Įvykių ir operacijų registravimo pamokos metu sužinosite apie apskaitos registrus, bendrąjį žurnalą, T-formos sąskaitas bei Didžiąją knygą.

5. Solution of a practical task

Praktinio uždavinio sprendimas nuo bendrojo žurnalo iki finansinių ataskaitų sudarymo.

Practice

Distance accounting courses

Accounting courses are free, anyone can join. No matter where you are in Klaipeda, Kaunas, Vilnius or elsewhere, accounting courses are available from anywhere — from a place convenient for you and at a time convenient for you. Become an accountant without leaving home! After registering, you will be assigned a special free student plan, with which you will be able to fully study accounting by performing practical tasks free of charge.
Part II: Financial accounting

 

1. Accounting for fixed assets

Ilgalaikio turto apskaitos pamoka skirta susipažinti su IT įsigijimais ir pasigaminimais (pripažinimo kriterijai, savikainos nustatymas, įvedimas į eksploataciją, pasigaminimo ypatumai), naudojimas (nusidėvėjimo skaičiavimas, remontas ir eksploatacija), likvidavimas ir pardavimas.

2. Inventory Accounting

Pamokos metu sužinosite apie atsargų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, atsargų sąskaitas, atsargų įsigijimo savikainą, atsargų pirkimo valiutas, atsargų apskaitos būdus, atsargų įkainojimo būdus, atsargų įvertinimą, atsargų inventorizaciją ir jos rezultatų registravimą.

3. Payment Accounting

Pamokos metu sužinosite apie mokėjimų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, sąskaitų plano sąskaitas mokėjimams, banką, kasą, atskaitingus asmenis, kasos aparatą, mokėjimų valiutą, kitus pinigų ekvivalentus, inventorizaciją.

4. Equity Accounting

Pamokos metu sužinosite apie nuosavo kapitalo reglamentuojančius teisės aktus, nuosavą kapitalą balanse ir sąskaitų plane, kapitalo apskaitą, akcijų priedų apskaitą, perkainojimo rezervo apskaita, kitų rezervų apskaitą, nepaskirstyto pelno (nuostolių) apskaitą.

5. Payroll Accounting

Pamokos metu sužinosite apie darbo užmokesčio apskaitos reglamentą, darbo sutarčių ypatumus, apskaitos dokumentus, DU skaičiavimą ir registravimą apskaitoje, ir dar daugiau.

6. Liability accounting

Pamokos metu sužinosite apie įsipareigojimų apskaitos reglamentą, pagrindines sąvokas, įsipareigojimų sudėtis (dotacijos, atidėjiniai, mokėtinos sumos, sąnaudos ir pajamos), apskaitos dokumentus, registravimą apskaitoje, informacijos teikimą ir dar daugiau.

7. Grouping and accounting of income and expenses

Pamokos metu sužinosite apie pajamų ir sąnaudų apskaitos reglamentavimą, pripažinimo kriterijus, klasifikavimą, bei registravimą apskaitoje ir dar daugiau.

8. Preparation of financial statements

Pamokos metu sužinosite apie finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančius teises aktus, bendrą informaciją apie finansinę atskaitomybę, finansinės atskaitomybes sudėtį, finansinių ataskaitų formas, metinius pranešimus ir kitas ataskaitas, finansinių ataskaitų auditą, finansinių ataskaitų teikimą Registrų centrui.

 


Subscribe to B1.lt YouTube channel


Whether you are in Vilnius, Kaunas, Klaipeda, or another city in Lithuania or even abroad, B1.lt accounting courses are available from anywhere. Accounting courses, comprehensive theoretical and practical training not only for start-up entrepreneurs, but also for advanced accountants.

Subscribe

 

III part: Tax accounting

 

1. PIT taxation of employment and non-employment income

Pamokos metu sužinosite apie gyventojų pajamų apmokestinimą reglamentuojančius teises aktus, pagrindines sąvokas, su darbo ir ne su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimą bei deklaravimą.

2. Value added tax

Pamokos metu sužinosite apie reglamentą, mokesčio mokėtojus, objektus ir tarifus. Taip pat, apie specialias apmokestinimo PVM schemas, mokestinį laikotarpį, pagrindines lengvatas ir išimtis, registraciją, deklaravimą, sumokėjimą ir kitus ypatumus.

3. Income tax

Pamokos metu sužinosite apie pelno mokestį reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, pelno mokesčio apskaičiavimo metodiką, bei deklaravimo tvarką ir dar daugiau.

4. Nekilnojamojo turto mokestis

Pamokos metu sužinosite apie nekilnojamojo turto mokesčio bendrąją informaciją, mokestinės vertės nustatymą, juridinių ir fizinių asmenų mokamą nekilnojamojo turto mokestį, avansinį nekilnojamojo turto mokestį ir dar daugiau.

 

5. Pollution tax

Pamokos metu sužinosite apie taršos mokestį reglamentuojančius teisės aktus, pagrindines sąvokas, taršos mokesčio apskaičiavimo metodiką bei deklaravimo tvarką ir dar daugiau.

Practice

 Invoice in 60 seconds


Išrašykite standartines, išankstines ir kreditines PVM sąskaitas-faktūras NEMOKAMAI su B1.lt.


Sąskaitų išrašymas

 

IV part: Computerised accounting1. Creating a company, listings and linking

Pamokos metu sužinosite kaip registruojamos menamos įmonės ūkinės operacijos, bus nagrinėjamas pilnas ciklas nuo įmonės sukūrimo ir baigiant finansinėmis ataskaitomis bei mokestinių deklaracijų parengimu.

 

2. Purchases and sales

Pamokos metu sužinosite kaip apskaitos programoje B1.lt užregistruoti menamos įmonės įvairias mėnesio pirkimų ir pardavimo operacijas.

 

3. Money transactions

Pamokos metu sužinosite kaip apskaitos programoje B1.lt registruojamos menamos įmonės mokėjimų bei įplaukų operacijos.

 

4. Other operations

Pamokos metu sužinosite kaip apskaitos programoje B1.lt registruojamos menamos įmonės ūkinės operacijos.

 

5. Fixed assets

Pamokos metu išmoksite su B1.lt apskaitos programa registruoti menamos įmonės ūkines operacijas susijusias su ilgalaikiu turtu.

 

6. Personalo ir DU apskaita


7. Mokesčiai. I.MAS, GPM, SODRA. Deklaracijų formavimas
8. Finansinės ataskaitos ir metų pabaigos procedūros
5. Dalis: Gilinamosios paskaitos
To receive a reminder about upcoming lectures and practical assignments, we recommend to register.
 
1. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas
2. Mažųjų bendrijų apskaitos ypatumai
3. Ne pelno siekiančių organizacijų apskaita
4. Žemės ūkio veiklos apskaita
5. Asmenų vykdančių individualią veiklą apskaita ir apmokestinimas
6. Kuro apskaita
7. Gyventojų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas
8. Finansinio turto apskaita
9. Biologinio turto apskaita
10. Individualių įmonių apskaitos ypatumai
11. Juridinio asmens pasirinkimas ir steigimas
12. Inventorizacija
13. Darbo kodeksas buhalteriams
14. Finansinė analizė buhalteriams

Please share your reviews and wishes for new lectures